1e editie 2010

 

Onderstaande berichten worden in alle parochiebladen van Enschede opgenomen.

 

De Bijbel in het leven van alledag


" …. weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil." (Efeziers 5, 17)
"Hij is iemand met een eigen wil." Degene op wie dit betrekking heeft, is iemand die goed weet wat hij wil en die

zich niet zomaar de kaas van het brood laat eten. Wij mensen, in het leven van alledag, weten precies wat we weI of

niet willen. AIs gelovigen krijgen we ook nog eens te maken met de wil van God. Hij verlangt van ons, dat we Zijn

wil doen en volbrengen. Wat is dat precies, wat staat ons te doen als Christenen? Wil God dat wij onze eigen wil

a.h.w. ’op stal zetten'? Mogen wij niets meer te willen hebben?
De wil van God en onze eigen wil botsen nog wel eens. Op eigen houtje zelf datgene doen wat regelrecht tegen Gods

wil ingaat, brengt niet veel goeds! God overziet n.l. veel meer dan wij maar enigszins zouden kunnen vermoeden. Wij

hebben er niet altijd zicht op of iets goed of niet goed voor ons is. Het is geen dwang die God ons oplegt, wanneer

Hij van ons verlangt dat we Zijn wil doen en volbrengen. God wil niet dat wij ronddolen als willoze wezens. Hij

adviseert ons en wil ons bijstaan, opdat het ons goed mag gaan. Als voorbeeld een citaat uit Jeremia 7, 23, dat

voor ons een heilzame, liefdevolle les mag zijn:
"Luister naar Mij, dan zal ik uw God zijn en gij zult Mijn volk zijn. Volg de weg die Ik u wijs, dan zal het u goed

gaan.".
Door iedere keer te bidden “Uw wil geschiedde ... ", verlenen wij voorrang aan Zijn wil. Hieraan mogen wij ons

toevertrouwen, omdat Hij weet wat voor ons het beste is. Deze gedachte mag ons innerlijke rust geven. Onze wil moet

eigenlijk gelijkvormig worden aan de wil van Hem die onze Vader is. Hierdoor worden wij steeds meer één met Hem.
" .... tracht te begrijpen wat de Heer wil." Dat is niet altijd even gemakkelijk. Als we de Heilige Schrift

openslaan en vervolgens de Tien Geboden (zie Exodus 20, 1-17) overdenken, zal ons datgene wat de Heer wil, een

flink stuk helderder worden. Dit Schriftgedeelte is niet heel moeilijk. Lezen we de Heilige Evangeliën, dan zien we

hoe Jezus ons het leven heeft vóórgeleefd. Allemaal levensvoorbeelden uit het leven gegrepen. Dit overwegende,

zullen wij gaandeweg beter begrijpen wat God van ons vraagt.
Als we God van harte liefhebben, is het een grote genade Zijn wil te mogen doen en te volbrengen. Als we hiertoe

bereid zijn, mogen we de heerlijkheden uit Psalm 103, 2-5 ervaren: "Hij die vergeeft wat gij hebt misdreven, Hij

die geneest al waar ge aan krank gaat, Hij die verlost van de groeve uw leven, Hij die u kroont met genade en

erbarmen, Hij die uw jaren overstelpt met Zijn gaven, dat uw jeugd als een adelaar herrijst."
Zalig Nieuwjaar!
Eric Mengerink
Bestuurlijke fusie is een inhoudelijk middel om een doel te bereiken
- Fusie is geen doel op zich -
 

Aangekomen in 2010
(17e bericht)
Was het tot nu toe Op weg naar 2010, nu aangekomen in 2010 wil ik natuurlijk op de eerste plaats een heel goed

nieuw jaar toewensen.
Dit jaar zullen er veel stappen geno-men worden om onze Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in Enschede (onder de

naam Jacobusparochie) een levendige geloofsgemeenschap te laten blijven.

1 april zal Jan Kortstee (zoals hij zelf ook al schrijft) geen deel meer uitmaken van het pastoresteam Enschede. We

danken hem nu al hartelijk voor alles wat hij voor de parochies in Enschede heeft betekend. En we wensen hem nog

lang, als vrijwilliger, in ons midden te mogen houden.
1 april zal ook de fusie een feit zijn. Het nieuw beoogde bestuur heeft al kennis met elkaar gemaakt en we mogen

stellen dat het er op lijkt dat het een uitstekend team zal worden!
De officiële benoeming van het bisdom wordt binnenkort verwacht en dan kan er voortvarend gewerkt worden!
Mocht het bisdom over niet al te lange tijd dan ook nog een nieuwe pastor voor Enschede benoemen, dan moet het naar

onze mening toch helemaal lukken. Vooral ook omdat in de diverse kerken door heel veel vrijwilligers ontzettend

hard gewerkt wordt.
In veel van de Enschedese kerken is men hard bezig met het vormen van nieuwe locatieraden en pastoraatgroepen.
Kortom aangekomen in 2010 hebben we alle vertrouwen in een goede doorstart.
Rien Tiehatten, Thea Elfrink,
Communicatie werkgroep

 

 

Week van Gebed 2010 in teken van getuigenis
 

Voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 2010 heb-ben de Raad van Kerken en de Evangelische

Alliantie (EA) opnieuw een gezamenlijk thema gekozen. Dit keer is het thema: 'Jij bent mijn getuige'. De gebedsweek

van beide organisaties vindt in 2010 plaats van 17 tot en met 24 januari.
De organisaties willen met het thema uitdrukken dat bidden en getuigen hand in hand gaan. Het thema is geba-seerd

op de Bijbeltekst uit Lucas 24:48 waar staat: 'Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen'. De inspiratie voor dit

thema komt vanuit Schotland waar in Edinburgh nu precies honderd jaar geleden een zendingsconferentie plaatsvond,

waarbij het belang van de wereldwijde verspreiding van het evangelie centraal stond. Deze confe-rentie was een

mijlpaal in de interkerkelijke missionaire samenwerking.
Vanuit de Wereldraad van Kerken (in samenwerking met het Vaticaan) wordt het thema ook internationaal afgestemd.

Het eerste voorstel kwam van deze keer van de Raad van Kerken in Schotland.
Christenen uit verschillende tradities zullen door deze samenwerking tijdens de gebedsweek in 2010 wereldwijd

stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een getuige te zijn van Jezus.
De aan de Raad van Kerken ver-bonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van

de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van

Gebed in Gods hand te leggen.
 

Voor meer informatie: www.raadvankerken.nl

 


Een kerk is van blijvende waarde
Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans alweer voor de 38e keer gehouden. In week 3 en 4, van 17 tot en met 30 januari,

voeren de deelnemende ker-ken hun jaarlijkse financiële kernactie onder het motto "een kerk is van blijvende

waarde".
Voor onze parochie geldt dat ook. Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van parochianen. In de Kerk

vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken. Net zoals honderden

parochies elders in het land wil ook die van ons een waardevolle inspi-ratiebron voor mensen zijn. Door het

Evangelie te verkondigen en in praktijk te brengen.
Geloven is gratis, maar het werk van onze parochie moet wel gefinancierd worden. Daarom doet ook onze parochie in

2010 weer mee met de Actie Kerkbalans. De jaarlijkse financiële actie waarmee u onze parochie ondersteunt en in

stand houdt.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze kerk: het onderhoud van het gebouw, de verwarming,

verlichting, personeelskosten etc. Het gaat om al die kosten om de deuren van onze kerk open te kunnen houden en u

welkom te heten.
Doe mee met de Actie Kerkbalans. Uw steun is van blijvende waarde voor onze Kerk, onze parochie.

Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 23 januari 2010 is er in de St. Josephkerk een nieuwjaarsconcert van het Christelijk Mannenkoor Sursum

Corda uit Enschede.
Dirigente is Susanna Veerman.
Voor verdere informatie zie ook haar website: www.susannaveerman.nl
 

Lourdes 2010
Op 11 februari a.s. vieren we de 152e verjaardag van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous.
In Enschede doen we dit op deze dag (donderdag 11 februari) met een Eucharistieviering in de Verrijzenis des

Herenkerk aan het Leunenberg 588. Voorganger is Pastor Henk Antonissen. Aanvang 19.00 uur. Na afloop van de viering

is er gelegenheid elkaar, onder het genot van een kopje koffie/thee, te ontmoeten in de paro-chiezaal. U bent van

harte welkom.
Peter Janssen

 


Lourdescomité Enschede
Ongeveer vijftien jaar geleden is in Enschede het Lourdescomité opgericht. Het doel is: mensen -zieken en gezonden-

te begeleiden voor een bedevaart naar Lourdes. Door middel van publicaties e.d. brengen wij Lourdesbedevaarten

onder de aandacht, informeren kandi-daat pelgrims en geven hulp en advies bij het inschrijven.
Voor pelgrims die minder draagkrachtig zijn, hebben wij de mogelijkheid om een financiële bijdrage te geven uit ons

Lourdesfonds.
In eerste instantie was iedere parochie/geloofsgemeenschap in het comité vertegenwoordigd. Door verhuizing en

andere reden is het aantal leden/-contactpersonen gedaald en hebben de zittende leden nu meerdere parochies in hun

aandachtsgebied.
Door omstandigheden zijn mijn man en ik ook gestopt met het Lourdes-werk. Het gevolg is dat er in de parochies: H.

Geest/H. Maria, St. Jan/H. Michaël, Heilige Paulus; Verrijzenis des Heren en OGH geen contactpersonen meer zijn.

 

Wij weten dat veel mensen in Enschede Lourdes een warm hart toedragen en als pelgrim of vrijwilliger met de VNB

Nationale Bedevaarten uit Den Bosch op bedevaart gaan. Om privacy reden mag de VNB ons de adressen niet geven.

Daarom vragen wij op deze manier: Bent u geïnteresseerd in Lourdes en hebt u belangstelling om andere mensen een

helpende hand te bieden bij de inschrijving en voor te bereiden op een bedevaart, neem dan contact met ons op.
 

Wij horen graag van u.
Peter en Hanneke Janssen, Roerstraat 83, 7523 TL Enschede
 tel 053 - 4 769 689.
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Lourdes bedevaarten vanuit Twente in 2010
Het bedevaartprogramma van VNB Nationale Bedevaarten voor het jaar 2010 is bekend.
VNB Nationale bedevaarten biedt dit jaar 5 mogelijkheden om vanuit Twente naar Lourdes te gaan.
* 8 daagse treinsreis vertrek op 2 mei

* 9 daagse busreis vertrek op 1 mei

* 6 daagse vliegreis vertrek op 3 mei

* 9 daagse busreis vertrek op 25 augustus

* 6 daagse vliegreis vertrek op 27 augustus

Vanuit Twente wordt u met de bus naar vliegveld Eindhoven gebracht.
De reizen vanuit Twente hebben een overwegend Twentse begeleiding.
Voor persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers van VNB Nationale Bedevaarten.
Anny Prieshof                tel. 4304360
Ans Morsink                  tel. 4310881
Hetty Eckers                 tel. 4333718
Fien Eitink                     tel. 4317616

 

Zaterdag 13 maart 2010 Ontmoetingsdag voor gescheidenen
Als mensen hun relatie beëindigen is dat vaak een punt in een heel proces.
Welke factoren hebben daarbij een rol gespeeld in jouw leven? Wat zat er in de rugzak van je jeugd? Hoe ben je daar

mee omgaan in jouw relatie?
Deze thematische benadering kan je helpen om op je eigen verhaal te komen. Daarnaast is er een creatieve

verwerking. Deze dag biedt je volop gelegenheid tot ontmoeting met lotgenoten.

 


Organisatie en leiding:
Regionale werkgroep Scheiden & Geloven Twente.
Op zaterdag 13 maart 2010 van 10.00 uur tot 15.30 uur in de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen
Aanmelding bij de Zwanenhof per telefoon 074-2659525 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: € 15  (of naar draagkracht) bij binnenkomst te voldoen, inclusief koffie en lunch.
 

 

Kosten

verschijningsdata van de parochiebladen in Enschede


2e editie 2010 verschijnt in februari 2010


3e editie 2010

4e editie 2010

5e editie 2010

6e editie 2010