Het eerste decennium van de 21ste eeuw ligt achter ons en het waren goede jaren voor onze parochie. Verschillende oecumenische initiatieven zijn tot ontplooiing gekomen zoals de jaarlijkse oecumenische Vredesviering in september naast die in januari, de Bachcantate-diensten en de inmiddels traditioneel geworden Sobere Maaltijd in de vastenmaand.
Voor het eerst zijn er dit jaar Vesper-vieringen op de vier Adventzondagen.
En ons Jacobuskoor organiseert dit jaar de eerste Inloop-Mariaviering.
Vanaf 2002 is er Open Huis op (koop)-zondag voor kerst in onze kerk.
Alle genoemde vieringen en activiteiten blijken succesvol.

2000 is voor onze parochie een jaar vol veranderingen. De drie Zusters van het H. Sacrament die enkele decennia in de pastorie hebben gewoond, verhuizen naar Nijmegen. In hun kapel was er dagelijks een eucharistieviering, waarna uitstelling van het H. Sacrament.
Op 14 mei, daags na de vuurwerkramp, brengen we de bloemen voor Moederdag naar het bloemenmonument.
Tijdens het Caeciliafeest neemt Maria Epping afscheid als dirigente/organiste van ons Jacobuskoor, en Willem Waanders volgt haar per 1 januari 2001 op.
Op 5 november vindt, na een priesterloos tijdperk, de installatie plaats van pastor Jan Kortstee.
En op 24 december zendt de KRO vanuit onze kerk een kerstconcert uit.

Mei 2001 bestaat Akohol 30 jaar en dat wordt gevierd met een reünie.
In augustus verhuist het parochiesecretariaat op feestelijke wijze naar de voormalige kapel van de Zusters.
De parochies gaan in zee met het SILA, schakel tussen gemeentehuizen en kerken.
Op een septembernacht wordt buiten ons medeweten om de boom op het voor-plein van onze kerk gekapt. En in het donker, ziet onze kerk met zijn blauw-groene verlichting er nogal sprookjesachtig (of zo u wilt spookachtig) uit.
In oktober wordt een nieuw ‘eigentijds’ schilderij in de Ariënskapel geplaatst.

Op nieuwjaarsdag 2002 kunnen we onze eerste euro’s kwijt in de collectemand.
In maart komen Taizéjongeren in onze kerk bijeen voor vijf gebedsvieringen. En op 10 maart is er een speciale viering voor Engelstalige jongeren.
Op 13 maart houden we voor de eerste keer een sobere maaltijd in het parochiehuis.
Op de laatste (koop)zondag voor Kerst organiseren we voor de eerste keer een Open huis in onze kerk en kan het winkelend publiek onze in kerstsfeer gestoken kerk bezoeken.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2003 ontvangt Jak van Wijngaarden als beheerder van het parochiehuis een gouden dasspeld.
Het kerkbestuur maakt plannen voor het dagelijks openstellen van de kerk, en de komende jaren wordt hard aan de verwezenlijking ervan gewerkt.
Rond maart maakt ons kerkplein plaats voor lage, brede treden en een hellende baan voor rolstoelen.
In juni herdenken we dat 70 jaar ge-leden de kerk werd geconsacreerd.
Op 26 juli overlijdt pater Jan Veldhuis. Hij was 14 jaar pastoor van onze kerk en geestelijk adviseur van de seniorensoos.

In januari 2004 nemen we afscheid van de kosters Frans Stuart, Johan Bouw-man en Sien Munster. Sien ontvangt tevens de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
Er vinden enkele bijzondere vieringen plaats zoals ‘de donkere Metten’, een tweetalige eucharistieviering en een viering volgens de Byzantijnse ritus.
In april viert De Wonne haar zilveren jubileum met o.a. een feestelijke viering in onze kerk. En onze Seniorensoos viert haar 35 jarig jubileum.
Het parochiehuis is gerenoveerd, het aantal toiletten is uitgebreid en alles is fris geverfd. De meeste werkzaamheden zijn verricht door vrijwilligers!!

In 2005 heeft even een tekort aan vrij-willigers gedreigd, maar spoedig zijn alle vacatures opgelost.
In juli viert Pastor Bottenberg zijn 50 jarig priesterfeest in onze kerk.
Voor de laatste keer vindt de jaarlijkse Folkloreadeviering in onze kerk plaats. Vanaf dit jaar is er ook een jaarlijkse Oecumenische viering in september.
Harrie Tanke en Antoon Fiselier zijn 50 jaar koorlid en ontvangen een speciaal “50” speldje in goud.

In 2006 ontvangt onze parochie uit handen van wethouder Helder symbolisch een cheque van ruim 14.000 euro voor de gevelverbetering van het parochie-huis.
In september wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van kerkenwachters Cor van de Wiel en Rie Ruijter, die in 1995 de kerkenwacht op poten hebben gezet.
In november is de feestelijke onthulling van de entree van het parochiehuis, waarbij de karakteristieke trapgevel, sierornamenten, stucwerk en pannendak in oorspronkelijke staat zijn hersteld.

In 2007 vinden voor het eerst Bach-cantatediensten plaats.
In mei wordt ons nieuwe orgel, dat we in bruikleen hebben van het conservatorium, gewijd.
Op 24 juni vieren we onder zeer grote belangstelling het 40-jarig priesterjubileum van pastor Jan Kortstee, en na afloop is er een grootse receptie in het Muziekcentrum.
Vanaf dit jaar is onze kerk elke donder-dag(koop)avond open. En voor het eerst is de kerk ook op Allerheiligen  open.
In augustus overlijdt pastor Alink van Glanerbrug, die ook is voorgegaan in onze kerk.

In 2008, op 29 juni, vieren we op feestelijke wijze het 75-jarige jubileum van onze kerk en mevr. Annie de Heij ontvangt uit handen van Mgr. De Korte de Willibrordpenning.
Daaraan voorafgaand is er op 7 juni een vrijwilligersmiddag in partycentrum ‘De Zegger’ in Hengelo. En we maken in diezelfde maand een voettocht ‘van Jacobus naar Jacobus’: een met hapjes en bezoekjes aan verschillende kerken gelardeerde wandeling van onze Jacobuskerk naar die van Lonneker.
Er verschijnt een boekje: “75 jaar Jacobuskerk in Enschede”.
Een hoogtepunt is ook de opening van de Maria-Ariënskapel op 29 november, die zonder de grote inzet van de dames Franke en Kattenpoel nooit had plaatsgevonden.
Bij de oecumenische viering in januari gaat ds. Veldman in gesprek met burgemeester Den Oudsten.
Dhr. Gerard ter Huurne is jarenlang hoofdacoliet geweest, en neemt afscheid.
In oktober viert het Binnenstads Jongerenkoor haar 40-jarig jubileum.
 
En zo bereiken we het jaar 2009.
Vanaf zondag 3 oktober beginnen in onze kerk de vieringen om half tien.
De Seniorensoos viert in november haar 40-jarig bestaan. Daartoe nam destijds Mevr. Marie Meekes-Jansen het initiatief en als dank ontvangt ze de St. Willibrordpenning. 
Ons koor organiseert onder grote belang-stelling de 1ste inloopzangavond, gewijd aan Maria. Ook nieuw zijn de vier Vesperdiensten in december.
Op 29 april ontvangt mevr. Riet Franke de versierselen behorend bij de Orde van Oranje Nassau als dank voor haar grote verdiensten voor onze kerk.
2de Pinksterdag is er een speciale kerkdienst in het kader van het jazzfestival in Enschede.
Pastor Jan Kortstee herstelt gelukkig voorspoedig.

We zien terug op een aantal leuke vrijwilligersmidddagen, steeds op een andere locatie.
Veel leden van ons koor ontvingen de afgelopen tien jaar een Gregorius-medaille in brons, zilver en goud.
Opvallend is dat meer jonge mensen de vieringen bezoeken. Het kerkbezoek stijgt na 2000 en is nu stabiel.
De werkgroepen functioneren prima en we beschikken over enthousiaste vrijwilligers. Wel zoeken we leden voor ons Jacobuskoor.
Dank aan ALLE werkgroepen.

Vol vertrouwen stappen we het nieuwe jaar binnen dat in het teken zal staan van de fusies van de parochies.