Tekst uit herinneringsboekje “75 jaar Jacobuskerk”.  Jacobus 75 jarig boekje resize 1

 

Rozet raam van de vier evangelisten
Hierop zijn de vier evangelisten Lucas(linksboven), Marcus (rechtsboven),Johannes (linksonder) en Matteüs(rechtsonder) afgebeeld. Elke evangelistwordt vergezeld door een symboolgestaltemet vleugels (respectievelijk: een stier,een leeuw, een adelaar, een mens).Het evangelie naar Lucas begint methet offer van Zacharias in de tempel, ende aankondiging van de geboorte vanJohannes de Doper. De stier wordt alsofferdier gezien, en hoort daarom bijLucas. Matteüs wordt als mens (of alsengel vanwege de vleugels) afgebeeldomdat zijn evangelie begint met eenbeschrijving van de genealogischeafstamming van Jezus.Het symbool van Marcus is de leeuw,omdat hij zijn evangelie begint met hetleven van Johannes de Doper die inde woestijn preekte. Er is een stem dieroept in de wildernis. De leeuw wordtals woestijndier gezien. Johannes wordtvergeleken met een adelaar, omdat zijnevangelie al vanaf het begin zeer verhevenis en over tijd en eeuwigheid gaat: hetverheft zich als het ware tot een bijnagoddelijke hoogte net als een adelaar zichhoog in de lucht beweegt. De adelaar isals symbool toegewezen aan Johannesomdat hij het wezen van God openbaartaan de mens. De bazuinblazendeengelen, waarmee het raam wordt omlijst,verwijzen naar het Laatste Oordeel, zoalsbeschreven in de Apocalyps.

Rozetraam van de Heilige Familie 
In dit raam zijn Jezus Maria en Jozef alsheilige familie afgebeeld in een mandorla,een amandelnoot die als vrucht aande gestileerd weergegeven boom vanJesse ontspruit. Een mandorla is ookeen ovaalvormige stralenkrans die eenfiguur omgeeft als teken van heerlijkheidof heiligdom. De boom van Jesse is eenbijbelse benaming voor de stamboom vanJezus van Nazaret. Vanaf de elfde eeuwkomen er voorstellingen op, waarin Jesseligt te rusten of te slapen. Uit zijn borstkomt een wortel, die zich vertakt tot eengrote boom. In de takken van die boomzitten de koningen van Juda verborgen.De top van de boom wordt gevormd doorMaria en haar kind Jezus.Soms zijn er ook enkele profeten envrouwen uit het Oude Testamentafgebeeld. In dit rozetraam ligt Jesseonderaan. Links en rechts in de rand zijnelk zevenmaal drie kleine koningsfigurenafgebeeld. Volgens het evangelie vanMatteüs is er een lijst met drie tijdperkenvan telkens veertien geslachten: vanAbraham tot David, van David tot deBabylonische gevangenschap, envandaar tot Jezus. Aldus komt men in ditrozetraam tot twee maal zeven (veertien)maal drie.

Jacobusramen
De vier rondeJacobusramen, twee aan weerszijdenvan het middenschip, verwijzen methun voorstellingen naar de belangrijkegebeurtenissen in het leven van deapostel Jacobus. (1) De roeping totapostel. De broers Petrus en Andreas ende broers Jacobus en Johannes wordendoor Jezus opgeroepen hun visserbotenachter te laten en hem te volgen.(2) De verheerlijking op de berg Tabor.Jezus neemt zijn drie leerlingen Petrus,Jacobus en Johannes met zich mee naareen hoge berg waar zij alleen zijn.Daar verandert hij voor hun ogen vangedaante en voegen Mozes en Elia zichbij hem. (3) In de Hof van Olijven. Jezusneemt Petrus, Jacobus en Johannes metzich mee en zegt tegen hen: “Blijf hier enwaak met mij.” (4) De marteldood. KoningHerodes Agrippa laat enkele leden van dekerk oppakken en mishandelen. Jacobus,de broer van Johannes, laat hij met hetzwaard ter dood brengen.

Jacobus 75 jarig boekje resize 1