10_kerken_banner

Beste parochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoor André Monninkhof, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden.

De pastoor heeft hiermee ingestemd.

Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie in Noord - Oost Salland: Ommen, Heino, Hardenberg, en omgeving.

Deze benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze maanden binnen ons bisdom gaan plaatsvinden.
We feliciteren pastoor Monninkhof met de nieuwe benoeming.

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de aartsbisschop ook per 1 september een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze samenwerkende parochies Heilige Franciscus van Assisië, Heilige Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht.

Onze nieuwe pastoor is Paul Daggenvoorde, op dit moment nog pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van afscheid van pastoor Monninkhof en de installatie van onze nieuwe pastoor Daggenvoorde.

Tot zover deze mededeling.

schelprkleur3

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven