In Vierluik van 1 juli berichtten wij u over de situatie waarin Evode, Christine, Huque en Fiene verkeren. 

Om uw geheugen weer wat op te frissen een kort stukje voorgeschiedenis.

De familie Ntahonankwa is een vluchtelingen(politiek) gezin uit Burundi dat reeds 7 jaar in ons land verblijft waar-van ze 4,5 jaar in Enschede wonen en tot de Jacobusparochie behoren.  In mei kregen ze te horen dat hun tijdelijke verblijfsvergunning niet werd verlengd terwijl de beide kinderen Huque en Fiene hier wel mogen blijven. Mede gezien de financiële gevolgen welke deze maatregel voor het gezin betekende, zijn we toen een aktie gestart. Er is door veel mensen ruimhartig op deze vraag om financiële ondersteuning gereageerd waarvoor wij hen nogmaals hartelijk bedanken. Omdat we u beloofd hebben u op de hoogte te houden van de voortgang in de pogingen ook voor de beide ouders alsnog een verblijfsvergunning te krijgen, volgen hier enkele belangrijke ontwikkelingen die op dit moment spelen:

 

a. Mede op verzoek van ons is begin juli het geval van de fam. Ntahonankwa voorgelegd aan de burgemeester die op zijn beurt werd ingelicht door één van zijn senior adviseurs. Als gevolg hiervan is er eind juli door de burgemeester een brief gestuurd naar de Minister van Justitie mr. Hirsch Ballin waarin de huidige politieke situatie in Burundi wordt beschreven en wat deze als gevolg zal hebben voor Evode, maar ook voor de andere gezinsleden, bij een eventuele terugkeer naar Burundi. 

De burgemeester verzoekt in zijn schrijven de minister dan ook dit schrijnende geval, zoals hij het zelf uitdrukt, gebruik te maken van zijn z.g. discretionaire bevoegdheid alsnog ook aan de beide ouders een verblijfsvergunning toe te staan. Wij zijn thans nog niet op de hoogte van de uitslag van het verzoek van de burgemeester aan de Minister van Justie maar hopen er het beste van!

 

b. Inmiddels is er ook een nieuwe verblijfsvergunning aangevraagd die specifiek gericht is op “verblijf bij de kinderen”. Dit ook mede n.a.v. het schrijven van de IND aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook het definitieve antwoord van de Immigratiedienst op deze aanvraag is nog niet bekend omdat er door deze instantie weer nieuwe en aanvullende informatie is opgevraagd.

 

U ziet, het blijft een hele strijd maar met het gezin zelf geven ook wij de moed niet op! Wij houden u op de hoogte, zeggen u namens het gezin hartelijk dank voor uw medeleven en de gulle gaven. En wilt wilt u dit gezin financieel ondersteunen, dan is uw bijdrage bijzonder welkom op bankrek. Nr. 59.22.63.096 van de PCI Jacobus te Enschede o.v.v. “voor Evode en Christine”. 

Ook staat er zondags achter in de Jacobuskerk een “melkbus” waarin u uw gave kunt deponeren!

 

Met vriendelijke groeten Riekie Dries-sen, Fien Eitink, Riet Franke en Jan Kattenpoel Oude Heerink namens de Caritas van de Jacobuskerk en pastor Hans van der Hulst namens de Dia-conie van RK Enschede.

 

P.S. Wellicht weet u ook dat dochter Fiene (3,5 jaar) het ene beentje 2 cm. langer heeft dan het andere. Zij is deze week op bezoek geweest bij de behandelende orthopedisch chirurg die, zoals het er nu uitziet, haar over een half jaar wil opereren om haar zodoende, in elk geval wat dit betreft, een betere toekomst te kunnen geven