10_kerken_banner

Aan de parochianen van de parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de Meerdere en St. Franciscus van Assisië.

Beste Medegelovigen,

Sinds 1 september 2013 hebben wij als drie parochies één gezamenlijk pastoraal team. In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan een gezamenlijk pastoraal beleid en het faciliteren van het team. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een bestuurscommissie waarin van elk parochiebestuur twee vertegenwoordigers zitting hebben en de pastoor namens het pastoraal team.

Met ingang van 1 april 2017 zijn wij overeen gekomen dat de bestuurlijke en pastorale samenwerking – met goedkeuring van het Bisdom – vastgelegd is in een overeenkomst die vooralsnog geldt voor een periode van vier jaar. De parochies blijven hun zelfstandigheid behouden en mandateren de leden van de bestuurscommissie om afspraken te maken over gezamenlijk beleid.

De achterliggende periode heeft geleerd dat ondanks de verschillen tussen de geloofsgemeenschappen er een meerwaarde zit in samenwerken. Willen wij de aanwezigheid van de RK geloofsgemeenschap naar de toekomst veilig stellen en zorgen dat komende generaties kennis kunnen blijven nemen van de boodschap van het Evangelie dan zullen we de krachten moeten bundelen. Vertrekpunt hierbij is: Wij willen een Kerk zijn die nabij is. Daarbij zullen we steeds meer een beroep doen op vrijwilligers en op u als parochiaan om te zorgen dat we de gemeenschap levend houden. De professionals – het pastoraal team – zal vanuit hun expertise ons hierbij ondersteunen.

Wat zult u als parochiaan hiervan merken:
  • Dat het aanbod van geloofsactiviteiten verbreed wordt door de bundeling van de kennis en expertise van het Pastoraal team;
  • Dat de leden van het Pastoraal team hun expertise inzetten voor de drie parochies;
  • Dat er per parochie een eerste aanspreekbare binnen het team is;
  • Dat lokale activiteiten ook open gesteld worden voor de medegelovigen van de andere parochies;
  • Dat secretariaten gaan samenwerken waardoor bereikbaarheid en ondersteuning van pastoraal team en vrijwilligers beter kan worden gefaciliteerd;
  • Dat er meer afstemming komt in gebruik van middelen bij vieringen en geloofsbijeenkomsten.
Pastoraal team en parochiebesturen hebben de overtuiging dat met deze stap een goede basis wordt gelegd voor het vitaal houden van de RK geloofsgemeenschap in Zuidoost Twente.

Namens de bestuurscommissie RK Zuidoost Twente

André Monninkhof, Pastoor

André Leferink, voorzitter

Aanmelden nieuwsbrief

Ga naar boven