editie 2: februari 2010

 

Onderstaande berichten staan in alle Enschedese parochiebladen

 

Bestuursleden nieuw parochiebestuur


Afscheid pastor Jan Kortstee
(18e bericht)
 

Meldden we in het vorig nummer van uw parochieblad dat het nieuwe bestuur al met elkaar kennisgemaakt heeft, in dit nummer kunnen we u mededelen dat bisschop Eijk de be-stuursleden, zoals door ons voorge-steld,  benoemd heeft. De volgende leden zullen per 1 april in het bestuur van onze nieuwe parochie St. Jacobus de Meerdere plaatsnemen:
Nieuw te benoemen pastoor, voorzitter
De heer M.J.B. Tiehatten, vice-voor-zitter
De heer A.D. Berkien, secretaris
De heer A.G.M. Oude Elferink, pen-ningmeester
De heer W.J.J. Wijfjes, gebouwen
Mevrouw T.H.J.M. Schaap-Scholte Lubberink, communicatie
De heer G.J. Oude Egberink, lid
De heer O.A.M. Fisscher, lid.
Dit nieuwe bestuur zal zich tijdens het bestuurlijk overleg (leden van de huidige 7 parochies) op 16 februari presenteren.

In een volgend nummer van uw paro-chieblad zullen we dit nieuwe bestuur uitgebreider  voor u onder de loupe nemen.
 

Op zondag 21 maart om 10 uur willen we in de Josephkerk afscheid nemen van pastor Jan Kortstee. Zijn ziekte heeft hem gedwongen op een eerder tijdstip dan gepland afscheid te nemen.
Maar, zoals hij zelf al aangeeft is het een goed moment, begin van de lente, om het werk uit handen te geven en los te laten. We bidden met hem dat zijn herstel voorspoedig verloopt, zodat hij straks als vrijwilliger in onze nieuwe Jacobusparochie, enige werk-zaamheden voor zijn rekening kan nemen. Maar dat niet alleen: we bid-den ook om zijn hartelijkheid, gevoel voor humor, zijn nooit aflatende goede moed, nog lang voor ons parochianen van Enschede te mogen behouden.
We nodigen u allen hartelijk uit voor de feestelijke afscheidsviering. Op die 21 maart zullen de andere R.K. kerken gesloten zijn, om zoveel mogelijk mensen (lees vrijwilligers en collega's) in de gelegenheid te stellen bij dit afscheid aanwezig te zijn. Parochianen die in dit weekend elders willen kerken verwijzen wij naar de H.Geest/Mariakerk waar zaterdag 20 maart om 19.00 uur een viering zal zijn.
 

Namens de Communicatie werkgroep, Thea Elfrink
 

 

Veertigdagentijd 2010 (1): Vastenactie voor Malawi
 

“Behoud de schepping”, dat is het nieuwe thema van de Vastenactie 2010 die op Aswoensdag, 17 februari, begint. Het is een jubileumvastenactie: de 50ste keer dat deze gehouden wordt. Dit jaar is er een speciaal Jubileum-project: hulp aan mensen in Malawi, een van de armste landen in Zuidoost Afrika. Via de bekende vastenzakjes, die u in de bus in de kerk kunt deponeren, of via een gift op giro 5850, Vastenactie, Den Haag. Dank u wel, namens de mensen in Malawi!
In onze kerken zijn 6 grote foto’s te zien van de mensen in Malawi, hun grond, hun activiteiten, de droogte en de regenval. Ga eens kijken!
Hieronder leest u meer over Malawi, over een nieuw Hongerdoek in onze kerken in deze Veertigdagentijd, over ‘Vasten voor starters, een verademing voor lichaam en geest’, en over een Sobere Maaltijd in de Goede Week 2010.

De voorbereidingsgroep


Op weg naar Malawi

Waar gaan we heen vraagt u? En waarom? Naar Malawi in zuidelijk Afrika! Samen met Vastenactie/-Cordaid. Zoals u hopelijk nog weet, afgelopen jaar hebben bijna alle parochies binnen het parochieverband in het kader van de Vastenactie deel-genomen aan het project van de Mariakerk, beter bekend als ‘Huisje Madras’. De voor het project benodig-de opbrengst werd dankzij uw bijdrage ruimschoots behaald! Daar zijn we als parochieverband Enschede natuurlijk enorm trots op. In 2010 willen we ons resultaat van 2009 zien te verbeteren!

Het jaar 2010 is voor de landelijke Vastenaktie namelijk een wel heel bijzonder jaar! Zij bestaat dan 50 jaar. Tijd om stil te staan bij alle goede resultaten, maar ook om te kijken naar waar nog aan gewerkt moet worden. Om de aandacht te focussen op het jubileumjaar heeft de Vastenaktie besloten om één gezamenlijk project te kiezen: Malawi.

Na de opstanden tegen het bewind van president Banda is Malawi sinds 1994 een redelijk stabiele democratie. Maar Malawi is ook een arm land, verstoken van grond- en delfstoffen, het heeft geen zeehavens en heeft een eenzij-dige landbouw. Een ernstige aids-epidemie heeft de veelal ongeletterde bevolking hard getroffen. Het belang-rijkste van Malawi is echter dat het land de directe gevolgen van klimaat-verandering ondervindt. Extreme droogtes worden afgewisseld met (te) hevige neerslag. Cycli van zaaien en oogsten worden op zijn kop gezet door de steeds grilliger wordende natuur. Oogsten vergaan en er is geen geld voor nieuwe zaden. En dat in een land waar de mensen zich niet kunnen wapenen tegen veranderingen omdat de financiële middelen of de kennis ontbreekt. Al eerder werd door de Vastenactie gesproken over thema’s als broeikaseffect en milieu. Maar nog niet eerder is een essentieel thema als klimaatverandering zo prominent op de agenda gezet. Want het zijn juist landen in het relatief arme Zuiden die lijden onder het klimaat. Ongeacht wie of wat de veranderingen veroorzaakt, is de belangrijkste vraag wat we tegen het effect van de verandering kunnen doen. Hoe kunnen boeren in Malawi omgaan met droogte? Hoe verdelen we het schaarse water? Welke gewassen moeten er verbouwd worden voor een goed levensonderhoud en duur-zame landbouw?
Op bovenstaande zaken wil de Vasten-actie zich in het jubileumjaar richten met als thema ‘Behoud de Schepping’. Het thema kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Behoud in de zin van ‘niet verloren laten gaan’ of ‘in stand houden’. De schepping kunnen we zien als de landbouwproducten en de mensen zelf. Wat het thema ons duidelijk maakt, is dat we datgene wat God heeft gemaakt niet zonder slag of stoot mogen opgeven! We moeten er voor vechten. En dat is wat de Vasten-actie in 2010 met uw hulp gaat doen.

In de loop van de komende maanden wordt u regelmatig geïnformeerd over en hopelijk ook geïnspireerd door de Vastenactie. Met artikelen in het paro-chieblad, door kerkvieringen en lande-lijke acties hopen we u bij ons werk te betrekken en u in ons werk te laten delen.

Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede Zuid-West Enschede
 

 

Veertigdagentijd 2010 (2):
Een nieuw Hongerdoek
 

“Behoud de schepping”, dat is het nieuwe thema van de Vastenactie 2010.
Naast de actie en de aandacht voor de mensen in Malawi, hangt er in onze kerken een nieuw Hongerdoek: een geschilderde afbeelding, dit keer van de hand van Tony Nwachukwu, een kunstenaar uit Nigeria. Hij schilderde onze wereld, mensen in onze wereld en fragmenten uit de bijbel, met als motto: “Behoud de schepping, opdat alle mensen kunnen leven”. Zie de afbeelding bij dit stukje in dit blad: deze zwart-wit versie geeft u alvast een indruk van het mooie kleurige geheel in de kerk.
Het bovenste deel van het doek toont de schepping zoals het bijbelboek Genesis ons erover vertelt en zoals God Hemel en Aarde bedoeld heeft. We zien Gods hand (zoals in de Sixtijnse Kapel in Rome), een bijbelboekrol en Gods Geest als een duif afgebeeld.
De linkerzijde toont de bedreigingen voor deze Schepping, door onze manier van omgaan met de wereld en rechtsonder: het visioen van het behoud van de schepping, mensen van alle delen van de wereld bijeen met het goede van de aarde. Oorspron-kelijk is de aarde aan ons mensen gegeven, maar we maakten er steeds minder een paradijs van om te wonen. Maar ons delen in het visioen van het herstel van de aarde moge ons moti-veren om er samen weer een aarde van te maken waar het voor allen goed is om te wonen, om te leven.
 

In de weekendvieringen in de veertig-dagentijd wordt steeds even aandacht besteed aan (een fragment van) dit Hongerdoek, zodat we telkens even stil kunnen staan bij de betekenis van het ‘Behoud de schepping’, en van de noodzakelijke wereldwijde solidari-teit.
 

De voorbereidingsgroep
 


Veertigdagentijd 2010 (3): Over Soberheid en Vasten
De Veertigdagentijd, van Aswoensdag, dit jaar op 17 februari, tot en met
Paaszaterdag, dit jaar op 3 april, is vanouds ook een tijd van Vasten en Soberheid. Veel mensen zoeken in deze tijd weer opnieuw naar een manier van vasten die bij hen past, om even bewust stil te staan bij hun levensstijl en om van een beetje minder te leven, en daarmee ook solidair te zijn met mensen die het minder hebben.
Sommigen kiezen ervoor om sober te eten, niet te snoepen, niet te roken of geen alcohol te drinken. Anderen kiezen een vaste dag uit waarop ze een maaltijd overslaan, vegetarisch koken, de auto laten staan of de televisie eens uit laten. U kunt ook een of twee vaste dagen in de week uitkiezen om iets speciaals te doen (of te laten) omtrent eten en drinken.
De Vastenactie heeft enkele boekjes uitgegeven vol met tips voor een zinvolle vastentijd: een ‘minimaga-zine’ dat heet: Vasten voor starters, een verademing voor lichaam en geest. Verder een ‘Tipboekje’ met ‘Vastentips voor thuis, voor ouders en kinderen. In dit laatste boekje staan ook gedichten om-over-na-te-denken, bij elke vastenweek. De volgende tekst hoort bij de 2e week:
 

Veertig dagen vastentijd, niks geen onverschilligheid,
tijd die je gebruiken kunt, als een rust- en nadenkpunt.
Veertig dagen alle tijd, voor een ander, wereldwijd.
 

Veertig dagen alles nagaan, veertig dagen even stilstaan
bij de dingen die je doet; wat kon beter? Wat gaat goed?
En wat wil ik voortaan kwijt? Veertig dagen vastentijd.
Minder rennen, niet zo druk, even denken aan geluk;
’t steunpunt voor een ander zijn, in het groot of in het klein.
Voor een ander in de weer: doe ik minder, heb jij meer!
 

Veertig dagen vastentijd, niks geen onverschilligheid,
tijd die je gebruiken kunt, als een rust- en nadenkpunt.
Veertig dagen alle tijd, voor een ander, wereldwijd.
Is er een zin in deze tekst die u aanspreekt? Vertel elkaar in huis welke zin dat is … En denk samen na over hoe u, hoe jullie dit jaar willen vasten !
Een goede en zinvolle vastentijd gewenst!
De voorbereidingsgroep
Bij www.vastenaktie.nl en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  leest u meer over deze publicaties en u kunt ze desgewenst bestellen.
___________________________________________________________________

Veertigdagentijd 2010 (4):
Een nieuwe Sobere Maaltijd
We staan nog aan het begin van de veertigdagentijd, maar we willen toch alvast uw aandacht vragen voor de nieuwe Sobere maaltijd die we in oecumenisch verband, met elkaar willen houden op dinsdag 30 maart a.s., dinsdag in de Goede Week vóór Pasen is dat. Deze maaltijd wordt opnieuw gehouden in het Parochiehuis van de Jacobuskerk, achter de kerk, aan de Walstraat 38.
Samen willen we een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dage-lijks kennen. Daarmee tonen we ons met hen solidair, maar doorbreken we ook voor onszelf de vanzelfsprekend-heid van de dagelijkse (volle) tafel.
Het is een maaltijd van vasten, maar dan eens in een grotere kring, en met mensen van verschillende kerken. De afgelopen jaren waren er steeds zo’n 50 a 60 aanwezigen. Voor en na de maaltijd zingen en bidden we, maken kennis met de onbekenden om ons heen, en we krijgen informatie over het nieuwe Vastenactieproject 2010: steun aan mensen in Malawi.
Er wordt nog een verhaal verteld, en als u wilt kunt iets kopen bij de stand van de Wereldwinkel. Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige (kleine) bijdrage te geven.

De maaltijd begint om 18.00 uur, we proberen rond 19.00 uur af te ronden.
We willen u vragen om zelf bord en bestek mee te nemen, en wilt u een van ons even bellen als u komt? Als het kan vóór maandag 29 maart!
Graag tot ziens, u bent van harte welkom en u mag huisgenoten en vrienden meebrengen!
Sini van Wijngaarden: tel. 4323448, Els Kortman: tel. 4323448,
Annet Feil: tel. 4325531,
Rina van der Hulst: tel. 5723440.
De Oecumenische Voorbereidingsgroep

____________________________________________________________________


De waarde van wat oud is
 

Een klein stukje verderop bij ons in de straat, bevindt zich een zaak in bouw-materialen. De eigenaar heet Don Beltrán. Het bedrijf is niet groot en doet voornamelijk dienst voor onze wijk. Er wordt hier altijd veel ge-bouwd. De meeste huizen verkeren in een of andere staat van bouw of ver-bouwing. Voor de benodigde materia-len hoeft niemand het dus ver weg te zoeken. In dezelfde zaak heeft Don Beltrán ook een fietsenmakerij. Hij zit al vele jaren in de wijk, zodat hij iedereen kent. Dat merk je als je binnenstapt, want er zijn altijd wel mensen die een praatje komen maken of voor een advies komen. Horacio, een buurman van ons, is er vrijwel altijd te vinden. Hij staat meestal voor de deur en groet iedereen die passeert. Als het zo uitkomt, helpt hij Don Beltrán met een klusje. Voor Clara, onze dochter, heeft de zaak een speciale aantrekkingskracht, want achterin houdt Don Beltrán vogeltjes. Er hangt een heel stel kooitjes met vogeltjes in allerlei kleuren en met namen die ik direct weer vergeet. Af en toe mogen we even kijken.
Carlos, de zoon van Don Beltrán, is de medefirmant. Hij bezorgt de bouw-materialen aan huis. Hij doet dat in een stokoude vrachtwagen. Ze hebben me wel eens verteld dat die uit 1957 is, dus al meer dan vijftig jaar oud. De spatborden zijn verroest en gedeukt. Op de deuren staat in ouderwetse en half uitgewiste krullen de naam van het bedrijf geschreven. De laadbak is kort geleden door Carlos grondig op-geknapt en is nu prachtig knalrood geverfd. De wagen kan geloof ik niet zo hard meer, maar dat is bij ons in de wijk ook niet nodig. De meeste straten zijn namelijk onverhard en vol kuilen en gaten.
De wagen trekt de aandacht om zijn ongewone schoonheid, niet alleen die van mij, maar ook die van anderen, heb ik gemerkt. Het is dus niet de schoonheid die nieuwe auto’s op ons uitoefenen, met hun suggestie van kracht, macht en welvaart. Deze auto is als een oude van dagen, die na een arbeidzaam leven nog altijd zijn werk doet, met een kalme routine. Op zijn gezicht zitten rimpels en schrammen en zijn lichaam vraagt het nodige onderhoud, want er mankeert nog wel eens wat. Al zijn collega’s uit 1957 staan inmiddels aan de kant of bestaan niet eens meer. Maar de vrachtwagen van Carlos draait nog onverstoorbaar zijn rondjes door de wijk. In de loop der jaren heeft die bijna menselijke trekken gekregen.
 

Wat ik vooral van deze vrachtwagen en van de instelling van zijn eigenaars wil zeggen, is dat wat oud is, waarde heeft. We leven in een wereld waarin er een grote druk bestaat om te moderniseren. Vooral auto’s en appa-raten moeten van het laatste model zijn. We zien daardoor niet meer zo de noodzaak om wat we al een poos hebben nog goed te onderhouden en eigenlijk om het goed te leren kennen en te accepteren in zijn beperkingen. Onze aandacht wordt dan al getrokken door de nieuwste versies. Maar niet iedereen handelt volgens de normen van de consumptiemaatschappij, of het nu uit vrije keuze is of door noodzaak gedwongen. Ik vind het belangrijk om daarnaar te kijken, bijvoorbeeld naar de eigenaren van die prachtige rode vrachtwagen, die in zijn rustige vaartje de straten van onze wijk doorkruist.
 

Marc van der Post
 

Uitnodiging:
“Bronnen van wijsheid”
 

Het bestuur van de afdeling Enschede van de KBO en vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband van de parochies in Enschede hebben geza-menlijk weer een ontmoetingsdag ge-organiseerd. Dit jaar onder de titel: “Bronnen van wijsheid”.
 

In het ochtendgedeelte zal mevr. Annie Schreijer–Pierik, uit Henge-velde een inleiding houden. Daarin gaat ze in op de inspiratiebronnen voor haar leven en werk, onder ander als lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hierover kunnen we met haar van gedachten wisselen.
 

’s Middags kijken we naar een video van het Seniorenpastoraat Utrecht: “Een sprakeloos gevoel”. Daarin zien we beelden van diverse geloofsas-pecten die ons terug brengen naar bronnen van geloof en kerk. We spreken daarbij over de vraag: “Wat zou u niet gemist willen hebben?”. Als afsluiting houden we een moment van bezinning in de kapel van de zusters op het terrein.
Deze dag is bedoeld voor alle (katho-lieke) ouderen en leden van de oude-renbonden en wordt gehouden op vrijdag 26 maart 2010 van 10.30 uur tot 16.00 uur. De koffie staat vanaf 10.00 uur klaar. De plaats is Huize Elisabeth van de Zuster Franciscanes-sen, Gravenallee 11, te Denekamp. De deelnemersbijdrage is € 16 per per-soon. Wanneer deze kosten een be-zwaar vormen kunt u dit aangeven bij de aanmelding.
Aanmelding is vanwege de maaltijd erg belangrijk: u kunt zich tot 15 maart aanmelden bij het secretariaat Katholiek Enschede, Nieuwe School-weg 2a, 7514 CG Enschede, e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. ma/do 9.30 - 12.30 uur:
053-478 53 06.
 

 

Wereldgebedsdag 2010
 

De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 5 maart 2010.
Het thema zal zijn: Alles wat adem heeft …
 

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.
Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen (en mannen) over de gehele wereld. Iedereen, vrouwen en mannen, jongens en meisjes, is welkom bij de viering van de Wereldgebedsdag.
Ieder jaar wordt door vrouwen in telkens een ander land een orde van dienst opgesteld aan de hand van een thema.
De viering voor 5 maart 2010 is voor-bereid door vrouwen uit Kameroen, een land dat in West-Afrika ligt tussen Nigeria, Tsjaad, Congo en Gabon aan de baai van Biafra. Er wonen ruim 18 miljoen mensen, waarvan de helft op het platteland. De belangrijkste gods-diensten zijn het Christendom, de Islam en het Animisme. Ook Kame-roen wordt zwaar getroffen door Aids en HIV: 79% van de bevolking tussen de 15 en 49 jaar is besmet.
 

Het Nederlands Comité heeft in samenwerking met het Luxemburgs Comité gekozen voor de volgende projecten:
*   het opzetten en uitbreiden van een            lesprogramma over Aids- en HIV-      preventie in de sloppenwijken van      de hoofdstad Yaoundé en mogelijk-          heden scheppen voor een educatie-    project onder de allerarmste bevol-     kingsgroepen.
*   Het opzetten van een centrum in   Efoulan waar Aidswezen en   kinderen in een kwetsbare positie       worden opgevangen.
*   Jeugdproject: Aanschaf van           schoolboeken en een schoolbusje      in Sangmélima, zodat 1800 van de     armste kinderen naar school kun       nen.
 

Voor Wereldgebedsdag is ook mate-riaal ontwikkeld, bijvoorbeeld voor vieringen.
 

Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl
 

Jongerentocht en zomerkampen
 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2010 weer een aantal zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren.
De eerste reis, de jongerentocht, is al in het voorjaar en voert naar Assisi in Italië, de streek van Sint Franciscus. Het kinderkamp en de twee tiener-kampen staan in het teken van het verhaal van Abraham onder het motto: ‘beloofd is beloofd’.
De Jongerentocht naar Assisi is van 30 april – 8 mei 2010.
Het is voor jongeren van 16 tot 30 jaar. De kosten zijn € 300.00
Voor meer informatie en aanmelding: pastoor Gerben Zweers,
gjbzweers@hetnet of diaken Wouter de Paepe: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het Kinderkamp (beloofd is beloofd) is van 8 – 13 augustus 2010, te Ermelo
Het is voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar. De kosten zijn € 115.00.
Het Tienerkamp (beloofd is beloofd), te Ermelo.
Tienerkamp 1 is van 8 – 14 augustus
Tienerkamp 2 is van 15 – 21 augustus
Het is voor tieners van 12 t/m 15 jaar.
De kosten zijn € 130.00
Meer informatie en aanmeldings-formulieren zijn te vinden op de jongerensite van het Aartsbisdom; www.yougle.nl
 

 

Passion 2010
 

De jaarlijkse Palmzondagmanifestatie voor jongeren is in 2010 op 28 maart, van 10 – 17 uur in de Emmamuelkerk, van Heemstrastraat 4 te Zutphen.
Een programma georganiseerd met een viering, workshops en een vooruitblik op de Wereldjongerendag in 2011 in Madrid.
Voor het programma kunt u contact opnemen met:
secretariaat@ katholiekenschede.nl
Voor verdere informatie en opgave: H. Pauw pr., de ‘jongerenvicaris’van het Aartsbisdom Utrecht:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Eerste Kostersdag Aartsbisdom massaal bezocht
 

17 januari 2010 – De eerste Diocesane Kostersdag van het aartsbisdom Utrecht is met 520 deelnemers een groot succes geworden. De dag is “zeker voor herhaling vatbaar”. Dat zegt de organisatie tegen katholiek-nederland.nl.
Sint-Catharinakathedraal
De deelnemers kwamen uit alle hoeken van het aartsbisdom naar Utrecht. Aanvankelijk was als locatie Dijnselburg in Zeist gekozen, maar die bleek al spoedig te klein om alle kos-ters te ontvangen. Daarom werd uitge-weken naar de kathedrale kerk van Sint-Catharina in het centrum van Utrecht.
Van 18 tot 88
Hoofdorganisator is bisschoppelijk ceremoniarius G.L.M. Lokate. Deze zegt te zijn getroffen door “het grote enthousiasme en de eensgezindheid onder de deelnemers”. De jongste koster was 18 jaar en de oudste 88. Lokate noemt de opkomst “fantastisch mooi” en blikt met tevredenheid terug op zijn eerste Diocesane Kostersdag. “Ik zou haast zeggen dat ik van blijdschap van mijn stoel ben gevallen”, aldus Lokate.
Waardering
De dag opende met een pontificale mis in een volle St.-Catharinakathe-draal. Hoofdcelebrant was aartsbis-schop Eijk. De drie bisschoppelijk vicarissen van de vicariaten Utrecht, Deventer en Arnhem en de kersverse plebaan Harry van der Vegt waren concelebranten. Met zo’n zware ver-tegenwoordiging van de bisdomstaf wil deze “in hoge mate waarderen” wat de kosters doen en wat zij voor de kerk betekenen.
Bewaker
Mgr. Woorts hield ’s middags een lezing in de Nicolaïkerk over het kosterschap. Hij wees zijn gehoor erop dat het woord ‘koster’ is afgeleid van het Latijnse woord custos, wat ‘bewaker’ betekent. Die originele betekenis wint volgens de Utrechtse vicaris aan belang nu in steeds meer parochies sprake is van snelle wisse-lingen van de wacht. Door de roulatie binnen een pastoraal team kunnen voorgangers “niet meer dezelfde binding met een geloofsgemeenschap en haar gebouw hebben als voorheen die ene pastoor had”, aldus vicaris Woorts. Daarom moet de koster juist nu als bewaarder van de kerk en haar schatten optreden en zo de continuïteit waarborgen. 
Organisatie
Aartsbisschop Eijk had samen met de Interdiocesane Kostersbond het initia-tief tot deze dag genomen. Hij woonde het hele programma persoonlijk bij. Doordat het programma uitliep en er zoveel mensen waren, werd het onder-deel “Organisatie-opzet voor het aarts-bisdom en voorstellen hierover” geschrapt.
 

Bron: Katholieknederland.nl
 

 

Dietrich Bonhoeffer Spiritualiteitsdag
 

Het Centrum voor Parochiespirituali-teit organiseert op 13 maart 2010 haar jaarlijkse spiritualiteitsdag. Deze dag is bedoeld voor allen die door hun in-zet in de parochie of door hun dage-lijkse bezigheden behoefte hebben aan een moment van verdieping en stilte. Voor mensen die op adem willen komen of (opnieuw) inspiratie willen vinden in de rijkdom van de christe-lijke traditie en het evangelie. Een 'geestelijke verwendag' die je kunt delen met gelijkgestemden.
Dit jaar staat deze dag in het teken van Dietrich Bonhoeffer.
 

Meer dan 60 jaar geleden werd de lutherse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer door de Nazi's gedood. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven en gedichten. Daarin toont Bonhoeffer zijn worsteling om een mens uit één stuk te blijven en zijn verantwoordelijkheid op te nemen tegenover God en de mensen. Zijn verzet tegen het kwaad en zijn overgave aan God vormen een blijvende inspiratiebron.
Bonhoeffers levensverhaal spiegelt ons de vraag voor: hoe ver ben je bereid te gaan in het aanklagen van onrecht en in je daadwerkelijke verzet daartegen, met gevaar voor eigen leven?
Op 13 maart 2010 zal deken Henk Janssen ofm de studiedag over Bonhoeffer inleiden. De spreker is be-stuurslid van het Internationale Bon-hoeffer-Gezelschap en geeft regelma-tig conferenties over Bonhoeffer in Duitsland en in Nederland.
Locatie: Klooster Berchmanianum, Houtlaan 4 te Nijmegen
Datum: zaterdag 13 maart 2010
Tijd: van 09.30u - 14.00u
 

Meer informatie:
www.parochiespiritualiteit.org

______________________________________________________________________________


‘De donkere stilte van God’
In ‘De donkere stilte van God’ spreekt de persoon Jan Bluyssen, die zich toont als een Godzoeker en her-der tegelijk. De mystieke ervaring wordt toegankelijk voor de mens van nu in het alledaagse leven.
Dat de oud-bisschop van ’s-Hertogen-bosch mooi kon schrijven, is geen verrassing. Maar dat zijn nieuwe publicatie zo’n juweeltje zou worden, hadden maar weinigen kunnen bevroe-den. Gelukkig is professor Gerard Rooijakkers daar één van en hem past dank dat hij Jan Bluyssen heeft bijgestaan om tot dit mystieke kleinood te komen.
Het geschrift van mgr. Bluyssen is de vrucht van zijn lange en bewogen leven als gelovige, priester en herder. Het is een zeer toegankelijke verhan-deling over spiritualiteit geworden, waarin hij voortbouwt op zijn vele eerdere publicaties over het geloof in de hedendaagse cultuur.
Terwijl Bluyssen de laatste zou zijn om zich op enige mystieke ervaring te laten voorstaan, leidt hij ondertussen zijn lezers kundig en liefdevol – bijna ongemerkt – binnen in de mystieke ervaring van alledag, waarin God naar voren komt als de bodemloze grond van ons leven en de ongrijpbare en onpeilbare bron van de liefde.
Hij wil de diepste Godervaring open-leggen voor de gewone mens en een grond geven aan een eigentijdse leken-spiritualiteit, die bestemd is voor het hele volk Gods en niet voor een elite. Dit is de gelovige mens Bluyssen ten voeten uit; zonder het te bedoelen, onthullen zijn leven en werken zijn bedoelingen: God zoeken en vinden en daarmee de gewone mens troosten.
‘De donkere stilte van God. Ervaren-derwijs op zoek’, auteur Jan Bluyssen, geïllustreerd door Paul van Dongen, met een inleiding van Gerard Rooij-akkers en een slotbeschouwing door Peter Nissen. 126 bladzijden
Uitgeverij Veerhuis, Alphen aan de Maas, Prijs 19,95 euro
 

Ad Verest, pr.