De lente kan moeilijk de weg naar Twente vinden ….


De winter duurde lang dit jaar met nog wat sneeuw eind maart. En ook de lente kon de weg naar Twente maar moeilijk

vinden. Met handschoenen op de fiets in de vroege meidagen…. “Wordt het nog wat?”hebben veel mensen gedacht. Het

blijft zo kil, zo guur buiten in de natuur. De zon deed haar best met haar verwarmende glimlach; tevergeefs….?
 

Onze grote wereldkerk zucht en kreunt. Voor menigeen is alles wat nu boven water komt onvoorstelbaar. Een ver-van-

mijn-bedshow; bijna niet te geloven. Dat zoveel werd toegedekt, is misschien wel net zo pijnlijk. Daardoor is je

eigen katholiek-zijn op-nieuw een gespreksonderwerp; maar wel op de meest vreemde momenten, op verrassende plaatsen

ineens met wildvreemden in gesprek. Op vakantie in Duitsland overkwam me dat in een winkel met quiltstoffen waar ik

wel eens vaker kom. Daar liet ik mijn zelfgenaaide "liturgische kragen" zien die ik over mijn gebedsmantel draag,

de kleur passend bij de liturgische tijd van het jaar. Daaruit liet ik blijken dat ik katholiek ben en ook voor de

kerk werk. Daar ging een andere klant in de winkel op in. Deze vrouw van 40 - 50 jaar bekende dat ook zij katholiek

was op gevoed door haar ouders, dat ze van het ouderwets kerkelijke afstand had genomen. Maar ze zei van harte dat

ze haar ouders er dankbaar voor was dat ze haar deze ontwikkeling hadden meegegeven in het leven. Wat er in de

Duitse kerk gebeurt, vond ze ongelofelijk, maar wel passend bij het klimaat van vroeger. En dat er nu eindelijk

maar eens echte schoonmaak moest worden gehouden. Ook dat deze kwesties je terugvoeren naar waar het ons in het

geloof om gaat: hoe je met elkaar als mensen omgaat, welke waarden in je leven het fundament zijn. En niet wie

hoger staat of hoe vaak je naar de kerk gaat.
Van alle misstanden kwamen we al gauw uit bij onze eigen vragen. Waar laat je je wat aan gelegen liggen en aan wie?

Waar geloof je (nog) in en wat is franje gebleken, door mensen gemaakt en bedacht (en dus tijdge-bonden). Zo’n

gesprek is als het opschudden van je donsdekbed, want anders kan je het niet warm houden.
Kou maakt je duidelijk wat je mist, waar je naar verlangt, waar je naar uitkijkt. Zo moeten ooit daarginds in dat

verre Jeruzalem een stel bange, teleurgestelde mensen ook bij elkaar gezeten hebben. Met de brokstukken van hun

idealen. Maar ze hielden elkaar vast en dat verwarmt, zeker in tijden van kilte en mist. Waar mensen elkaar vast

blijven houden en om blijven zien naar elkaar, kan de één zich laten dragen door de ander. Dat is wat christenen de

eerste eeuw ook zo bijzonder maakte in het Romeinse rijk. En waardoor ze een positieve uitstraling hadden naar

anderen. Warmte die aanstekelijk werkt. Waar je van gaat zingen, of minstens een beetje neuriën. En waar die warmte

vandaan komt …?
Wij mogen ook putten uit de traditie van hoop&geloof&liefde waar Jezus de Levende ons voorging. We mogen ons laten

inspireren door die lange rij van mensen voor ons. Mensen, die ook door vallen en opstaan, hun weg met God gevonden

hebben. Mensen met hun talenten en hun feilen. Wij moeten met twee benen op de grond blijven staan, met onze voeten

in deze stad en met ons hart bij de mensen die hier wonen. Mag de Geest van geloof&hoop&liefde ook voor ons

voelbaar worden, steeds opnieuw.

Pastor C. Berbée, pastoraal werkster
  
Parochiebestuur Enschede
Eerste vergadering d.d. 13 april
 

Nieuwe pastoor
Aan het begin van de vergadering maakt de vice-voorzitter bekend wie er door de bisschop als nieuwe pastoor van de

Enschedese parochie is be-noemd. Dit bericht is inmiddels naar buiten gebracht. Zie persbericht en foto hierna

(red.).
Een eerste kennismaking met het pas-toresteam heeft inmiddels op 14 april plaatsgevonden.
Formatie
Pastor Hans van der Hulst zal na 1 mei in functie terugkeren na zijn ziekte. De nieuwe pastoraal werker, Jan van

den Nieuwendijk is inmiddels begonnen.
Hulptelefoon seksueel misbruik
Het Bestuur juicht dit initiatief van harte toe. Er hebben zich inmiddels al mensen met hulpvragen aangemeld.
Vergaderdata Bestuur in 2010
Het Bestuur vergadert in principe maandelijks op een donderdagavond. De volgende data zijn voor 2010 vastgesteld:

20 mei, 17 juni, 2 september, 14 oktober, 25 november.
Benoeming leden locatieraden en pastoraatgroepen
De complete lijst wordt in de vergadering kort besproken. Er wordt met name gekeken naar samenstel-lingen, waarbij

familieleden in een en dezelfde raad zitting nemen. Conform het bijgestelde Huishoudelijke Regle-ment verleent het

Bestuur in een tweetal gevallen toestemming af te wijken van het principe 'geen familieleden in een raad'.

Daarnaast wordt ten aanzien van de penning-meester, die voorlopig ook penning-meester van de locatie blijft, opge-

merkt dat bij mogelijke belangen-verstrengeling ruggespraak zal worden gehouden met het Bestuur.
De benoemingsbrieven worden door de bestuurscontactpersoon naar de vergadering van de locatieraad meege-nomen. Het

introduceren van de locatieraad- en pastoraatgroepsleden wordt aan de locaties zelf overgelaten.
Het centrale secretariaat is bezig infor-matiemappen aan te maken voor de locatieraden. Ook komt er per locatie een

fusiemap. Een derde map betreft aanwijzingen voor de locatiesecreta-riaten.
 

Naamswijziging locaties
Verzoeken daartoe dienen schriftelijk te worden ingediend bij het Bestuur.

 

Contactpersonen vanuit het Bestuur met de locatieraden
Elke parochie krijgt een bestuurslid toergewezen die als eerste contactper-soon voor de locatie geldt. Ook zal dit

bestuurslid in overleg (delen van) locatieraadsvergaderingen bijwonen. Het Bestuur heeft de volgende ver-deling

gemaakt:
Locaties H. Hart en Paulus:
Rien Tiehatten
Locaties St. Joseph en Jacobus:         
Guus Berkien
Locatie Verrijzenis:

Wim Wijfjes
Locatie Maria:
Gerard Oude Egberink
Locatie St. Jan:      

Olaf Fisscher
Trees Schaap is algemeen reserve, in geval een bestuurslid verhinderd is.

 

Eerste werkafspraken bestuursleden
Algemene zaken en personeel:          
Rien Tiehatten
Financiële zaken:
Tonnie Oude Elferink
Bouwzaken: Wim Wijfjes
Verslaggeving naar achterban:
Guus Berkien
Communicatie: Trees Schaap
Bemensing secretariaten
Op korte termijn zal getracht worden beleid te ontwikkelen over de bemensing van het parochiecentrum en meer in het

algemeen het in dienst houden of nemen van betaalde (vaste) krachten. Het laatste is ook onderdeel van het opzetten

van een adequaat bemenst centraal secretariaat.
In dit verband heeft het Bestuur ook gesproken over het belang van een goede bemensing van de parochie-centra.

Vanwege de financiële situatie zal dat met vrijwilligers moeten gebeuren, maar dat moet niet leiden tot veel

geringere openingstijden, gezien de belangrijke (sociale) functie die de parochiecentra / locatiesecretariaten in

vele geloofsgemeenschappen spelen.
Fusieacte
De acte zal tijdens het Bestuurlijk Overleg van 20 april namens de vroegere zeven parochies ondertekend worden in

aanwezigheid van de notaris. Er zijn nog wat losse eindjes die voor die tijd geregeld moeten worden.
Geoormerkt
De penningmeesters hebben afgespro-ken dat er bij de fusie door geen van de parochies voor de toekomst voor-

zieningen geoormerkt zullen worden. Die afspraak staat. Dat betekent niet dat bijvoorbeeld geen zaken in gebouwen

(kerkklok, geluidsinstal-latie, orgel) vervangen kunnen worden. Hier geldt de algemene regel dat zaken die

aanwijsbaar aan vervanging toe zijn bij het Bestuur worden gemeld, waarna het Bestuur in de regel met deze

vervanging, onder normale voorwaarden, zal instemmen.

Data bijzondere vieringen
De speciale viering ter gelegenheid van de vorming van een parochie vindt op 11 juni om 19.00 uur in de Verrij-

zeniskerk plaats.
De installatie van locatieraden en pastoraatgroepen wordt aan de locaties overgelaten.
De installatie van de nieuwe pastoor vindt plaats na overleg met hem. Op dit moment wordt gedacht aan begin

september. Wordt 4 juli, zie persbe-richt hierna (redactie).
Vakantieperiode, vervanging bestuursleden
Het centrale secretariaat is op de hoogte van de vakantiedata van de bestuursleden. De vice-voorzitter is vanaf

begin mei voor zes weken afwezig. De secretaris van het Bestuur zal gedurende die tijd optreden als vice-

voorzitter, ad interim.
Rooster van aftreden bestuursleden
Om ervoor te zorgen dat niet alle be-stuursleden tegelijk aftreden is een voorlopig rooster van aftreden

vastgesteld.
2011: Rien Tiehatten en (mogelijk) Olaf Fisscher
2012: Gerard Oude Egberink
2013: Wim Wijfjes
Tonnie Oude Elferink, Trees Schaap en Guus Berkien zijn voornemens de termijn van vier jaar vol te maken.
Varia
Verder is o.a. gesproken over de weekwacht pastores, het (toekomstige) parochieblad en de recente uitstroom van als

rooms-katholiek ingeschre-venen.
De eerste vergadering van de paro-chievergadering zal vrij snel na de vakantie worden georganiseerd.
 

Namens het Bestuur St. Jacobus de Meerdere,Guus Berkien, secretaris en waarnemend vice-voorzitter
 

Benoeming pastoor stad Enschede,
St. Jacobus de Meerdere
Bisschop W. Eijk heeft met ingang van 1 juli 2010 benoemd tot pastoor van Enschede de heer André Monninkhof. Hij

volgt hiermee pastor Jan Kortstee op.
Momenteel is pastor Monninkhof ver-bonden aan de nieuwe fusieparo-chie Verrijzenis te Ulft en omgeving, waar hij 10

jaar als pastoor werkzaam is geweest. Hij heeft onlangs zijn 12,5 jarig priesterfeest gevierd.
Pastor Monninkhof is afkomstig uit Oldenzaal.
Zijn installatieviering zal op zondag 4 juli 2010 plaatsvinden.
 

Enschede, 19 april 2010.
Namens het pastoraal Team Enschede,
Pastor C. Berbée, pastoraal werkster
 

Aankondigingen
Viering van de fusie tot stadsparochie St. Jacobus de Meerdere
 

Op vrijdagavond 11 juni om 19.00 uur in de Verrijzeniskerk aan het Leunenberg.
In een korte vesperviering met als thema “Met Jacobus verder op weg” zal de nieuwe fusie worden verbeeld in woord

en gebaar. Alle pastores zullen voorgaan. Zoveel mogelijk koren (leden) zullen aan de vesperviering deelnemen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Ook zullen officiële instanties hierbij worden uitgenodigd.
 

Pastor C. Berbée, pastoraal werkster
Installatie van pastor André Mon-ninkhof als pastoor en presentatie van pastor Jan van den Nieuwendijk als

pastoraal werker voor de nieuwe parochie.
 

Op zondag 4 juli om 10.30 uur in de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat. Na afloop van deze viering is er

gelegenheid om met de nieuwe pastores kennis te maken.
Daarmee komen alle andere vieringen in dat weekeinde te vervallen.
 

Pastor C. Berbée, pastoraal werkster
 

Schijnbaar onbeduidend
De verrassende kanten van het dagelijks leven in een arme volkswijk van Buenos Aires
 

Al eens eerder heb ik geschreven dat ik in de afgelopen jaren bezig geweest ben met het schrij-ven van een boek.

Half mei komt het uit bij uitgeverij Valkhof Pers uit Nijmegen onder de hierboven genoemde titel. Ik laat hier de

tekst van de achterflap volgen, zodat u zich een indruk kunt vormen van de inhoud. <!--[endif]-->

 

El Jagüel is een volkswijk aan de rand van de enorme agglomeratie van Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Op

het eerste gezicht stelt El Jagüel niet veel voor. De wijk is lelijk en slordig. Vrijwel alle mensen die er wonen,

zijn arm.
Min of meer toevallig kwam Marc van der Post, theoloog en pastor van beroep, daar met zijn gezin begin 2001 wonen.

Vanuit de plaatselijke kapel begon hij een pastoraal project.
Gebruikmakend van de methodiek van het presentiepastoraat, ging hij als buurman en vrijwilliger het dagelijkse

leven met zijn buurtgenoten delen.
In de contacten met de bewoners heeft voor Marc van der Post dat dagelijkse bestaan van zijn buren zich langzaam

geopend. Naast geweld, hardnekkige armoede en kwetsbare sociale netwerken ontmoette hij grote gastvrijheid, geloof

en liefde voor het leven. Hij is het leven in El Jagüel gaan ervaren als een uitnodiging om zich los te maken van

zijn eigen, Nederlandse maat-staven. Liever stelde hij vertrouwen op de eigen kracht en inzichten van zijn buren.
Schijnbaar onbeduidend bevat een diepgaande beschrijving van het leven in zomaar een arme stadswijk op het

zuidelijk halfrond. Daarnaast biedt het boek de theologische verwerking van een missionair werker, die een

ontwikkeling heeft doorgemaakt van professioneel hulpverlener naar betrokken buurman en vrijwilliger. Daarin ligt

de sleutel om anders te leren kijken naar de dagelijkse werke-lijkheid van een wijk als El Jaguël. Dit boek biedt

bovendien een waardevolle bijdrage aan de huidige discussie in Nederland over wat internationale solidariteit kan

beogen.
Op 19 mei vindt in het Nicolaas-Monicakerkcentrum, Boerhaveplein 199 3552 CT Utrecht tussen drie en vijf uur de

presentatie plaats van Schijnbaar onbeduidend. Na een openingswoord door Manon Vander-kaa, directeur van Mensen met

een Missie, zullen Wim Reedijk, predikant van de PKN te Nieuwegein, en Lisette van der Wel, stafmede-werkster van

ICCO, spreken. Ik wil ieder van u die belangstelling heeft van harte uitno-digen erbij te zijn.
Het boek zal natuurlijk daar verkrijg-baar zijn, maar is na die datum te bestellen in iedere boekhandel. U kunt ook

bestellen via internet:
www.valkhofpers.nl . De prijs is nog niet precies vastgesteld, maar zal iets boven de 15 euro liggen.
 

Marc van der Post
 

Kom vanavond met verhalen..
Kom en luister op 3 juni,
laten verhalen u meenemen naar Israël en de Palestijnse gebieden.
Leer voor een moment het menselijke gezicht van een langslepend conflict kennen.
Kom, luister en geniet van het theaterspel van Evi de Jean, die haar reis naar beide gebieden op een mooie manier

in haar spel vertolkt.
 

Luister naar haar ontroerende liederen van heimwee en verlangen uit haar theatervoorstelling AARDE.
Ze wordt begeleid door haar pianist Rogier Telderman.
Kom en luister naar Joodse en Palestijnse getuigen en deel met ons hun droom van recht en vrede!
Kom, luister en geniet van de muziek van een Palestijnse luitspeler die op een oud en traditioneel instrument

speelt.
Kom en kijk bij de verschillende stands met info en verkoopproducten.
 

Deze avond wordt georganiseerd door de Oecumenische vrouwengroep
Twente – Bethlehem, de Enschedese Raad van Kerken, Enschede voor Vrede, en het Huis van Verhalen.
De verhalenestafette is onderdeel van een landelijke verhalenestafette in het kader van de wereldwijde Week voor

vrede in Palestina en Israël door
IKV - Pax Christi, ICCO, Vrienden van SABEEL, Kerk en Vrede, Doopsgezind Wereldwerk en Kerk in Actie.
 

Kom en wees welkom op donderdag-avond 3 juni om half 8 in de Theater-zaal van Prismare, Roomweg in Enschede.

Toegang gratis!
 

Erik Korthof, secretaris Raad van Kerken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
053 – 433 55 24
 

Lazarus?
Ademloos kijk ik met een half-gevulde zaal toeschouwers in Buurtcentrum Het Kompas naar lotgevallen van mensen die

maatschappelijk buiten de boot zijn gevallen.
Wat zich voor mijn ogen afspeelt is het verhaal van Lazarus, beter nog de geschiedenissen van allerlei Lazarus-sen.

Lazarus, die staat voor de mens die een randverschijnsel is geworden, vaak aan de rand van grote steden in

krottenwijken. Ook, maar niet altijd, door drank lazarus … om maar te vergeten! En ook: Lazarus, de arme sloeber

uit het evangelie, die als mens wordt gerehabiliteerd en rust in “de schoot van Abraham”, uiteindelijk tot zijn

recht gekomen, volop mens geworden.
 

Op die vrijdagavond 16 april 2010 zien wij, de toeschouwers, het voor onze ogen gebeuren hoe ver een mens kan

komen. Het is muisstil. Je wordt meegenomen in situaties van over-macht, die heel plastisch worden neergezet door

de spelers, die het zelf aan den lijve hebben meegemaakt: de vicieuze cirkels, eindeloze procedures om een

identiteitsbewijs te krijgen, machteloosheid om een  vader te kun-nen zijn voor je kinderen die jou nodig hebben,

een moeder voor haar gehandicapte zoon, een kameraad voor een lotgenoot, een echtgenote wanhopig op zoek naar de

liefde voor en van haar man. Allerlei vragen komen op: besta je eigenlijk nog wel als dakloze? wie ben ik? mag ik

er wel zijn? In het ontroerende lied dat één van hen zingt worden – dat is mijn beleving op dat moment – spelers en

toeschouwers verbroederd. Wie is hier de Lazarus?
Het theaterstuk is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Doel is om daklozen, andere armen van

onze tijd, mensen dus aan de onderkant van de samenleving, mogelijkheden te bieden om zich cultureel te

ontwikkelen, om zichzelf te ont-plooien, zelfrespect te krijgen om wat ze kunnen en tevens om toeschouwers én

spelers in contact te brengen met elkaar en met elkaar te delen wat pére Joseph Wresinski (1917- 1988) uit eigen

ervaring wist: ”Armoede maakt mensen tot slaaf; kennis, kunst en spiritualiteit maakt mensen vrij” en “het ergste

ongeluk is te weten dat je niet meetelt, dat zelfs je leed wordt genegeerd.”. Ik vond dat de spelers er in geslaagd

zijn hun doel te bereiken, samen met hun regisseur en de schrijver van het theaterstuk 'Lazarus?'  Laurens Umans.

Vlak voor de voorstelling gaf hij aan ons, het publiek, in het kort informatie over de stichting en over Joseph

Wresinski, de oprichter in 1957 van de Vierde Wereld Beweging, erkend door de UNESCO. Laurens nodigde uit te gaan

kijken naar de voorstelling als deel van een ieders werkelijkheid en om na afloop daarover in gesprek te gaan met

de spelers en elkaar.
 

Aangezien alle aanwezigen, inclusief spelers, alsook de initiatiefnemers van deze activiteit in Enschede nog verder

willen gaan met dit project, beloofde Laurens Umans nog dit jaar terug te komen in Enschede voor een reprise en een

mogelijk vervolg in projecten ter plaatse, met als motto van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting: “Cultuur als

wapen tegen armoede en uitsluiting”.
 

Ik zie uit naar het vervolg. En hoop dan op een volle zaal!
Een woord van dank is op zijn plaats voor de Raad van Kerken Enschede, de organisatoren in Enschede, met name

pastor Ingrid Schraven, en de sponsoren. Ook niet onvermeld mag blijven, dat de 88-jarige initiatief-neemster van

de stichting die in 2000 is opgericht, mevr. Baronesse de Vos van Steenwijk, ook naar het Kompas was gekomen en

inspireerde door haar aanwezigheid en persoonlijke betrok-kenheid.
 

Tenslotte wil ik nog graag verwijzen naar de website:
www.wresinskicultuur.nl .

 

Herman Ueffing
 

Vespers bij Pink-event
Op 6 juni zal in de Grote Kerk op de Oude markt  een oecumenisch geor-ganiseerde vespers worden gehouden. in het

kader van het Pink-Event.
Het is een meditatief avondgebed voor iedereen. In de advent heeft u al de vier zondagen zo een vespers kunnen

meemaken in de St. Jacobuskerk.
Vanwege de verbouwing daar hebben we de gemeente verzocht of de Grote Kerk gebruikt mocht worden en dat zal

doorgaan.
Iedereen die bij alle drukte van het Pink-event wel eens wat dieper stil wil staan bij de betekenis van relaties

van ieder van ons tussen God, mens en wereld is dan ook van harte uitge-nodigd hierbij aanwezig te zijn.
 

Namens de oecumenische vesper-werkgroep, Jeanine Molleman
 

Rabo Nightlive
 

Rabo Nightlive vindt plaats in het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan 35 op zaterdag 19 juni en begint om

20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. De KEBH heet u van harte welkom.
Een kaart kost slechts € 8,50 en kunt u reserveren door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kijk op www.kebh.nl/rnl voor infor-matie over dit bijzondere evenement.
 

Met vriendelijke groeten,
Koninklijke Enschedese Burgerharmonie
 

Vacature
De Bovenzaal Hogelandsingel 41 7512 GB Enschede krijgt er twee bewoners bij. Vanaf juni wonen we dan met 5 paters -

waaronder een bisschop - in ons huis.
We zouden graag iemand bij ons in dienst willen nemen die voor ons huishoudelijk werk zou willen doen.
Hebt u interesse, neem dan contact op met:
pater W. Weemaes.
tel (053) 434 92 94
of  06 49 97 62 92.
Hartelijk Dank.
 

Pater Weemaes
 

Lintjesregen
Ook in onze parochie St. Jacobus de Meerdere werden 3 vrijwilligers met een lintje vereerd.
Mevr. Thea Elfrink.
Vanaf 1987 actief in de Goede Her-derparochie, interim-secretaris Bonifa-tiusparochie in Haaksbergen, lid van de

communicatiewerkgroep van PVE. Actief voor het CDA en wijkkrant Velve.
Mevr. Edith Elstak.
Actief in het parochiecentrum St. Josef, Florapark en Citypastoraat. Geeft Spaanse les aan basisscholen.
Hr. W.J.E. Berns.
In 1969 benoemd tot eerste voorzitter gemeentelijke monumenten commis-sie. Sinds 1990 lid van de boerde-

rijencommissie. Vanaf 1978 vrijwilli-ger bij de St. Josefkerk. Betrokken bij renovatie oude begraafplaatsen. Lid

van de straatnamencommissie.
Allen zijn ze lid in de Orde van Oranje Nassau.
De Redactie feliciteert allen van harte.
 

‘Kom en verheug je’
Met deze bemoedigende uitnodiging wordt u genodigd om onze jaarlijkse Gerardus Majella-bedevaart mee te maken op

zondag 27 juni aanstaande. Ook op u wordt gerekend!
Elk jaar opnieuw komen mensen van heinde en verre naar het heiligdom in Barger-Oosterveld, nabij Emmen, rondom de

Heilige Gerardus. Hier worden nieuwe krachten op gedaan en komen mensen op adem in een oase van rust en bezinning.

Evenals vorig jaar is de bisschop van Groningen – Leeuwar-den, Mgr. Dr. Gerardus de Korte, de hoofdcelebrant.
Na de eucharistieviering wordt de sacramentsprocessie gehouden in ons kerkenbos. Om in de kerk de plechtigheden te

besluiten met gebed en zegen, op voorspraak van de Heilige Gerardus Majella.
Vanzelfsprekend is er dan alle ruimte om op adem te komen, om elkaar te ontmoeten en om de inwendige mens te

versterken.
Zondag 27 juni 2010
10.30 uur: Plechtige Hoogmis. Hoofdcelebrant Mgr. Dr. Geradus de Korte
11.45 uur: Sacramentsprocessie.
12.45 uur: besluit in de kerk met gebed en zegen
13.00 uur: ontmoeting en op adem komen
 

Weet dat u van harte uitgenodigd bent. Wij verheugen ons op uw komst. Tot zondag 27 juni aanstaande!
 

Met hartelijke groet,
Diaken Frans J. M. Wielens, voorzitter van de bedevaartcommissie Gerardus Majella

Sponsors gevraagd voor een vluchtelingengezin!
 

Het vluchtelingengezin Evode en Christine Ntahonankwa en hun jonge kinderen Heege (5 jaar) en Fien (3 jaar) uit het

Afrikaanse land Burundi, verblijft al 6 jaar in Nederland.
Ze wonen in Enschede, zijn parochianen van de Jacobus (zijn ook in deze kerk getrouwd) en ze hebben inmiddels een

goede band met ver-schillende parochianen van de Jaco-buskerk. Tot nu toe hadden de ouders geen definitieve

verblijfsvergunning, maar de kinderen wel, en de ver-wachting was dat de ouders die dan ook wel zouden krijgen. Ze

hadden daarbij ook goede redenen om niet meer naar hun land terug te keren: het was er voor hen te gevaarlijk

geworden. Maar tot grote teleur-stelling van henzelf en van ons hoorden ze enkele weken geleden dat hun aanvraag

tot verblijf afgewezen was. Daarmee is hun toekomst hoogst onzeker geworden, en stopt ook de uitkering die ze tot

nu toe kregen. Er wordt nu hard gezocht naar eventuele nieuwe mogelijkheden tot verblijfs-verlenging, maar intussen

vragen wel de vaste maandlasten zoals de huur en enig leefgeld voor het gezin om een financiële dekking voor de

komende tijd. Vanuit de Caritas van de Jaco-buskerk is al enige eerste hulp ge-geven. Maar hoe kunnen we voor dit

gezin voor de komende tijd ongeveer 800 euro per maand bijeenbrengen?
Daartoe zoeken we dringend naar sponsors! We dachten aan 1 tientje, of enkele tientjes, per maand, per spon-sor.

Als we dan enkele tientallen sponsors vinden die dat maandelijks willen bijdragen, dan zouden Evode en Christine en

de kinderen heel goed geholpen zijn! Als voor u een maan-delijkse bijdrage teveel zou zijn, is een eenmalige gift

natuurlijk ook van harte welkom. Wilt u er eens over denken, om op deze manier voor enige tijd bij te dragen?

Alvast onze hartelijke dank! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrek.nr 59 22 63 096 van de PCI Jacobus te

Enschede, o.v.v. ‘voor Evode en Christine’. Meer informatie kunt u verkrijgen via het emailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 053 431 7616 (Fien Eitink) of 06 2456 6025 (Pastor Hans van der Hulst).
Wij houden u op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groeten,
 

Fien Eitink, Riet Franke en Jan Kattenpoel, namens de Caritas van de Jacobuskerk
Pastor Hans van der Hulst, namens de Diakonie van RK Enschede
 

Bondgenootschap Dankbrief Marchelle Sehdo en haar zoon
Aan beste mensen,
Wij moeten jullie bedanken voor het huis en veilighein ons gaven. Dit was heel belangrijk omdat wij ergens moesten

over nachten.
Eigenlijk was heel moeilijk situasi voor mijn zelf en ook voor mijn zoon. We wouden gewon rustig en normal leven,

maar dat was helas onmogelijk. ik was altijd erg bang dat we buitenshuis zouden moeten leven.
we haden erg spaning over onze toekomst en elke dag komt erger dan vorige, ik altij keek aan mijn zon en vraag mijn

zelf wat nog komt voor hem en hij waker meestaal nachten bang en hij komt bij mijn bed   ik wist wel dat is noemen

nacht mery en hoe slechter komt nog uit   we haden geen onderdak om te kunen normal leven   we waren in heel

slechte huis en met slechte mensen samen zelfde huis (ieder heeft een kamer )  hij gebruit druks en drink bier en

elk avond tot nacht schrieuw en groote mond praten.  het was heel erg voor een vrouw en een kind zonder help, en
Toen geluklijk mochten we een huis van jullie krijgen en veel dingen hoeven niet betalen  onze geholpen van

verschelende kanten, dat was voor ons einge oplossig, om te rustig slappen en rustig leven in priema huis met

prettig mensen.
 

En wij hopen dat meer mensen zoals
jullie in het vereld zijn om te zoals onze situasi
dit hebben help nodig zijn geven.
 

met vrendelijk groeten,
Marchelle Sehdo Dominique
 

Brief kwam binnen via Herman Ueffing
 

Vakanties met een kleine beurs
Er even uit als u in de bijstand zit. Met uitstapjes, spel, film, creativiteit, lekker eten. Thema: “Goed voor

elkaar”. Er zijn twee mogelijkheden:
Ma. 28 juni 17.00 uur – vr. 2 juli 10.00 uur (ZO1001) en ma. 9 aug. 17.00 uur – vr. 13 aug. 10.00 uur. (ZO1010).

Kosten 65,- p.p.
Dit programma, gesubsidieerd door Stichting Katholieke Noden (SKAN) en de Vrienden van de Zwanenhof, is uitsluitend

voor mensen, die - vanwege hun financiële situatie - anders niet op vakantie kunnen.
 

Zomerweken
Als ver reizen niet (meer) hoeft… Samen met leeftijdgenoten (60+) genieten van een ontspannende en verzorgde

vakantieweek. Met excur-sies, gezellige avondprogramma’s en vele ontmoetingen. Thema: “Goed voor elkaar”.
Prijzen: A: 491,50   B: 515,-  C: 538,-
Senioren met een bescheiden inkomen kunnen subsidie krijgen, die verstrekt wordt door de Stichting Katholieke

Noden. U kunt bij de Zwanenhof om de subsidie vragen.
De data: za. 3 – za. 10 juli   (ZO1007)
Za. 31 juli – za. 7 augustus  (ZO1008)
Za. 21 – za. 28 augustus      (ZO 1009)
 

Op de fiets door Twente
Vijf dagen, ca. 30 km. Per dag, fietsen door de mooie Twentse natuur en cultuur met Hennie Struik als gids en

verteller. Onderweg is er elke dag een bezoek aan een bijzonder gebouw of bedrijf. Max. 15 personen.
A: 491,50  B: 515,-   C: 538,-
De data zijn:
za. 3 – za.10 juli   (ZO1011)
za. 21 – za. 28 augustus  (ZO1012)
 

De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6,
7625 SL Zenderen. 074-265 95 25.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

God is aanspreekbaar in vele talen & rituelen
Wie zich tot God wil wenden, om hem zijn vragen en zorgen toe te ver-trouwen, hoeft geen aanvraagformu-lier in

drievoud in te vullen of een attest van bekwaamheid voor te leg-gen. God wil openstaan voor iedereen, hoe

stotterend en stamelend Hij ook aangesproken wordt, hoe nietig of aarzelend de poging tot contact ook is – een

vluchtig kruisteken, een brandend kaarsje, een takje groen in huis. Dit universalisme, die flexibele veelzijdigheid

van oor-en-oog-willen- hebben-voor-iedereen, was nieuw in Jezus’ tijd. De Joden hadden weliswaar maar één God maar

in hun ogen was hij er enkel voor hen.
 

Jezus zorgde voor een trendbreuk door te verkondigen dat God geen exclusi-viteitcontract afgesloten had met één

bepaald volk, clan of klasse. Jezus probeerde zijn leerlingen duidelijk te maken dat er verschillende wegen naar

God leiden, en dat ook een ander pad, een andere methode zijn verdiensten kende.
Zowel in letterlijke als symbolische taal, in woord en handeling, kun je God een polyglot noemen. Hij staat open,

Hij begrijpt omdat (w)elke vorm van communicatie dan ook gebruikt wordt, hetzelfde verlangen naar verbondenheid in

zich draagt, het verlangen naar een bron en schepper, die ons in onze eigenheid erkent, waar-deert en verstaat.
Als mens zijn wij voor Hem allemaal gelijk maar ook allemaal uniek.
Vandaar dat Hij zich laat aanspreken in vele talen en rituelen.
Ludwig Vanderbeke
 

Meldpunt voor vragen over seksueel geweld
Een afspraak voor een persoonlijk gesprek is mogelijk.
Het mobiele nummer is
06 19 114 307
Het nummer is op de werkdagen be-reikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur
U kunt ook direct contact op nemen met de officiële instantie van de Rooms Katholieke Kerk als U een officiële

klacht wilt indienen of zich wilt melden. Dit is:
Hulp en Recht te Utrecht, telefoonnummer 0900 8998411
Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.
 

Pastoraal Team St. Jacobus de Meerdere, Enschede
 

Gefeliciteerd
De redactie feliciteert alle winnaars van de Postcode Loterij in het postcodegebied 7513
 

Van het Parochiesecretariaat
Het Secretariaat Katholiek Enschede heeft een eigen ingesproken voicemail bericht.
 

Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?
Bent u zelf of een van uw huisgenoten of buren ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op

prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.
 

Gaat u verhuizen?
Stuur uw verhuisbericht ook naar het parochiesecretariaat van uw eigen parochie. Of deponeer een berichtje in de

brievenbus van het parochiecentrum  of pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam,

Geboortedatum, namen van (even-tuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam.
Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.
 

Vierluik
Wilt u Vierluik financieel steunen?
Neem dan contact op met onze hoofdredacteur mevr. Schaap, zij kan u een rekeningnummer doorgeven waarop u uw

donatie kunt storten.
 

Voor het e-mailadres: zie de colofon achterin