SchelpR kleur 100

 

“Ze weten niet wat jullie allemaal doen”

  

 

“Ze weten niet wat jullie allemaal doen”, verzuchtte een mevrouw afgelopen week in mijn auto. Iets wat wij als pastores ook al hadden geconstateerd. Daarom hebben wij het besluit genomen om de komende maanden iets te vertellen over ons werk. Niet om ons te profileren maar om u enig inzicht te geven in onze werkvelden, waar u een beroep kunt doen op ondersteuning en advies én waar bovendien ook zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn.

Mij is gevraagd daarmee te beginnen.

Naast algemene pastorale taken zoals voorgaan in de liturgie in het weekend en door de weeks evenals voorgaan bij uitvaarten, het bezoeken van zieken en momenteel de twee locaties waar ik aandachtspastor ben, heb ik het profiel Catechese.

Dat betekent verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van pastoraal beleid op het gebied van (voorbe-reiding op) het H. Doopsel, de eerste H. Communie, het Vormsel en het huwelijk, uiteraard ook in overleg met mijn teamleden.

Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Iedere locatie heeft een verte-genwoordiger van de catechetische werkgroepen in het catechetisch beraad dat vier maal per jaar bij elkaar komt. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn naast bovengenoemde; het contact met scholen, met andere kerkgenootschappen, toerusting en coördinatie van aanbod van cur-sussen of speciale bijeenkomsten. Het catechetisch beraad Enschede geeft advies en signaleert de behoeften die er leven en tevens vervult zij de taak van klankbord.

Ouders die hun kindje willen laten dopen, vragen wij om op de tweede dinsdag van de maand op de gemeenschappelijke voorbereiding te komen. In gesprek met elkaar bezinnen wij ons op het wonder dat nieuw leven telkens opnieuw is en hoe dat vorm te geven in een viering. De vieringen zijn ook, bij voorkeur, gemeenschappelijk met een maximum van drie. Bij wijze van uitzondering gebeurt het individueel.

Het maken van een goed aanbod voor de eerste Heilige Communie is in eerste instantie een verantwoorde-lijkheid van de parochie en daarmee dus het pastoresteam, dit in goed overleg met de identiteitsbegeleider van de KOE. In de voorbereiding zijn activiteiten opgenomen waaraan het pastoresteam deelneemt. In sommige scholen of locaties is een andere methode gekozen die de commu-nicantjes extra verdieping brengt naast de ‘Hellig Hart’ methode die voor iedereen op school wordt gebruikt. Veel leden van de werkgroepen willen gezamenlijk de liturgie van de viering ontwikkelen, om die dan op de eigen locatie uit te voeren. Bezien wordt of er een buitenschools aanbod gedaan kan worden aan de kinderen van niet-katholieke scholen die graag mee willen doen.

Steeds meer werkgroepen gaan op dit gebied samen werken. Zo is er inmiddels een vormselberaad ont-staan met vertegenwoordigers uit iedere locatie. Komend jaar zullen alle vormelingen buitenschools onder leiding van de werkgroep gaan werken met een nieuwe methode “In vuur en vlam”. Ook binnen school wordt aandacht besteedt aan het vormsel en andere overgangsrituelen die achtste groepers ondergaan. De vormelingen kunnen meedoen met een speciale activiteit Diaconaction.

Er is een goed contact met de basis-scholen en in de Verrijzenis-locatie komen alle vertegenwoordigers van school, kerk, identiteitsbegeleider van sKOE (R. van der Horst) en de pastor zelfs twee keer per jaar bij elkaar voor overleg. We willen eraan werken dat zoiets ook gebeurt op andere locaties.

Er is één belangrijke doelgroep niet genoemd; dat zijn de jongeren en jongvolwassenen, en onder hen de studenten. Ook hiervoor bestaan plannen, waarover later meer.

In Twente komen wij, als pastores die zich bezighouden met catechese, op regelmatige tijden bij elkaar om van gedachten te wisselen, om van en aan elkaar te leren en ideeën op te doen.

Zo is er een initiatief ontstaan om de kinderkoren te bedanken door het aan-bod van een musical, zie elders in dit blad, en zijn er stevige gedachten wisselingen geweest n.a.v. de Vorm-selvieringen.

Een aparte groep vormen zij die meer willen weten van de katholieke kerk en zij die daarin opgenomen willen worden. Zij worden individueel begeleidt door één van de pastores.

Binnen ons pastoraal team wordt zoveel als mogelijk overlegd vanuit ieders deskundigheid

Om de profielen met elkaar te verbinden, immers in de diaconie wordt datgene zichtbaar wat we in de liturgie bidden en vieren tot opbouw van onze geloofsgemeenschap.

 

Ingrid Schraven, p.w.

 

 

Informatie vanuit het Parochiebestuur Enschede

SchelpR kleur 100 

Op 9 september is het bestuur voor het eerst na de vakantie bijeen ge-weest. Een veel-heid aan onder-werpen kwam daarbij aan de orde:

Studentenpastoraat

Pastoor Monninkhof is aanwezig geweest bij bijeenkomsten in het kader van introductie van nieuwe studenten in Enschede. Hij heeft daarbij ook met groepen studenten gesproken.

Kontakten met de media 

Uit meerdere publicaties in de media blijkt dat vertegenwoordigers van locaties soms contact hebben met de pers en dat als uitvloeisel daarvan stukken in de krant gepubliceerd worden. Dat kan betekenen dat er artikelen verschijnen waar het bestuur noch weet van heeft, noch (volledig) achter kan staan. Vandaar dat de regel is dat het bestuur verantwoordelijk is voor contacten met de media en dat locatievertegenwoordigers het bestuur vooraf inlichten, c.q. overleg plegen.

Verhuizing pastoor Monninkhof. De verhuizing is inmiddels voltooid en goed verlopen. De pastoor heeft veel hulp gehad en is daar de betrokkenen erg dankbaar voor. Ook is hij erg content met de faciliteiten, zoals in het parochiecentrum.

Besluitenlijst 

Het pastoresteam heeft een beslui-tenlijst gemaakt, die ook kort in het bestuur zal worden besproken. Zo weten we over en weer waar pastores-team en bestuur mee bezig zijn en wat er is besloten. Het wordt een terug-kerend agendapunt.

Communie onder twee gedaanten

Het Vaticaan heeft in 2004 op theo-logische gronden bepaald dat de com-munie onder twee gedaanten, waarbij de gelovige zelf de hostie in de wijn doopt wordt afgeschaft. Het bisdom heeft die aanwijzing vanzelfsprekend overgenomen, maar onlangs bleek dat in drie parochies deze aanwijzing nog niet is opgevolgd. De vicaris heeft de pastoor opgedragen daarvoor zorg te dragen. Ongelukkigerwijs viel die opdracht samen met de komst van de nieuwe pastoor, maar dat is puur toeval. Op 1 november moet dat gere-geld zijn. Pastoor Monninkhof is in overleg met de betreffende locaties. Ook zal er uitleg worden gegeven tijdens de diensten en in het parochie-blad.

Secretariaat

Zowel in het bestuur als in het pastoresteam is over uitbreiding, bemensing en taken van het centrale secretariaat gesproken. En natuurlijk over de bekostiging. Er wordt naar externe fondsen gezocht en een deel van het geld is al gevonden. Eind september vindt er een gesprek plaats tussen de pastores en de vice-voor-zitter en secretaris van het bestuur. Als er meer duidelijkheid is, ook wat de personele bezetting betreft, worden er knopen doorgehakt. Ook de actualise-ring van de website heeft de aandacht van het bestuur. Door onderbemensing als gevolg van ziekte was de website de afgelopen tijd niet altijd up-to-date.

Financiën

Gesproken wordt o.a. over de taak van de penningmeester. Veel taken van de vroegere parochiepenningmeesters zijn nu naar hem overgeheveld en ook het bisdom stelt steeds meer eisen. Een en ander is nauwelijks nog als vrijwilliger voor een persoon te behappen. Bij het bisdom wordt dit aangekaart; het zal ook worden meegenomen naar het  overleg met de locatiepenningmeesters (27 septem-ber) en naar het overleg van penning-meesters uit meerdere, reeds gefu-seerde parochies in de regio. Ook naar andere methoden om de taak van de penningmeester te verlichten wordt gezocht. Uitgangspunt blijft dat de centrale penningmeester slechts primus interpares (eerste onder gelijken) onder de penningmeesters van de gehele parochie is en niet degene die hun taken heeft over-genomen.

De begroting is steeds moeilijker rond te krijgen. Er zijn tekorten te ver-wachten. De reserve neemt af en sommige posten zijn erg opgehoogd. Zoals de bijdrage aan het pensioen-fonds. Aandacht voor fondswerving en andere externe bronnen is steeds meer nodig. Zeker als we plannen, zoals uitbreiding van het secretariaat, ook voor de toekomst willen veiligstellen.

Verhuur gebouwen

Leegstand van gebouwen, zoals de pastorieën van de H. Paulus en de St. Jan, kan verlies aan inkomsten bete-kenen. Maar een eventuele nieuwe bestemming kan alleen in goed overleg tussen de betreffende locatie en het bestuur, waarbij de inzichten van de locatie zwaar zullen wegen. Dat geldt trouwens ook voor plannen van het bisdom. Het bestuur is inmiddels in gesprek met het bisdom over eventuele plannen van die kant.

Bezoek van de bisschop

Dat staat gepland voor zondag 9 januari. Er zal dan een viering zijn in de Jacobuskerk. Op de andere locaties is er dan zondags geen viering, maar wel een zaterdag(-avond)viering op 8 januari. Een verdere invulling volgt.

 

Namens het Bestuur St. Jacobus de Meerdere, Guus Berkien, secretaris

 

 

“Blijf dit doen om Mij te gedenken”

 

Deze woorden, die we horen in het Eucharistisch Gebed, herinneren ons aan het moment, waarop Jezus, vlak voor zijn lijden en sterven, met zijn leerlingen voor het laatst aan tafel gaat. Hij neemt het brood, spreekt een dankgebed, breekt het brood en geeft het aan zijn leer-lingen. Ook neemt hij de beker, spreekt opnieuw een dankzegging uit en geeft de beker aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is Mijn Bloed, dat voor U en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden”. Jezus zegt er ook nog bij: Blijf dit doen om Mij te gedenken.

De eeuwen door zijn we blijven doen wat Jezus deed aan het Laatste Avondmaal. Reeds in het bijbelboek Handelingen lezen we, hoe de eerste christenen op de eerste dag van de week bij elkaar komen. Deze eerste dag van de week noemen zij: “De dag des Heren”. Ze komen bij elkaar “in één of ander huis”, breken het brood en vieren zo de Verrijzenis des Heren, Pasen (zie Handelingen 2, 46-47). Aanvankelijk vierde men in kleine huisgemeenten, maar na 300 na Christus werd het aantal gelovigen dat samen kwam zo groot, dat men grote basilieken en andere kerken is gaan bouwen om daar samen te komen en als geloofsgemeenschap de Eucharis-tie te vieren.

 

Ook nu, ruim 2000 jaar later, komen we op de Dag des Heren samen om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als voorzitter van de liturgie neemt de priester het brood, spreekt een dankgebed (dit is het Eucha-ristisch Gebed), breekt het brood (tijdens het Lam Gods), gaat zelf ter communie en geeft het heilig brood vervolgens aan de gelovigen. Ook neemt hij de kelk, spreekt een zegenbede, drinkt uit de kelk en geeft de kelk aan de gelovigen.

 

Vroeger was het zo, dat als je ter communie ging, dat je dan alleen de hostie ontving. Na het Tweede Vaticaans Concilie (in de jaren zestig van de vorige eeuw) is de gewoonte ontstaan, om de gelovigen bij de communie niet alleen het heilig brood te geven, maar ze ook te laten delen van de gezegende wijn. Op deze manier zouden de gelovigen nòg meer kunnen delen in het heilig teken, dat Jezus ons bij het Laatste Avondmaal heeft nagelaten: “Lichaam èn Bloed van Christus”. Het laten delen van de gelovigen in de gezegende wijn (Bloed van Christus) kan op verschil-lende manieren: drinken uit de kelk; de priester doopt de hostie in de kelk en legt deze bij de gelovige op de tong; maar ook: de gelovige doopt zelf de hostie in de kelk met de gezegende wijn. Deze laatste manier van het laten delen in de gezegende wijn is op veel plaatsen praktijk geworden.

 

Deze gewoonte, om de gelovigen naast het geven van de hostie ook te laten delen uit de gezegende wijn, is zo’n tien jaar geleden nog weer eens door de Kerk bevestigd. Tegelijk echter was de Kerk van mening, dat het indopen van de hostie in de kelk niet de beste manier is waarop de gelovigen naast het Lichaam van Christus ook het Bloed van Christus zouden kunnen ontvangen.

 

Tegen het indopen van de hostie in de kelk ziet de Kerk de volgende bezwaren:

-  als de gelovige zèlf de hostie doopt  in de kelk, dan neemt hij de com-       munie, terwijl hij deze zou moeten   ontvangen

-  het indopen van de hostie in de kelk            gebeurt niet altijd op een eerbiedige   manier.

Deze punten zal ik hieronder kort toelichten.

 

Allereerst het nemen en het ontvangen. Als wij Eucharistie vieren, dan – om het met de woorden van een bekend kerkelijk lied te zeggen: “gedenken wij dankbaar de daden des Heren: zijn leven, zijn dood en verrijzenis”. Wij gedenken, hoe Jezus voor ons heeft geleden, hoe Hij aan het Kruis gestorven is, en hoe Hij zo zijn leven aan ons heeft gegeven. Wij geloven, dat als de priester de zegen-bede uitspreekt over brood en wijn, Jezus als onze Verrezen Heer zelf in deze beide gedaanten van brood en wijn onder ons aanwezig komt. Zoals Hij zijn leven voor ons heeft gegeven aan het Kruis, zo geeft Hij zich ook liefdevol aan ons in de tekenen van brood en wijn. Dit betekent, dat als wij ter communie gaan, wij de Ver-rezen Heer zelf mogen ontvangen, en zo deel mogen krijgen aan zijn dood en verrijzenis. Zijn Lichaam en Bloed worden ons gegeven. Het is geen eigen verdienste of eigen werk, dat wij de communie mogen ontvangen, maar het is allemaal gave.

Zouden we als gelovige zelf de hostie nemen en indopen in de kelk, dan doen wij zelf een handeling, in plaats van dat ons het heilig brood en de gezegende wijn worden gegeven.

 

Het tweede punt betreft het op een waardige wijze ontvangen van de communie. We geloven, dat we in de tekenen van het heilige brood en de gezegende wijn de Verrezen Heer zelf mogen ontvangen: Lichaam en Bloed van Christus. Lichaam en Bloed van Christus zijn voor ons dus het Allerheiligste. Dit betekent, dat het ontvangen van het Allerheiligste met respect en eerbied moet zijn omgeven. Mijn ervaringen van de afgelopen weken hier in Enschede leren, dat U als kerkgangers over het algemeen op een zorgvuldige en eerbiedige manier ter communie gaat. Toch gebeurt het soms, dat je als voorganger meer aan-dacht en devotie zou wensen, omdat het de Verrezen Heer zelf is, die we in de communie mogen ontvangen. Ook op andere plaatsen gebeurt het wel eens, dat er bij het zelf indopen van de hostie in de kelk druppels van de gezegende wijn gemorst worden, of dat communicanten zich op andere wijze geen raad weten met het in-dopen van de hostie in de kelk. Omdat de Kerk ervoor wil zorgen, dat de communie op waardige wijze ontvang-en wordt, heeft zij bepaald, dat het beter is om te stoppen met het indopen door de gelovigen zelf van de hostie in de kelk. Wat wel mogelijk blijft, is het drinken uit de kelk of het indopen van de hostie in de kelk door de priester, die dan vervolgens de ingedoopte hostie bij de communicant op de tong legt.

 

Vanwege deze twee bezwaren tegen het indopen van het door de gelovigen zèlf indopen van de hostie in de kelk heeft de Paus in 2004 een document geschreven, waarin hij verzoekt om te stoppen met deze manier van ter communie gaan. In aansluiting hierop hebben de Nederlandse Bisschoppen in 2008 een brief geschreven, waarin zij hun pastoors vragen ervoor te zorgen, dat het indopen van de hostie in de kelk zal stoppen. In het voorjaar heeft de Vicaris van Deventer - vicaris Cornelissen – als vertegenwoordiger van de Bisschop in ons gebied aan het pastoraal team van Enschede ge-vraagd, om in de drie geloofsgemeen-schappen binnen onze parochie, waar het indopen van de hostie in de kelk nog gebruikelijk is, deze gewoonte af te bouwen. Naar aanleiding van dit verzoek van de Vicaris ben ik na mijn aantreden als pastoor in gesprek gegaan met de locatieraden en leden van pastoraatsgroepen en liturgie-groepen van deze drie geloofsgemeen-schappen.

Deze gesprekken hebben in de betref-fende gemeenschappen nogal wat emoties losgemaakt. In deze gesprek-ken klonk door, hoezeer men gehecht is aan het op deze wijze “commu-niceren onder twee gedaanten” (van brood en wijn). Bovendien ervaart men de mededeling, dat het indopen van de hostie in de kelk moet stoppen, als iets, “dat van boven wordt opge-legd”. Deze gevoelens zijn begrijpe-lijk. De “hiërarchische” structuur (ge-zagsstructuur) van onze kerk brengt echter mee, dat de Paus als Plaats-bekleder van Christus (zie ook Matteus 16, 18), na zorgvuldige voor-bereiding, overweging en gebed, samen met de andere Bisschoppen die beslissingen neemt, welke hij in het belang acht voor de rooms-katholieke kerk wereldwijd. Als geloofsgemeen-schappen binnen onze parochie “Sint Jacobus de Meerdere” maken wij deel uit van de rooms-katholieke kerk. Dit betekent dat wij ons – ook hier ter plaatse – zullen moeten houden aan beslissingen van de Kerk.

Naast de gesprekken, die ik heb gevoerd in de betreffende locaties, zal ik als pastoor in de loop van de komende weken over dit onderwerp ook nog preken in de Enschedese kerken, waar het indopen van de hostie in de kelk nu nog gebruikelijk is. Met ingang van 1 november zal het indopen van de hostie in de kelk ook in deze gemeenschappen stoppen.

 

Als pastoraal team kunnen we ons voorstellen, dat bovenstaand artikel bij U de nodige vragen en emoties oproept. Tot verder gesprek hierover zijn wij te allen tijde bereid.

 

Mede namens de andere leden van het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

mobiel: 06-22786151

 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de brochure “Eucharistie”. Deze brochu-re is verschenen in de reeks “Pasto-rale Handreikingen” van ons Aartsbisdom Utrecht, september 2005.

 

 

We praten dezelfde taal, maar horen elkaar niet

 -Een ontmoeting tussen verschillende religies-

 

Provinciale ontmoetingsdag De uitnodiging is bestemd voor christe-lijke en islamitische mannen en vrouwen in Overijssel die meerwaarde zien in elkaar ontmoeten. De bijeen-komst is gratis, al is een vrijwillige bijdrage welkom. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het katho-liek-, islamitisch- en protestants maat-schappelijk activeringswerk Overijssel in samenwerking met de provinciale werkgroep Vrouw en Kerk PKN

Op zaterdag 16 oktober 2010 komt mevrouw Leyla Cakır naar de Apostel Thomaskerk, De Keijserstraat 20, 7545 RZ  Enschede. Zij gaat ons vertellen over de ontwikkelingen van de moslimvrouwenorganisatie in Nederland. Er zijn vrouwen die  de overstap van het christen zijn naar de islam maken. Hoe komen ze tot die keuze en waar is dit op gebaseerd? Wat is de positie van de vrouw binnen de islam? Allemaal onderwerpen die aan de orde zullen komen. Het belooft een interactieve ochtend te worden.

Wie is Leyla Cakır?

Zij spreekt als voorzitter van de landelijke moslimvrouwenorganisatie Al Nisa. Deze organisatie vindt dia-loog een belangrijk onderdeel van haar activiteiten in de samenleving, met name tussen christelijke en islami-tische vrouwenorganisaties.

Programma
10:00 uur ontvangst met koffie/thee
10:30 uur inleiding door Leyla Cakır
11:30 uur ontmoeting in kleine groepen. 12:45 uur broodjes
13:30 uur afsluiting.
U bent van harte welkom!
Aanmelden graag voor 7 oktober 2010. Dit kunt u doen bij:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-24374604 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-11537675 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Patricia Nijland

consulent maatschappelijke activering

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zwijgen is goud

 

Wij zijn zo gewend aan praten en doen, dat het ons moeilijk valt om stil te zijn. Maar af en toe zie je mensen op zoek gaan naar stilte, soms in afzondering, maar ook bij elkaar. En het is dan een vaak spannende zoektocht naar wat je in de stilte vindt, hoe je elkaar de ruimte geeft zonder alles met woorden dicht te plakken, hoe waardevol woorden ook kunnen zijn.

Maar praten om het praten daar wordt je zo moe van, dat hou je niet vol. Praten kan een automatisme worden, om maar niet te hoeven stilstaan bij iets. Dan kan het blijken dat de vele woorden vaak bedekken dat mensen gespannen zijn, moeite hebben met de situatie. Hoe moeilijk het is om geen antwoorden te geven of te verwachten van de ander. Er is niet altijd een antwoord.

Wat er wel kan zijn is de betrokken-heid op elkaar, de stilte waarin je woordeloos meer kunt delen dan in taal te vatten is, een schat niet in woorden uit te drukken. Die spanning kom je tegen in het zwijgen met elkaar. En tegelijkertijd mag je de ruimte ervaren om er gewoon te zijn, te accepteren wat dan, op dat moment leeft aan onmacht, pijn of stille blijdschap.

Laten we de stilte niet ontlopen, waarin we onszelf en de ander met nieuwe ogen kunnen leren zien. Dat we onszelf en de stilte de kans geven om bij onze bron te komen.

 

Verstilling, kom in mij.

Orden mijn chaos.

Beperk mijn woordenstroom.

Genees mijn boosheid.

 

Geest van verstilling, zuiver mij.

Was mijn verdriet schoon.

Geef mij een helder zien.

Zuiver mijn ondertonen.

 

Verstilling, rust in mij.

Kom tot in mijn diepste.

Woon op mijn grond.

Vestig jouw huis van vrede in mij.

 

Geest van verstilling,

open mijn gehoor voor de goedheid.

Geest van goedheid, dooradem mij.

Bouw mij uit tot nieuwe ontvankelijkheid.

 

Marinus van de Berg

 

Met vriendelijke groet,

Anneke Peijnenborg, geestelijk verzorger AriënsZorgpalet

 

 

Esther Carrièrevrouw of…?

 

Hoe kun je carrière maken? En wat mag dat kosten? Of heb je zo je principes?

Dat soort vragen kun je stellen aan elkaar als je het bijbelverhaal over Esther leest; een meisje uit het volk dat carrière maakt aan het hof.

We lezen dat in oecumenisch verband: op donderdagavond 19.30 uur tot 21.00 uur. Parochiecentrum St. Jankerk, Haaksbergerstraat:

op 14 en 21 oktober en 4 november.

Opgave bij pastor Carla Berbée

via 06-412 525 58 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Heilig Vormsel

 

De vormseldata voor het jaar 2010-1011 zijn opnieuw vastgesteld. Op verzoek van de parochie is er opnieuw naar de data gekeken. Dit omdat het weekend van 5 en 6 maart, zoals eerder gepland, wegens carnavals-activiteiten begrijpelijk niet gelukkig gekozen waren.

Hieronder vindt u de gewijzigde data en tevens dat van de avonden waarop aan ouders en kinderen meer infor-matie over het sacrament van het H. Vormsel, het project en de andere data zal worden gegeven.

Als uw kind niet op een katholieke school zit en toch het vormsel wil doen bent u van harte welkom in de locatie waar u woont.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel:06-22924657

 

Voor de locaties Jozef/Maria/Paulus

Vormselviering op 19 maart 18.00 uur in de Jozefkerk 

Vormheer: P. Kuipers.

De ouderavond voor informatie en aanmelding voor alle drie de locaties vindt plaats in de zaal van de Pauluskerk, G.J. van Heekstraat 414

op 18 oktober 2010 om 19.30 uur

 

Voor de locaties Ariensgedachtenis/St.Jan-H.Michaël

Vormselviering op 12 maart 18.00 uur in de St.Jan/H.Michaëlkerk

Vormheer: P. Kuipers.

De ouderavond voor informatie en aanmelding voor allebei de locaties

vindt plaats in de zaal van de Ariëns-gedachteniskerk, Hogelandsingel 39

op 19 oktober 2010 om 19.30 uur

 

Voor de locatie Verrijzenis des Heren

Vormselviering op 15 mei 11.00 uur in de Verrijzenis des Herenkerk.

Vormheer: Mgr. Hoogenboom.

De ouderavond voor informatie en aanmelding vindt plaats in de zaal van

de Verrijzeniskerk,

Het Leunenberg 588

op 11 januari 2011 om 11.00 uur

 

 

Heb je de afgelopen jaren (2008-2009 of 2009-2010) het vormsel ontvangen dan volgt er nu een speciaal bericht voor jou!

Op 10-10-10 is er een bijeenkomst voor jongeren in het vicariaat Deventer die het Vormsel hebben ontvangen.

Er zijn in de middag allerlei gasten die met jullie een leuke dag willen beleven. Er zijn speeddates met bis-schoppen, legeraal-moezeniers en bekende sporters, er is een viering en nog veel meer: 10-10-10 mag je niet missen!

 

De dag besluit met een gezamenlijke maaltijd en een viering in de nabijge-legen Pauluskerk.

Wij willen graag vanuit Enschede met zijn allen in een bus naar Raalte gaan; wil je daarom in verband met het aantal plaatsen in de bus je aanmelden bij: Ingrid Schraven, p.w.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

via 06-22924657

Ariënsgedachtenisviering 

 

De komende Ariënsgedachtenis-viering zal plaatsvinden op zondag 21 november 2010 in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. Aanvang 10.00 uur.

Het thema is dit jaar: "Zien met andere ogen". Over armoede en uitsluiting.

Voorgangers zullen zijn Mgr. De Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr. Hoogenboom en pastoor Monninkhof.

 

Voor nieuws over de Impulsdag Diaconie en de uitreiking van de Ariënsprijs voor Diaconie 2010 op zaterdag 9 oktober in Arnhem (zie www.dkciutrecht.nl/dl/programma9oktober.pdf).

 

Namens het Ariëns Comité,

Jan Hinke

 

Oproep

 

Wie kan websites aanpassen (kennis van Joomla) en is bereid ons daarbij te helpen.

Informatie en/of aanmelding:

Secretariaat Katholiek Enschede.

Tel. nr.  053 - 478 53 06

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

T.H.J.M. Schaap, namens het Bestuur van St. Jacobus de Meerdere

 

Meldpunt voor vragen over seksueel geweld

 

Een afspraak voor een persoonlijk gesprek is mogelijk.

Het mobiele nummer is

06 19 114 307

Het nummer is op de werkdagen be-reikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur

Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.

 

Pastoraal Team St. Jacobus de Meerdere, Enschede