Van daar naar hier.

Met een brok in de keel ben ik op maandagavond 12 juli van Ulft naar Enschede gereden. Daags ervoor heb ik met Schutterij De Eendracht nog één keer de Schuttersmis mogen vieren. Het was een speciale viering, bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan. In deze viering was onze Bisschop, Mgr. Eijk, de hoofdcele-brant. Het werd een mooie, plechtige viering met als bijzonder moment aan het eind van de viering een kerkelijke onderscheiding voor de voorzitter van de Schutterij, als dank voor zijn inzet al die jaren voor een goede relatie tussen Schutterij en parochie. Op maandagmorgen was er nog het vogel-schieten. Na het bekend worden van de nieuwe Schutterskoning heb ik mijn auto ingepakt en - zij het ontroerd, maar wel resoluut - koers gezet naar Enschede.
 

De overgang vanuit mijn vorige parochie - dit was De Verrijzenis-parochie in Ulft en omgeving - naar deze Sint Jacobus de Meerdere parochie in Enschede is voor mij dus met de nodige emotie gepaard gegaan. Dat is ook niet vreemd, als je daar tien goede jaren met elkaar hebt gehad. Als pastor bouw je wel iets op met je parochianen. In vieringen mochten we Gods aanwezigheid in ons leven vieren en ook in ontmoetingen, gesprekken, vergaderingen en andere activiteiten mochten we Zijn aan-wezigheid in ons midden ervaren. Als je deze ervaring mag hebben - van Gods aanwezigheid in je leven - dan raak je aan heel diepe dimensies van ons leven. Hiervan zijn we ons niet altijd bewust. Maar juist op bijzondere momenten als doop, huwelijk, jubi-leum of uitvaart, zie je de ontroering bij mensen. Het gaat over hen en over wat hen diepste beweegt en bezig houdt. Juist dit soort ervaringen mocht ik in de afgelopen 10 jaar als pastor met veel mensen in De Verrijzenis-parochie delen. Dit schept een band. Je weet dat je als pastor maar passant bent - je mag een tijd met mensen op-trekken maar op een gegeven moment moet je hen ook weer loslaten -, maar toch, als je zoveel met mensen hebt mogen delen, dan kun je dit niet zomaar zonder meer uit handen geven.
 

Niettemin voert mijn weg toch naar Uw parochie hier in Enschede. In het voetspoor van Sint Jacobus de Meerdere mag ik als pastor delen in uw (en onze) pelgrimstocht door het leven. Deze tocht begon voor mij op die bewuste maandagavond 12 juli, toen ik bij de poort van het Stadserf aankwam. Ik was van alles voorzien - toegangspas en sleutels van de pastorie - maar toch moest ik even wennen aan het paaltje dat toen ik uit de auto stapte en het pasje langs de automaat hield weliswaar omlaag ging, maar toen ik weer in de auto stapte alweer naar boven kwam. Gelukkig was er een behulpzame medewerker van Stadstoezicht, die met mij constateerde dat dit nog niet helemaal goed ging en mij uiteindelijk binnen liet. Dit was mijn eerste ervaring hartje stad. Dat er hier in Enschede behulpzame mensen zijn, mocht ik ook ervaren bij mijn definitieve verhuizing op 22 juli. Met zes verhuizers, de gebruikelijke huisraad en tal van boekendozen kwamen we van Ulft naar Enschede. Een ontvangst-comité, bestaande uit vijf dames en één heer stond klaar om mij te helpen om de meest cruciale verhuisdozen uit te pak-ken en alles op zijn plaats te zetten. Die avond was ik een gelukkig mens. Ik zat in mijn nieuwe huis-kamer, de meubels ston-den op hun plek en ook de tv werkte. Ook voor mij was dit een "denderende donderdag", maar wel één, waar ik met een goed gevoel op terug kijk.

 

Intussen (als ik dit schrijf is het eind juli) zijn we al weer een ruime week verder. De eerste teamvergaderingen zijn geweest; ik mocht voorgaan in twee uitvaartdiensten, ben in contact met een aantal bruidsparen en mag ook een meneer voorbereiden die katholiek wil worden. Aan alle kanten merk ik, dat ik welkom ben. Ik word gastvrij ontvangen, en men helpt mij waar dat maar kan. De overgang van het platteland naar het stadspastoraat is een grote, maar de geweldige ontvangst, die mij ten deel is gevallen, geeft mij vertrouwen in de toekomst.
Ook de prachtige installatieviering op zondag 4 juli jl. heeft hieraan bijge-dragen. Wat vooral indruk heeft ge-maakt, is de zang van de gezamen-lijke Enschedese koren: het koor van meer dan 100 personen klonk als een klok. Mijn vader is geen man van veel woorden, maar na afloop is hij de dirigente gaan bedanken voor de mooie zang. Dit is veelzeggend!
In het voetspoor van Sint Jacobus gaan we met elkaar op weg, het nieuwe seizoen in. Hopelijk bent u naar deze zonnige en mooie vakantie weer helemaal uitgerust en kunnen we er weer fris tegen aan. Er liggen heel wat vragen op onze weg, maar we mogen erop vertrouwen dat God met ons meetrekt en dat Hij ons kracht en inspiratie geeft om de uitdagingen, waarvoor wij als parochie staan, samen aan te gaan. Een mooi Twents gezegde is: "Loat maar kuul'n, t löp wa los". Misschien kan deze oude wijsheid voor ons wel een bruikbaar motto zijn voor onze weg in het nieuwe seizoen.
 

Pastoor André Monninkhof
 

Werkplek: Nieuwe Schoolweg 2 (parochiecentrum) 7514 CG Enschede
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Privé: Langestraat 51,
7511 HB Enschede

 


Installatie warm gepresenteerd
“Ik heb de parochianen van Silvolde gerustgesteld en gezegd dat we goed voor onze pastoor zullen zorgen!” Met deze woorden sloot vice-voorzitter Rien Tiehatten de feestelijke viering op 4 juli in de St. Jan-H.Michaëlkerk, ter gelegenheid van de installatie van pastoor André Monninkhof en de presentatie van pastoraal werker Jan van de Nieuwendijk, af.
 

In de afscheidsviering ’s avonds tevoren in Silvolde was dit hem nadrukkelijk gevraagd. Na 10 jaar priesterschap moest hij vaarwel zeggen tegen de parochianen in Silvolde. Deze boden hem het boek “Bie oos op ’t platteland” aan. Een boek dat ook in stad Enschede zijn waarde zal doen gelden, want het is een boek met gerechten, kroamschud-d’n en het legt uit waar Abraham de mosterd haalt!
 

Het werd een warme viering de 4e juli. Op de eerste plaats warm omdat de temperatuur vrij hoog was, maar daarnaast ook warm van sfeer. Een viering waarvan je warm van binnen werd en een viering om je hart te verwarmen!
 

Buiten de kerk stond het comité van ontvangst met 7 sleutels van de 7 kerken (locaties), zie foto op de vorige pagina. Het koor, dat voor deze gelegenheid bijna uit 100 personen bestond, liet zich, niet alleen in de kerk, maar ook ver daar buiten horen met de prachtige bekende gezangen.
In zijn overweging sprak vicaris Cornelissen over de 72 leerlingen van Jezus die twee aan twee uitgezonden worden (Evangelie van deze zondag). Uitgezonden om het Evangelie te verkondigen en over de liefde van God te spreken. Ze moesten gaan naar de 72 volken met een duidelijke bood-schap en zonder tijdverlies.
Gaan, zoals de leerlingen toen, zo gaan ook deze twee pastores: “Voor liefde heb je een reisgenoot nodig om te weten waar je over praat! Mensen met een warm hart (de temperatuur buiten past bij deze twee) en ook Enschede past bij deze twee, omdat zij in Alphons Ariëns een goed voorbeeld zien.”
 

Samen met alle vrijwilligers (‘Je hebt elkaar nodig om samen het lichaam van Christus te zijn!) de rijkdom van ons geloof uitdragen: ontvankelijk, luisterend, biddend en zoals pastor Jan van de Nieuwendijk zei, de mensen aan de rand nabij zijn; juist nu in deze moeilijke tijd van de katholieke kerk.
 

Ook de redactie hoopt op een warme samenwerking met deze twee nieuwe pastores.
 
Redactie
 

Informatie vanuit het Parochiebestuur Enschede
 

Vergaderingen

 

Het voltallige parochiebestuur was het laatst bijeen op 17 juni. Er kwam een groot aantal lopende zaken aan de orde. Zoals de financiële situatie van de parochie, op dit moment en in de toekomst; het studentenpastoraat, beleid t.a.v. erfe-nissen en aan loca-tie of een bepaald doel gebonden legaten, de parochievergadering van september, de bemensing van het centrale secretariaat en de bekostiging daarvan, de verhuizing van de vorige en huidige pastoor, de installatieviering, het gemeenschappelijke parochieblad, de vieringen (rooster en spreiding) en tal van kleine bouw-zaken. De eerstvolgende bestuursvergadering is op 9 september. In de tussenliggende (vakantie-)periode is er regelmatig overleg tussen de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, het zogenaamde DB (Dagelijks Bestuur). Ook zijn de penningmeesters medio juli bijeengeweest. Voor 7 oktober staat de eerste parochievergadering gepland.
 

Parochieblad
Het bestuur gaat akkoord met het nieuwe voorstel van de redactie: het toekomstige blad “Pelgrim” te noemen. Het is mede een verwijzing naar St. Jacobus de Meerdere. Er worden enkele voortgangsbesluiten genomen: we beginnen eenvoudig, ook al met het oog op de kosten. De locaties wordt verzocht te beginnen met een actie voor een vrijwillige bijdrage, zoals al op sommige locaties gebeurt. Het vrijwillige karakter moet benadrukt worden; deze bijdrage staat ook los van de jaarlijkse bijdrage via Kerkbalans. De startdatum van het blad wordt gesteld op rond 1 januari 2011. Er valt nog veel werk te ver-richten als het om het benaderen van bestaande en eventueel nieuwe adverteerders gaat. Ook wordt geke-ken of een lijst met namen van sponsoren zinvol en haalbaar is.
 

Parochievergadering
De eerste parochievergadering van de nieuw gevormde parochie is gepland op 7 oktober in de benedenzaal van het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg. Aanvang: 19.30 uur. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om te evalueren en bij te praten. Alle leden van de locatieraden en de pastoraat-groepen zijn uitgenodigd. Ook het pastoraal team en het bestuur zullen aanwezig zijn. Er is een open agenda. Aanwezigen kunnen desgewenst punten ter sprake brengen.
In een later stadium kan gekeken worden naar de wenselijkheid van een parochieavond, bijvoorbeeld jaarlijks, waarop niet alleen ‘bestuurders’, maar ook alle overige geïnteresseerde paro-chianen welkom zijn. Zo’n bijeen-komst zou dan buiten de organi-satiestructuur vallen, maar mogelijk wel zinvol zijn en in een behoefte voorzien.
 

Financiën
De financiële situatie van de parochie is zorgelijk. Het jaar 2010 laat een tekort van 10.000 euro zien. Dat is nu nog op te vangen uit de reserves. In de toekomst, als het tekort sterk zal toenemen, zal dat niet meer mogelijk zijn. Er zijn verschillende oorzaken. De pensioenafdrachten zijn zeer sterk gestegen, de inkomsten lopen terug (b.v. de huurvergoeding voor het parochiecentrum door Concordia loopt af), het beter bezette secretariaat gaat meer geld kosten, evenals mogelijk het parochieblad. Er zal hard gewerkt moeten worden om de inkomsten te verhogen. Er is een commissie ‘fond-senwerving’ in wording, hier en daar is misschien meer binnen te halen via Kerkbalans. Op korte termijn zal met de locatiepenningmeesters worden overlegd, want financiën kan niet alleen de zorg en verantwoordelijk-heid zijn van de centrale penning-meester of van het centrale bestuur, maar moet dat zijn van de geloofs-gemeenschap als geheel.
 

Studentenpastoraat
Er is een (tijdelijke) verlenging nodig van de financiële ondersteuning door de parochie (via de Stichting Granum) van het studentenpastoraat. Dit kost de Parochie Enschede geen geld, maar dit wordt betaald door die Stichting. Alleen onze instemming is formeel nodig.Tegelijkertijd is onduidelijk wat de plannen van het aartsbisdom met het studentenpastoraat zijn. Dit laatste ook gelet op de situatie in de stad Utrecht en de plannen tot verhuur van de pastorie van de Paulusparochie. Er is formeel opheldering gevraagd aan het bisdom. Na lange tijd geen reactie te hebben ontvangen wordt nu gewerkt aan contacten tussen het bestuur en de kanselier van het bisdom.
Het bestuur vindt de doelgroep te belangrijk om alleen maar af te wachten wat anderen doen. We bezinnen ons op een meer proactieve houding. Zodra deze gedachtevorming meer concreets heeft opgeleverd zal dat via o.a. het parochieblad naar buiten worden gebracht.
 

Namens het Bestuur St. Jacobus de Meerdere, Guus Berkien, secretaris
 

 

Matteüs (Mattheüs) evangelist
 

Matteüs (ook wel Matthëus) was een van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: "Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'."
Hij wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs.
Zijn naam is de Griekse (?at?a???, Matthaíos,Oudgrieks: ?at?a???, Matthaios) vorm van een Hebreeuwse (???/??????, Mattay of Mattithyahu) naam die als betekenis heeft: geschenk van God. Matteüs kan ook van een ander woord afgeleid zijn en betekent dan 'de getrouwe'. De naam van zijn roeping wordt alleen in het evangelie van Matteüs aangeduid als "Matteüs". Marcus en Lukas spreken over Levi.
Matteüs was de zoon van Alfeüs. Hij was tollenaar te Kapernaüm. Kaper-naüm lag in het gebied van Herodes Antipas, daarom was hij geen Romeins beambte, maar stond hij in dienst van de vorst of heeft hij de tol van de stad gepacht. Waarschijnlijk was hij de schrijfkunst machtig en heeft hij naast zijn moedertaal Aramees ook Grieks kunnen spreken.
In het Nieuwe Testament komen verschillende lijsten voor waarin de twaalf apostelen opgenoemd worden. Matteüs wordt hierin steeds genoemd.
Zijn feestdag is op 21 september. In de Orthodoxe kerk op 16 november en op 30 juni met de andere twaalf apostelen. Hij is de patroon van de boekhouders, bankiers, douanebeamb-ten, geldwisselaars, veiligheidsbeamb-ten en beursmakelaars en van de stad Salerno en hij wordt aangeroepen tegen drankzucht.
 

 

Cursus klassiek Hebreeuws voor beginners
 

In het kader van het project Refo500 bieden de Stichting Synagoge Enschede (StSE) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) een cursus klassiek Hebreeuws voor beginners aan. De cursus vindt plaats in het in oprichting zijnde documen-tatiecentrum in de Synagoge.
Inhoud. De cursus zal worden gege-ven door Cees Jan Smits, in samenwerking met Adrie van Drient, docent Hebreeuws van de TUA. De nadruk zal binnen de cursus vooral op de Joodse traditie liggen. Na twee jaar (in totaal 28 lessen) zal de kennis van de cursisten voldoende zijn en zal een leesclubje worden gestart.
Doelgroep. De cursus is bestemd voor iedereen die interesse heeft in het leren van klassiek Hebreeuws. Voor-kennis is niet nodig. De cursus begint met de basis, met het leren van het alfabet.
Data en tijden. De eerste serie van zeven lessen begint op maandag 13 september. Elke twee weken zal op maandag van 19.30 tot 22.00 uur een les plaatsvinden. Thuis moet huiswerk worden gemaakt, dit wordt in de lessen besproken. De lessen zijn in 2010 gepland op 13 en 27 september, 11 en 25 oktober en 8 en 22 novem-ber. In december zal een afsluitende les plaatsvinden. Deze les zal de vorm krijgen van een rondleiding door de synagoge of een lezing, mede afhan-kelijk van de wensen van de deelnemers.
Studiemateriaal en prijzen. Er wordt gebruik gemaakt van een reader die tijdens de eerste les wordt uitgereikt. Ook een woordenboek Hebreeuws-Nederlands is verplicht. De eerste serie van zeven lessen kost € 130,00 inclusief woordenboek en studiemate-riaal. De vervolgcursus zal € 100,00 inclusief studiemateriaal gaan kosten.
Aanmelden en informatie. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvra-gen bij Esly van Dam, office manager van de Stichting Synagoge Enschede. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 053-4324507 of e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Tweede jaar Pastorale School: cursusaanbod verder uitgebreid
Aanvulling op het vorige artikel in Vierluik nr. 6
 

Het tweede jaar van de Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht start in september 2010. Deze ‘Basis-cursus Katholiek Geloof & Geloofs-beleving’ bestaat uit acht modules.
De Pastorale School werd vorig jaar op drie locaties gehouden, dat is nu uitgebreid naar vijf. Op de twee nieuwe locaties (in Ede en in Raalte) starten de cursisten met de modules 1 t/m 4; de andere drie locaties gaan verder met de modules 5 t/m 8.
Naast deze vaste modules is er dit cursusjaar een extra aanbod met onder meer een ‘Basiscursus Oecumene’ en een module ‘Communicatieve vaardig-heden van de vrijwilliger in het parochiële vrijwilligerswerk’.
Oecumene
De oecumenecursus is bedoeld voor vrijwilligers die op zoek zijn naar handreikingen voor de oecumenische samenwerking. Het doel van de cursus is de deelnemers meer bewust te maken van de geestelijke grondslag van het oecumenische werk en hen te helpen deze concreet gestalte te geven in de praktijk van het kerkelijk leven. De cursus bestaat uit vier bijeen-komsten van twee uur, cursusleider is Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De eerste, inleidende avond heeft als thema ‘spiritualiteit en oecumene’. Tijdens de tweede bijeenkomst staat ‘Oecumene als weg van geloofsver-dieping’ centraal. De derde avond staat in het teken van ‘Gebed en eredienst’ en de laatste bijeenkomst gaat over ‘Diaconie en getuigenis’.
De kosten voor de oecumenecursus bedragen € 40.
Communicatieve vaardigheden
Leon Feijen (permanent diaken en verpleegkundig specialist psychiatrie) verzorgt de cursus ‘Communicatieve vaardigheden van de vrijwilliger in het parochiële vrijwilligerswerk’. Deze cursus is bedoeld voor parochiële vrijwilligers met als aandachtge-bied(en): ziekenbezoekgroep; werk-
groep nabestaanden; werkgroepen voor avondwakes en uitvaartbege-leiding; werkgroepen voor stervens-begeleiding en rouwverwerking.
Vrijwilligers uit overige werkgroepen die zich willen verdiepen in de lesstof en daarbij een bruikbare relatie zien met hun vrijwilligerswerk, zijn uiter-aard ook welkom. De cursus heeft als doel om twee verschillende benade-ringswijzen van pastorale zorg binnen het vrijwilligerswerk te leren her-kennen en daarbij de aangeleerde communicatieve vaardigheden in te zetten. Verder leren de studenten vraagstukken rondom het levenseinde herkennen. De kosten voor de cursus Communicatieve vaardigheden bedra-gen € 40.
Vicariaat Deventer regio Twente
Lokatie Borne - Stefans Hof
Basiscursus Katholiek Geloof & Geloofsbeleving Roulerend cursusaanbod
Module 5: Eén God in drie personen
Docent: J.A.M. Jansen, pastoor
Data:
21 september 1. God de heilige Geest
28 september 2. De Drie-Ene God
5 oktober 3. Betekenis van het geloven in de Drie-Ene God
 

Meer informatie over de Pastorale School, de extra modules en de les-plaatsen:  www.aartsbisdom.nl
Aanmelden via vicaris Cornelissen (Deventer), Kerkstraat 1,
7412 XM Deventer
tel.: 0570 619087
e-mail: cornelissen[a]aartsbisdom.nl
 

Heb je de afgelopen jaren (2008-2009 of 2009-2010) het vormsel ontvangen dan volgt er nu een speciaal bericht voor jou!

Op 10-10-10 is er een bijeenkomst voor jongeren in het vicariaat Deventer die het Vormsel hebben ontvangen.
Er zijn in de middag allerlei gasten die met jullie een leuke dag willen beleven. Er zijn speeddates met bis-schoppen, legeraalmoezeniers en bekende sporters, er is een viering en nog veel meer: 10-10-10 mag je niet missen!
Het getal 10 speelt een hoofdrol op deze bijzondere dag. Zo gaat de Evangelielezing die dag over de ‘reini-ging van de tien melaatsen’: Jezus geneest tien melaatsen, en maar ééntje bedankt Hem. In een workshop van mensen van de toneelschool ga je met dit thema aan de slag. Ook de Tien Geboden kunnen op deze dag natuurlijk niet ontbreken. Mensen van de toneelschool laten in deze work-shop zien hoe waardevol deze gebo-den nog altijd zijn.
Zang, Dans en Graffiti
Maar er is meer: je kunt je ook uitleven in de workshops zang en dans: Popstars en So you think you can dance in het klein! Of je vertoont je kunsten in de graffiti workshop. Aartsbisschop Eijk en zijn hulpbis-schoppen zijn er ook. Je kunt met hen in korte gesprekjes kennismaken: de bisschoppen willen deze dag zoveel mogelijk jongeren ontmoeten.
Verder op 10-10-10:
Legeraalmoezeniers staan solda-ten bij als ze het moeilijk hebben. Zij vertellen over hun ervaringen in Uruz-gan (Afghanistan), waar het Neder-landse leger actief was.
Een kruisteken voor de wedstrijd of na een doelpunt zag je vaak bij het WK voetbal in Zuid-Afrika. In deze workshop vertellen bekende Neder-landse sporters over hun geloof.
Rock Solid helpt tieners (11-14 jaar) het geloof te ontdekken. Deze workshop is voor jongerenwerkers én jongeren.
De dag besluit met een gezamen-lijke maaltijd en een viering in de nabijgelegen Pauluskerk.
Wij willen graag vanuit Enschede met zijn allen in een bus naar Raalte gaan; wil je daarom in verband met het aantal plaatsen in de bus je aanmelden bij: Ingrid Schraven, p.w.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
via 06-22924657
 

Het dagelijks leefbaar maken
in de traditie van St. Benedictus
 

14 September begint de cursus "Het dagelijkse leefbaar maken"
Voor veel mensen is een kerk of een kapel, die open is, nog het enige aanknopingspunt voor het beleven van het geloof. De rust en stilte in die ruimte nodigt uit om tot het diepste zelf te komen.
De cursus “Het dagelijkse leefbaar maken”, wil helpen om op een nieuwe en moderne manier het leven gelovig te leven:
- met verstand, vanuit ons hart en met toewijding,
- door inkeer, door meditatie en het lezen van de Heilige Schrift, door het leven ook liturgisch vorm te geven.
- door de dag zo in te delen dat het leven een vreugdevol, zinvol en vredig leven wordt
- aansluitend bij de Benedictijnse traditie en de spiritualiteit zoals ook Anselm Grün deze beschrijft.
 

De cursus bestaat uit een maandelijkse cursusavond waarin ook opdrachten worden meegegeven voor oefening thuis. Voor die oefening zal ook een gezamenlijke mogelijkheid aangeboden worden om samen en van elkaar te leren.
De cursus wordt gegeven door
Mevr. J.M. Molleman, die haar theo-logisch en liturgisch onderricht kreeg in de orde van St Benedictus waar zij jarenlang deel van uitmaakte. Nu maakt zij deel uit van de pastoraat-groep van de Jacobuskerk en
Dhr J. van den Nieuwendijk, pastor bij het Citypastoraat en de parochie St. Jacobus de Meerdere.
 

14 september 2010: 

Samen met alle gelovigen, de gemeenschap.
12 oktober 2010:
De bijbel als liturgisch boek..
16 november 2010:
De weloverwogen stilte.
11 januari 2011:
Onze uren dagen en jaren.
4 februari 2011:
Onze plaats in Gods wereld.
 

U wordt verondersteld uw eigen Bijbel mee te nemen.
 

Inschrijving voor de hele cursus kan via een briefje in de bus van het secretariaat, of via het e-mailadres van de kerk. Geef bij uw inschrijving uw naam, adres, emailadres en/of tele-foonnummer op.
 

Plaats van de cursus: het parochiehuis achter de Jacobuskerk.
 

Informatie en Opgave: secretariaat Citypastoraat, Langestraat 51,
7511 HB Enschede. Tel. 431 59 04.
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
of centraal secretariaat van de Parochie St. Jacobus de Meerdere,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Basiscursus geloven 7+1

In de afgelopen jaren is er veel erva-ring opgedaan met de cursus. Deel-nemers ervaren het als hoogtepunten temidden van de dagelijkse beslom-meringen. Er komen ontmoetingen tot stand die je echt raken. Voor de één is het een eerste kennismaking met gelo-ven, voor de ander een vernieuwing, een upgrade. Voor weer een ander een verdieping. Alles kan.
Ook in het komend seizoen willen wij weer zo’n serie bijeenkomsten in onze stad opzetten. Zeven bijeenkomsten op de dinsdagavond van 18.30 tot 21.30 uur, in de Vredeskerk, aangevuld met een bijeenkomst op een zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur. Eerst wordt er een warme maaltijd geserveerd. Dus na een dag van van alles en nog wat kun je om 18.30 uur met z’n allen zo aanschuiven. Daarna is er een inlei-ding. Aansluitend zijn er gesprekken in kleinere groepen.
Data en thema’s:
28 sept.: Geloven is altijd anders
12 oktober: God ervaren door 3000 jaren. In volgende Vierluiken vermel-den we de andere 5 date en thema’s.
Op 18 september staan wij  voor uw vragen ter beschikking op de Informa-tiemarkt voor Vorming en Toerusting, van 14.00 tot 16.00 uur in de Vredes-kerk aan de Varviksingel, hoek Johan Wagenaarstraat.
Voor de cursus wordt een bijdrage gevraagd van plm. 5 E per bijeen-komst (maaltijd!).
Informatie en opgave (uiterlijk 20 september): Els Neut: tel. 433 20 62 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkelijk bureau PGE: tel. 431 44 64 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretariaat Katholiek Enschede:
tel. 478 53 06
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Werkgroep 7+1
 

Mariaviering bij Mariakapel “Onze Lieve Vrouw van Vrede”


Naast onze traditionele openluchtmis in de Veldmaat (Haaksbergen) op Hemelvaartsdag, de zogenaamde Dauwtrappersmis, willen we vanaf nu een openluchtviering bijvoegen. Is dit nieuw? Ja en nee. Ja voor het eerst bij onze herbouwde kapel “Onze Lieve Vrouw van Vrede”. Echter vroeger werd bij de voorganger van deze kapel altijd in de meimaand het Marialof gehouden. Dus eigenlijk helemaal nieuw is het niet.
Woensdag 8 september om 19.00 uur, feest van Maria geboorte. Voor-ganger in deze Mariaviering zal pastoor de Jong zijn. Bij slecht weer wijken we uit naar de HH. Bonifatius en Gezellenkerk. De kapel is gelegen op de hoek van de Veldmaterstaat / Wagnerstraat. Haaksbergen.
Aangezien ter plekke geen stoelen en of banken zijn verzoeken wij u zoveel mogelijk een (klap)stoeltje van huis mee te brengen.
 

Namens de Broederschap en geloofs-gemeenschap HH. Bonifatius en Gezellen, Jos Westendorp
 
Ter info,
De kapel is ontworpen in de jaren vijftig van de vorige eeuw door kapelaan Spekschate een goede vriend, kennis van pastor Jan Kortstee.
 

Ziekenzondag
 

Zondag 12 september is dit jaar de dag van de Nationale ziekenzondag. Die dag willen we in de vieringen bidden om kracht naar kruis. Om oog en hart voor elkaar in goede en in kwade dagen, om aandacht voor elkaars wel en wee. Om hulp van Hem, die ons nabij wil zijn, die niemand aan zijn of haar lot wil overlaten. Ziekenzondag, dag om ons door de liturgie gedragen en aange-spoord te weten, elkaar te dragen. Samen staan we sterk.
Denk maar aan hoe, volgens Lucas, een verlamde man door een opening in het dak voor Jezus’ voeten werd neergelegd. Zij waren er God zij dank, deze dragers van mensen. En Jezus waardeerde dit in hoge mate. Hij hielp de verlamde om zijn weg weer te kunnen vervolgen. Zo mag Zieken-zondag voor ons zijn. Voelen we ons zwak en klein, met de hulp van elkaar én van Jezus kunnen we verder.
 

Universele viering van VN-dag voor de Vrede 2010
 

In de Grote Kerk aan de Oude Markt in Enschede is dinsdagavond 21 september (19.00-20.15 uur) een universele viering van de VN-dag voor de Vrede 2010.
Vanuit diverse religies en levens-beschouwingen laten bewoners hun licht schijnen over het thema ‘vrede in de stad, vrede in de buurt’. Dat gebeurt door bezinning, muziek en rituelen. Het is voor het eerst dat in de Grote Kerk een publieke samenkomst is voor mensen vanuit humanisme, jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en alle levensbeschouwingen en religies.
Het begint om 19 uur, vanaf 18.30 uur is de kerk open. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij.
De ontmoeting is een initiatief van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede die sedert 1999 bestaat. De Raad voelt zich geïnspi-reerd door het Handvest voor Compas-sie, gepresenteerd op 12 november 2009 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Dit Handvest laat zich kernachtig uitdrukken in de woorden ‘Vind wat ons bindt, mijd wat ons scheidt.’ De werkgroep die de viering voorbereidt, gaat voor een ‘wij-land en een wij-stad’.
Het stadsbestuur en de gemeenteraad zijn voor de openbare bijeenkomst uitgenodigd. Burgemeester P. den Oudsten levert een gastbijdrage.
De viering van de VN-dag voor de Vrede heeft de steun en medewerking van de Raad van Kerken Enschede, Enschede voor Vrede, Wereldvredes-vlam Twente en Werkgroep Dialoog tussen Religies en Culturen Enschede.
 

Voor meer informatie:
Jan ter Haar, tel. 053-4320778
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Lotgenotencontact helpt mensen na scheiding de draad weer op te pakken
 

Een echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. De werkgroep Geschei-denen In de Samenleving (GIDS) helpt mensen om de draad weer op te pakken. Met gespreksgroepen en ontmoetingsavonden in de regio, die begeleid worden door ervaringsdes-kundigen. ‘Uiteindelijk kom je er sterker uit.’
 

De werkgroep GIDS start binnenkort weer met een gespreksgroep. Vooraf-gaand daaraan is er een informatie-avond, die gehouden wordt op maandag 20 september 2010 om 20.00 uur in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede. Voor meer informatie 053-4311041of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U bent van harte welkom.
 

Persbericht 

Op zaterdag 11 september 2010 houdt de Vereniging Ouders van een Overleden Kind, de VOOK, regio Overijssel, weer een open middag.
 

De bijeenkomst vindt plaats in het
Hervormd Centrum, Constantijn-straat 7a 7442 MC Nijverdal, aan-vang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur.
 

Op deze middag zullen we in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan.
Ouders van een overleden kind, broers en zussen, grootouders en andere dichtbijstaanden, zijn van harte wel-kom op deze middag, ook zij die geen lid zijn van de VOOK.
Er is een tafel waarop u een foto van uw kind(eren)  kunt zetten, wij zorgen voor een waxinekaarsje.
 

Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Annigje Jannink-Annink.
Contactadres VOOK in Overijssel
Tel. 053-4342650 en op www.vook.nl
 

Anja van de Haar
regiovertegenwoordigster
tel. 074-3761321
 

Jubileum
 

Op 21 september is pater Karel Schuurman 50 jaar priester.
Ter gelegenheid hiervan is op 25 september een feestelijke viering in de Zwanenhof, Zenderen.
 

Verhuizing
 

Met ingang van 7 juli is het adres
van Pastor J. Kortstee:
Nieuwe Schoolweg 6,
7514 CG Enschede.
Telefoon: 053- 431 57 37 (hetzelfde)
Mobiele telefoon: 06-20 90 77 26
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Oproep
 

Wie kan websites aanpassen (kennis van Joomla) en is bereid ons daarbij te helpen.
 

Informatie en/of aanmelding:
Secretariaat Katholiek Enschede.
Tel. nr.  053 - 478 53 06
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 

T.H.J.M. Schaap, namens het Bestuur van St. Jacobus de Meerdere
 

Meldpunt voor vragen over seksueel geweld
 

Een afspraak voor een persoonlijk gesprek is mogelijk.
Het mobiele nummer is
06 19 114 307
Het nummer is op de werkdagen be-reikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur
 

U kunt ook direct contact op nemen met de officiële instantie van de Rooms Katholieke Kerk als U een officiële klacht wilt indienen of zich wilt melden. Dit is:
Hulp en Recht te Utrecht,
tel.nr. 0900 8998411.
 

Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.
 

Pastoraal Team St. Jacobus de Meerdere, Enschede
 

Van het Parochiesecretariaat
 

Het Secretariaat Katholiek Enschede heeft een eigen ingesproken voicemail bericht.
 

Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?
 

Bent u zelf of een van uw huisge-noten of buren ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.
 

Gaat u verhuizen?
 

Stuur uw verhuisbericht ook naar het parochie-secretariaat van uw eigen parochie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum  of pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (even-tuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam.
Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.