“Denkend aan geen enkel nuttig ding …” 

Zomer- en vakantietijd 2010
“Denkend aan geen enkel nuttig ding ...”. Dit uitdagende zinnetje kwam ik tegen in het zomergedicht van Adriaan Roland Holst: “Het stille huisje” (uit 1911), opgenomen in het monastieke tijdschrift De Kovel, in een nummer over stilte. Bladerend in dat blad kwam ik ineens in een andere sfeer. De gewone druktes van het werk-seizoen raakten een moment terzijde, ik droomde weg bij eigen vakantie-herinneringen en het werd even stil, in en om me heen. Dít wens ik eigenlijk iedereen toe voor de komende tijd, dacht ik: zo eventjes afstand kunnen nemen, wegdromen, de zorgen van alledag even kunnen vergeten, al is het maar zittend achter het huis, in de tuin, onder een koesterend zonnetje. Reis dan maar mee met een dichter als Roland Holst: “Dwalend over heiden en door lage beekjes, denkend aan geen enkel nuttig ding – fluitend zacht en blijde, blij en vrij en losjes …” De dichter komt onderweg bij een stil en verlaten huisje. “t Was alsof alles sliep – ’t is maar beter stille dingen stil te laten, dacht ik, wijl ik dwalende weer verder liep – en ik hoorde, achter mij, maar nu wat zachter, hoe het geitje blaatte, en de koekoek riep – “. Wonderlijk hoe je via woorden op papier zo snel in een zomerse wereld vol rust en stilte komt. Waarin je, even ‘tijdloos’, gewoon de rustige geluiden van de natuur weer hoort.
“Heer, maak het stil in mijn hart”, zo heet het artikel in De Kovel, waaruit ik het bovenstaande citeerde. Wie rust wil vinden, moet stilte zoeken. Som-mige mensen hebben de stilte brood-nodig om datgene te doen waarvoor ze gemaakt zijn: denkers om te denken, schilders om te schilderen, dichters om te dichten, monniken om in de stilte van het gebed God heel de ruimte van hun bestaan te laten vullen en de hele wereld in hun hart te dragen en voor God te brengen.
Ik denk dat velen van ons hier ook aan toe zijn, in deze tijd van het jaar.
Na alle drukte in persoonlijk leven en werken. Na alle inzet voor goede vieringen en alle andere parochie-activiteiten in het voorbije seizoen. Na alle drukte die het fusieproces in onze nieuwe Jacobus-de-Meerdere-parochie voor bestuurders, locatieraden, pasto-raatgroepen, pastores en al die andere vrijwilligers met zich meebracht. En na alle onrust en negativiteit die al die verdrietige en boze verhalen over misbruik in onze Nederlandse kerk en elders. Zo is er nogal wat over ons heen gekomen, de afgelopen maanden, zo is er veel inspanning geleverd. Heer, maak het stil in ons hart: laat dat alles maar even bezinken, open ons voor de rust en de ruimte van uw schepping, laat onze accu weer op voor een heel nieuw seizoen. En wees zelf Stilte in en om ons heen …
U en jullie allen: dank voor al uw inzet, en gun het uzelf: ‘even te denken aan geen enkel nuttig ding’, al zijn rust en stilte wel degelijk nuttig, denk ik, maar dan anders. En als straks al die vuvuzelas er na het WK Voetbal tenslotte ook het zwijgen toe doen, horen we nóg zoveel meer . . .
Ik wens u mede namens mijn ‘oude’ en nieuwe collega’s van harte een plezierige en rustige zomer- en vakantietijd toe!
Met een hartelijke groet,
 

Pastor H. van der Hulst, p.w.
 

 

Enschedese katholieken samen onderweg met Sint Jacobus.
 

Per 1 april zijn de 7 parochies van Enschede gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Jacobus de Meerdere. Met een mooie vesperviering, vol symboliek, is dat herdacht op vrijdag avond 11 juni in de Ver-rijzeniskerk aan het Leunenberg.
De koren van de oude parochies waren uitgenodigd om deze viering op te luisteren.
De pastores van Enschede en de diaken gingen gezamenlijk voor.
Pastor Berbée las voor uit de brief van Paulus aan de Christenen van Corinthe (1 Corinthe 12) waar het gaat over het ene lichaam van Christus met de vele ledematen.
Daarnaast stond de patroon van onze nieuwe parochie, St. Jacobus, centraal.
Om uit te beelden dat wij samen deze nieuwe parochie vormen was er een presentatie van elke geloofsgemeenschap met een symbool dat betrekking heeft op Jacobus de Pelgrim. Een lid van iedere locatieraad en de pastoraat-groep brachten dit samen naar voren.
De locatie Jacobus bracht een hoed: symbool van beschutting.
De locatie Paulus bracht een schelp: symbool van de doop.
De locatie Verrijzenis bracht een palmtak: symbool van martelaarschap en overwinning    
Wij, de locatie St. Jan/Michael brach-ten een zwaard: symbool van onder-scheid tussen goed en kwaad.
De locatie St. Joseph bracht een staf: symbool van leiderschap.
De locatie Maria bracht een mantel: symbool van zorg en barmhartigheid.
De locatie Ariensgedachtenis bracht een rugzak: symbool van ieders levensbagage.
Elke locatie had een wens voor de nieuwe parochie en er werd een ‘eigen’ kaars aangestoken. In de kerk zaten Pastor Kortstee, onze ‘gaande’ Pastor en Pastor Monninkhof, onze ‘komende’ Pastor. Zij staken samen de laatste kaars aan. Er werd veel ge-zongen en de kerk zong volop mee. Na afloop van deze sfeervolle Vesper was er de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie nader met elkaar kennis te maken.
 

Tiny Hannink, lid pastoraatgroep
 

De leden van de pastoraatgroep St. Jan/Michael zijn:
José Heitbrink, Elferinksweg 42. tel. 4316209, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Paul Pikkemaat, Veldkampstraat 54, tel.:0534770478,
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tiny Hannink, Haaksbergerstr. 317, tel. 053 4340559, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

U kunt ons ook per e-mail bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Vesperdienst ter gelegenheid van de fusie
 

Vrijdagavond 11 juni vond, tijdens een vesperviering, de officiële instal-latie en presentatie plaats van de nieuwe fusieparochie St. Jacobus de Meerdere.
Voorgangers waren alle leden van het pastoraal team.
Voor een kerk met genodigden van diverse kerkgenootschappen en ver-tegenwoordigers van alle zeven locaties en leden van de locatieraden en pastoraatgroepen, werd na het openingslied en een woord van welkom door Wim Wijfjes, lid van het nieuwe bestuur, het fusiedecreet voorgelezen door vice-voorzitter van het nieuwe parochiebestuur die tevens de bestuursleden en de leden van het pastoraal team voorstelde.
Vervolgens hield hij een korte terugblik over de afgelopen zeven jaar, over de voorgeschiedenis van deze fusie.
Daarna gaf pastor Ingrid Schraven, namens het pastoresteam de visie op de toekomst (het mission statement).
De zeven locaties presenteerden zich met de zeven onderdelen van St. Jacobus de pelgrim, de hoed als symbool van beschutting, de schelp als symbool van de doop, het zwaard als symbool van het onderscheid tussen goed en kwaad, de palmtak als symbool van martelaarsschap, de staf als symbool van leidschap, de mantel als symbool van zorg en barmhar-tigheid en de rugzak als symbool van je levensbagage, steeds vergezeld van een korte wens en het aansteken van een kaars. Zie ook het verslag hiervóór en de wensen hieronder, redactie.
Pastor Carla Berbee hield een korte overweging.
Bijzonder was dat, op uitnodiging, de gaande en komende pastoor, Jan Kortstee en André Monninkhof, samen een kaars aanstaken op het altaar.
De gezangen werden verzorgd door leden van alle zangkoren van de zeven geloofsgemeenschappen, voor deze gelegenheid onder leiding van Jan Herik. De dienst werd afgesloten met de voorbeden en een gezongen zegen-wens.
Na afloop van de viering was er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie nader met elkaar kennis te maken.
Het was een waardige start van de nieuwe stadsparochie St. Jacobus de Meerdere.
Onze dank gaat uit naar de vrijwil-ligers van de Verrijzeniskerk die op uitstekende wijze de koffie en de krentenwegge verzorgden.
 

Rien Tiehatten, vice-voorzitter
 

Ter gelegenheid van deze fusieviering is een Parochiegids (bewaargids) gemaakt. Deze bevat relevante gegevens van alle zeven geloofsgemeenschappen en van de daarmee verbonden Katholieke instellingen in Enschede. Deze Gids 2010 zal met het eerstvolgende locatienieuws (parochieblad) bezorgd worden. Wij zijn voornemens deze Gids elk jaar te vernieuwen.
 

Trees Schaap, eindredacteur
 

 

Zeven wensen van de zeven geloofsgemeenschappen
 

Wij zijn van de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk.
De hoed van Jacobus is als een symbool dat beschut in zon en regen, ingoede en kwade dagen, in moeilijke en vrolijke tijden en alles daar tussen in. De hoed drukt uit dat wij vertrouwen op de beschutting van God, dat hij ons onder zijn hoede neemt, als wij samen onderweg gaan.
Wij geloven dat als wij beginnen met deze kleine hoed, onze behoedzaamheid zich zal ontwikkelen voor ieder die bij de geloofsgemeenschap van de nieuwe stadsparochie St. Jacobus de Meerdere wil horen.
Wij zijn van de geloofsgemeenschap van de Pauluskerk.
Wij brengen de schelp naar voren, het symbool van de doop. Door de doop behoren wij allemaal toe aan Christus, die is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij hopen en bidden dat de nieuwe parochie, bezield door Gods Geest, liefde, geluk en vrede mag uitstralen naar alle mensen om haar heen.
Wij zijn van de geloofsgemeenschap Verrijzenis.
Wij brengen nu de palmtak naar voren. Het is een symbool van de overwinning op de dood dat marte-laren meekregen. Wij wensen de nieuwe parochie dat zij een levend teken mag zijn in onze stad dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat wij het geloof in Christus’verrijzenis hoog houden in Enschede.
Wij zijn van de geloofsgemeenschap St. Jan-Michael.
Wij brengen het zwaard. Dit zwaard brengt geen dood, brengt geen gewonden. Dit zwaard is het symbool van het onderscheid tussen goed en kwaad. Wij wensen de nieuwe parochie dat zij het onderscheid tussen goed en kwaad op een menselijke manier zal maken. Dat de geest van de wet meer gewicht krijgt dan de letter.
Wij wensen dat de mensen uit deze parochie elkaar zullen versterken in de keuze van het goede en vragen daarbij Gods steun.
Namens de geloofsgemeenschap St. Joseph nemen wij de staf van leiderschap mee. Een staf, een stok om op te steunen, een gaostok, een stok om te gaan, oude vertrouwde wegen
nieuwe onbekende wegen, om je voet niet te stoten de juiste richting te gaan
vaste grond onder je voeten te vinden
stevig te staan, de juiste beslissing op het juiste moment te nemen, om hoopvol, met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien, teken te zijn in de stad Enschede tot welzijn van allen, om zo de staf tot bloei te brengen, vrede en alle goeds.
Vanuit de H.Geest–Mariakerk  brengen wij de Mantel naar voren. De mantel als symbool van barmhartigheid en zorg. Wij wensen dat we in de nieuwe parochie mild en zorgzaam naar mensen omziet. Dat we elkaar met liefde mogen omhullen en vooral degenen onder ons verwarmen met onze aandacht die dat extra nodig hebben
Wij zijn van de geloofsgemeenschap Ariënsgedachtenis.
Wij brengen nu de rugzak naar voren. Zelf heb ik de rugzak 2 jaar geleden op mijn fietstocht naar Santiago als het belangrijkste onderdeel van de totale uitrusting gezien. Een goede rugzak is onontbeerlijk. Het beschermt je en is je op vele manieren van dienst.
Moge allen die de rugzak dragen hierin de beschutting van Uw zegen ervaren. Wij wensen de nieuwe parochie toe dat het een schuilplaats voor velen mag zijn.
 

 

Jacobus 25 juli
 

 Jacobus is de zoon van Zebedeüs en broer van de apostel en evangelist Johan-nes. Hij werd geboren in Betsaida. Van oor-sprong waren de broers vissers en stonden ze bekend om hun temperament. Hij wordt gezien als een van de drie voornaamste leerlingen van Jezus, samen met Petrus en Johannes. Zij waren ook degene die aanwezig waren in de hof van Olijven.
Na de Hemelvaart van Jezus reisde Jacobus naar verluidt richting Jeruza-em en Samaria om het evangelie te verkondigen. Ook wordt wel van hem gezegd dat hij in Spanje is geweest.
Tijdens het Paasfeest in het jaar 44 werd Jacobus gevangen genomen door Herodes Agrippa en niet lang daarna ter dood veroordeeld. Hij was daarmee de eerste van de twaalf apostelen die een marteldood stierf. Volgens de legende heeft Jacobus op weg naar het schavot een lamme man genezen, wat tot gevolg had dat een van de beulen zich spontaan bekeerde en daardoor tegelijk met Jacobus stierf.
 

In Compostela is een basiliek aan Jacobus gewijd, die nog ieder jaar een groot aantal pelgrims trekt. Op 25 juli wordt herdacht dat zijn beenderen overgebracht werden van het huidige Katharinaklooster in de Sinai naar Spanje.
 

Jacobus is beschermheilige van arbeiders, apothekers, pelgrims, hoedenmakers, boom- en veldvruchten en het weer. Hij is patroon tegen reuma.
 

Gebed
 

God van leven,
U legt een wijngaard aan, uw rijk van vrede en gerechtigheid,
en hebt de verantwoordelijkheid er-voor in onze handen gelegd.
Wij danken U daarvoor, want dit geschenk is groot.
Maar dat is ook de verantwoorde-lijkheid die ons daarmee op de schouders is gelegd.
 

Toch heeft U ons geen onmogelijk zware opdracht gegeven.
Uw Woord van hoop en vertrouwen bemoedigt ons, elke dag weer,
uw Brood van leven is voedsel dat ons sterkt, telkens opnieuw,
uw eigen Zoon, een mens als wij, Jezus van Nazaret, leefde ons voor
dat het te doen is: deze aarde omvormen tot een tuin van vreugde.
Ook daarvoor danken wij U, uit de grond van ons hart.
Wij vragen U: maak dat wij uw opdracht goed vervullen,
dat wij ons blijven inzetten voor de zorg voor uw wijngaard
en delen van wat leven geeft aan anderen en aan onszelf;
dat aan ons te zien mag zijn dat U een God van mensen bent,
zo vertrouwd en dichtbij en altijd vol liefde en mededogen,
vandaag en morgen en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.
 

 

Parochiebestuur Enschede
Beknopt verslag vergadering d.d. 20 mei
 

Bijzondere vieringen
Gesproken is over de viering ter gele-genheid van de vorming van een Enschedese paro-chie (11 juni 2010 in de Verrijzenis-kerk) en de instal-latieviering van pastoor Monninkhof en presentatie van pastor J. van den Nieuwendijk (4 juli 2010 in de St. Jan’s kerk). Er zijn commissies gevormd die de beide vieringen voorbereiden. Er zal, met name voor 11 juni, breed worden uitgenodigd.
Logo van de nieuwe parochie
Het bestuur heeft het nieuwe logo goedgekeurd. Het kan nu door zowel de parochie als de locaties (met vermelding locatie) gebruikt worden.
Parochieblad voor de hele parochie
Er is uitvoerig van gedachten gewis-seld over verschillende aspecten van het uitbrengen van een gezamenlijk parochieblad. Er zijn nog tal van on-duidelijkheden. Ook wat betreft de kosten. Het Bestuur wil daarover eerst een helder inzicht, alvorens het defini-tieve startsein te geven. In principe is het beter eenvoudig te beginnen en dan uitbreiden en/of verfraaien in plaats van te ambitieus te starten en dan te moeten terugdraaien.
De vermoedelijke start ligt in januari. Voordien wordt de bestaande commis-sie verzocht het rapport te actualiseren en uit te breiden. Ook de naamgeving is nog niet rond. De door de commissie aangedragen naam (menora = zevenarmige kandelaar) viel niet bij iedereen even goed. Het Bestuur beraadt zich nog verder over de naam en wint adviezen in.
De uitzonderingspositie van de St. Paulus wordt in zoverre betreurd dat het Bestuur ernaar blijft streven tot een parochieblad, waar alle locaties volwaardig en in gelijke mate aan meedoen, te komen. Dat een locatie daarnaast ook anderszins naar buiten treedt is dan natuurlijk geen probleem, mits dat gegeven niet kostenver-zwarend voor de parochie werkt.
Legaten
Het Bestuur heeft zich tijdens een bespreking in eerste termijn gebogen over legaten die op naam van een vroegere parochie (nu locatie) zijn gesteld en waaraan een duidelijk ge-formuleerde doelbestemming met be-trekking tot besteding van de gelden is verbonden. Wat doen we daarmee, nu formeel alle rechten en plichten van de vroegere parochies naar de nieuwe parochie zijn gegaan. Moet er onder-scheid worden gemaakt tussen wilsbe-schikkingen van voor en na de fusie?
Het Bestuur heeft besloten eerst de bisschoppelijke richtlijnen goed te be-studeren alvorens beleid in deze te formuleren.
Bemensing van het centrale secre-tariaat
De secretaris van het Bestuur heeft in de aanloop naar deze vergadering ge-sproken met het secretariaat en met onderscheiden leden van het pastores-team, zowel afzonderlijk als in geza-menlijkheid.
Een uitgangspunt voor dit moment is dat uitsluitend het centrale secretariaat bemenst zal worden met betaalde krachten. De locaties gebruiken vrij-willigers en waar dat niet of slechts ten dele het geval is, wordt door het Bestuur naar deze situatie gekeken. Op sommige locaties vervult de gast-vrouw van het parochiecentrum een functie die puur secretarieel werk dui-delijk te boven gaat. Op sommige locaties is er duidelijk behoefte aan een klankbord, vanwege het ‘inloop-karakter’ van het ‘parochiehuis’; elders is er ook sprake van een beheersfunctie.
Op dit moment is het centrale secre-tariaat duidelijk onderbezet, als het om betaalde krachten gaat. Het bisdom gaat uit van een volledige baan, we zitten momenteel op nog geen derde. Uitbreiding is dus noodzakelijk, te-meer daar structureel onbetaald over-werken niet wenselijk is en er ook vanuit het pastoraal team behoefte is aan secretariële ondersteuning. Wel moet één en ander natuurlijk te bekostigen zijn.
Tijdens de Bestuursvergadering heeft de secretaris verslag gedaan van de gevoerde gesprekken en de daarin gemaakte inventarisatie. Afgesproken is dat hij een discussiestuk maakt dat voor commentaar naar alle betrok-kenen gaat. Dat alles zal leidraad zijn bij het opstellen van een uitgewerkt voorstel dat op de eerstvolgende Be-stuursvergadering van 17 juni zal wor-den besproken.
Overige zaken
Gesproken is verder over gebouwe-lijke zaken (o.a. verhuur) op meerdere locaties en de woonruimte voor zowel de nieuwe pastoor (A. Monninkhof)  als de emeritus (J. Kortstee). Ook zijn afspraken gemaakt over huishoude-lijke hulp voor de eerste.
Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld over hoe te handelen als een parochi-aan aangeeft zich als lid van de parochie of R.K. Kerk te willen uit-schrijven en deze richtlijnen zijn aan de locaties doorgegeven.
Gesproken is ook over de bisschop-pelijke brief ten aanzien van het ge-bruik van kerkgebouwen. In die brief zijn de aanwijzingen voor dat gebruik aangescherpt. Het Bestuur heeft kennis genomen van de inhoud van de brief, deze gewogen en ziet thans geen reden tot beleidswijziging.
Er is een inventarisatie gemaakt en er is kort verslag gedaan van de be-zoeken van de Bestuursleden aan de hen toegewezen locatie(-s), en er zijn afspraken gemaakt  over het uitdelen van de benoemingsbrieven (locatiera-den en pastoraatgroepen) en de loca-tiemappen.
Ten aanzien van de nieuwe klokken voor de Mariakerk is een nieuwe offerte en advies in deze van de bouwkundige adviseur van het bisdom nodig en ten slotte heeft het Bestuur de locatie H. Hart, de Goede Herder op diens verzoek toestemming ver-leent de bestaande naam van de locatie te wijzigen in Ariënsgedachtenis.
 

Namens het Bestuur St. Jacobus de Meerdere,Guus Berkien, secretaris en waarnemend vice-voorzitter
 

 

Installatie van pastor André Monninkhof als pastoor en presentatie van pastor Jan van den Nieuwendijk als pastoraal werker
 

Op zondag 4 juli om 10.30 uur in de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat is de feestelijke installatieviering. Alle koren uit de zeven geloofsgemeen-schappen zullen hieraan meewerken. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om met de nieuwe pastores kennis te maken.
Daarmee komen alle andere vieringen in dat weekeinde te vervallen.
 

Pastor C. Berbée, pastoraal werkster
 

Aandacht en hulp voor de familie Ntahonankwa (2)
 

Een maand geleden berichtten we u over de moeilijke situatie van Evode, Christine, Hugue en Fientje Ntaho-nankwa uit Burundi, die al ruim 6 jaar in Nederland verblijven (en bij de Jacobusgemeenschap zijn gaan horen), maar aan wie onlangs onverwacht werd meegedeeld dat hun tot nu toe tijdelijke verblijfsvergunning niet ver-lengd werd. We deden een dringende oproep voor financiële ondersteuning, zolang het gezin in de onzekere situ-atie verkeert omtrent hun toekomst: zou het lukken om toch nog een verblijfsstatus te verwerven, zouden ze moeten terugkeren naar Burundi of naar een ander land? Hoe dan ook was er tijd en ondersteuning nodig!
We zijn, met hen, zeer verheugd dat we nu kunnen melden dat er al veel steun is gegeven of toegezegd en dat er gewerkt wordt aan een mogelijk verlengd verblijf in ons midden.
Enkele ontwikkelingen in de laatste weken:
- Na de oproep in onze Enschedese Parochiebladen van de vorige maand is tot nu toe ongeveer € 1.600,00 overgemaakt w.o.een keer € 400,00 en een keer € 500,00. Geweldig!
- Na de vieringen op enkele zondagen in de Jacobuskerk is na afloop uitgebreid stil gestaan bij de situatie van ‘onze’ familie, en is informatie over hen uitgedeeld aan de kerkgangers. Achterin de Jacobuskerk staat nu ook een melkbus, waarin mensen hun bijdragen kunnen deponeren: zo kwam ook nog ongeveer € 60,00 binnen.
- De leerkrachten van de Alfonsusschool op het Hogeland, waar het oudste kind van het gezin schoolgaat, willen voorlopig € 100,00 per maand bijdragen voor het gezin. Prachtig!
- De Rotary Club Enschede Noord heeft op camping Scholtenhagen in Haaksbergen een stacaravan aangebo-den, waar het gezin een week lang gratis gebruik van kan maken. Even heerlijk eruit voor hen!
- De aanvraag bij de voedselbank in Enschede is gehonoreerd, wat betekent dat het gezin daar elke week gratis een voedselpakket kan afhalen.
- Dochter Fientje kan voorlopig weer 2 dagdelen per week naar de  kinder-opvang Het Wooldrik. Daar kwam ze al eerder, maar omdat de gemeente-lijke bijdrage daarvoor kwam te vervallen, ging ze niet meer. Nu dus weer wel!
- Sinds enkele dagen weten we dat enkele vaste lasten en een kleine toelage voor het levensonderhoud van de kinderen voorlopig door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zal worden betaald. Ook dat is heel goed nieuws!
- En intussen wordt er door meerdere mensen, o.a. door een zeer betrokken advocaat, van alles aan gedaan opdat de beide ouders alsnog een verblijfs-vergunning krijgen.In dit verband heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gereageerd op de aanvraag voor een zogenaamde ‘Interim measure’, een ‘tussentijdse maatregel’. Hierin worden zowel aan de Nederlandse Staat als aan de familie Ntahonankwa een aantal vragen gesteld. Hoewel de situatie toch nog wel heel erg moeilijk is, hebben we toch nog steeds een sprankje hoop dat het misschien goed komt!
 

We zullen u op de hoogte houden. We danken alle gevers en alle meelevenden heel hartelijk. En voor wie misschien nog wil aansluiten bij de groep ‘sponsors’ voor Evode, Christine, Hugue en Fientje: uw bijdrage is welkom op bankrek.nr. 59 22 63 096 van de PCI Jacobus te Enschede, o.v.v. ‘voor Evode en Christine’
 

Met vriendelijke groeten,Fien Eitink, Riet Franke en Jan Kattenpoel,
namens de Caritas van de Jacobuskerk, 
Pastor Hans van der Hulst, namens de Diaconie van RK Enschede
 

Uw vragen of informatie kunt u ons sturen via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
 

Vanaf de Kerk van Jacobus de Meerdere zijn mensen vertrokken op hun weg naar Santiago de Compostela, het bedevaartsoord van de H. Jacobus (San Tiago). Pater Ben Engelbertink heeft deze tocht van ruim 2250 km. ondernomen samen met zijn broer Henk en heeft daarna zijn bevindingen opgeschreven in een boek, genaamd:
De Engelen van Jacobus.
De Engelen waren degenen die achterbleven en degenen die zij onderweg ontmoetten.
Deze pelgrimstocht brengt ons in contact met de tijd sinds 1200, de tijd van de H. Engelbert van Keulen, met vele culturen, sociale, politieke en godsdienstige bewegingen. Door al deze bewegingen van vroeger te verstaan, kunnen we nu misschien ook de huidige tijd beter begrijpen. Het is niet de eerste keer dat de kerk zich in moeilijke tijden bevond.
Voor 10.-- euro kunt u het boek afhalen op de pastorie van de Verrijzeniskerk; voor 13.50 euro krijgt u het thuisgestuurd. Informatie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Het jubeljaar in Compostela ter ere van de H. Jakobus

Al vanaf vroeg in de middeleeuwen tot in onze dagen is het graf van de H. apostel Jakobus de Meerdere, naast de graven van de HH. apostelen Petrus en Paulus. een van de meest populaire bedevaartplaatsen in Europa. Door heel Europa zijn er vele pelgrimsroutes die de pelgrims langs verschil-ende wegen leiden naar Compostela in Spanje, waar de heilige al vroeg een grote verering genoot. Ook dit jaar worden er vele pelgrims in Compos-tela verwacht, omdat het een zoge-naamd jubeljaar is, dat telkens wordt uitgeroepen als 25 juli, de feestdag van deze apostel, op een zondag valt.

Viering alleen in kerken waar Jakobus patroon is
Volgens de regels van de Algemene Romeinse kalender wordt echter juist op zondag de feestdag van de heilige Jakobus alleen maar gevierd in die kerken of plaatsen (zoals Den Haag) die aan hem zijn toegewijd. Het betreft kerken die aan deze apostel zijn toegewijd, omdat zij veelal in verband gebracht worden met een pelgrims-route naar Compostela. Daar zijn volgens de overlevering de relieken van Jakobus naar toe gebracht, toen Jeruzalem door de Arabieren veroverd was.
 

E. de Jong
Uit: Parochiebladenservice

 

 

Tweede jaar Pastorale School: cursusaanbod verder uitgebreid
Nieuw: basiscursus oecumene
 

Het tweede jaar van de Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht start in september 2010. Deze ‘Basiscursus Katholiek Geloof & Geloofs-beleving’ bestaat uit acht modules:

‘God en mens’

‘Kernmomenten uit de Thora’

‘Kernmomenten uit de Synoptici’

‘Jezus, het gelaat van God’

‘Eén God in drie personen’

‘Door de Geest gedreven’

‘De sacramentaliteit van ons bestaan’

‘Teken van aanwezigheid’


De Pastorale School werd vorig jaar op drie locaties gehouden, dat is nu uitgebreid naar vijf. Op de twee nieuwe locaties (in Ede en in Raalte) starten de cursisten met de modules 1 t/m 4; de andere drie locaties gaan verder met de modules 5 t/m 8.
Naast deze vaste modules is er dit cursusjaar een extra aanbod met onder meer een ‘Basiscursus Oecumene’ en een module ‘Communicatieve vaardigheden van de vrijwilliger in het parochiële vrijwilligerswerk’.
 

Meer informatie over de Pastorale School, de extra modules, de lesplaat-sen en aanmelden:
www.aartsbisdom.nl
 

Maria Tenhemelopneming
15 augustus
 

Maria Tenhemelopneming is een van de belangrijkste Mariavieringen in onze Katholieke kerk.
Het is in de 7e eeuw overgenomen van de Oosterse kerken. met dit feest wordt gevierd dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen.
Hiermee benadrukt de kerk de grote bijzonderheid van deze vrouw in de heilsgeschiedenis. Het feest wordt ook wel Maria Hemelvaart genoemd, maar dat is eigenlijk niet correct. Bij hemelvaart stijgt de persoon zelf omhoog en bij tenhemelopneming wordt iemand door GOD in de hemel opgenomen.
 

 

Meldpunt voor vragen over seksueel geweld
Een afspraak voor een persoonlijk gesprek is mogelijk.
Het mobiele nummer is
06 19 114 307
Het nummer is op de werkdagen be-reikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur
U kunt ook direct contact op nemen met de officiële instantie van de Rooms Katholieke Kerk als U een officiële klacht wilt indienen of zich wilt melden. Dit is:
Hulp en Recht te Utrecht, telefoonnummer 0900 8998411
Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.
 

Pastoraal Team St. Jacobus de Meerdere, Enschede
 

Van het Parochiesecretariaat
Het Secretariaat Katholiek Enschede heeft een eigen ingesproken voicemail bericht.
 

Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?
Bent u zelf of een van uw huisgenoten of buren ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.
 
Gaat u verhuizen?
Stuur uw verhuisbericht ook naar het parochiesecretariaat van uw eigen parochie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum  of pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (even-tuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam.
Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.