parochieblad 4, april 2010

Pinksteren 2010

 

Het is Pasen geweest als u dit paro-chieblad open slaat. Als ik naar buiten kijk zie ik de eerste knoppen in de

struiken en je ruikt na een lange winter de lente. Alles gaat gewoon zijn gangetje, op het ritme van de tijd. En

toch is er veel in beweging.
In het kerkelijk jaar zijn we op weg naar Pinksteren,van oorsprong een oogstfeest, waarin we vieren dat God’s Geest

het hart zoekt van alle mensen, van wat voor ras, afkomst of taal dan ook.
De heilige Geest vin-den we terug in de hebreeuwse teksten van het oude testament als Ruach  'wind in beweging',

zoals in storm of in de adem van de mens. De wind is in de oude verhalen een wonderlijk verschijnsel. Je ziet hem

niet en kunt hem niet vastpakken, maar je voelt hem wel. En hoewel je hem niet kunt beïnvloeden, zet hij wel alles

in beweging. Een geheimzinnige kracht, die onzichtbaar aanwezig is en zijn aanwezigheid vooral in de storm en het

onweer doet gelden. Diezelfde geheimzinnige kracht ervaart de mens in zijn eigen lichaam: in de adem, die in- en

uitgaat, zonder dat een mens weet hoe. En deze adem, die bevat het geheim van het leven.
Bij ieder nieuw mensenkind dat ge-doopt en gevormd wordt, bidden we om de heilige Geest, dat die het kind

beschermen mag, kracht mag geven en wijsheid. Het is heel bijzonder, en een groot wonder als de geest van God, zijn

liefde, wijsheid en kracht, door mag dringen in jouw geest en je dragen kan door moeilijke periodes je het leven.
Op die Pinksterdag, lang geleden, be-greep men elkaar, in welke taal er ook gesproken werd. Het zou goed zijn als

dit ook nu gebeurd. En het zou fijn zijn als onze gebeden verhoord en verstaan worden, als mensen genezen konden

worden van ziekten, als leed ons bespaard zou worden. Het zou fijn zijn als we elkaar konden verstaan, sprekend in

één taal. Er blijven dan nog genoeg onderlinge verschillen, die het leven soms frustrerend, maar meestal boeiend

maken.
 

Binnen onze geloofsgemeenschappen hebben we ook te maken met die verscheidenheid. Als pastoraal team hebben we de

afgelopen jaren ver-schuivingen in bezetting meegemaakt. Er is overleg geweest om zaken van elkaar over te nemen,

en dat vroeg energie en tact, en creatief denken, omdat iedere plek vraagt om een eigen aanpak. Niet alles ging

even goed, maar veel is gewoon door gegaan, mede dankzij de inzet van emeriti en vrijwilligers.
Samen geven we vorm aan de parochie St. Jacobus de Meerdere. De eigenheid van zowel de pastor als de vrijwilliger

en de gegroeide gewoon-ten binnen de locaties maken dat het niet wenselijk is alles onder één noemer te brengen.

Maar soms kunnen we elkaar versterken door dat juist wel te doen. Respect hebben voor elkaar en elkaars

uitgangspunten maken dat wij samen kerk kunnen zijn.
 

Moge Pinksteren, voor onze parochie en onze kerk een nieuw begin zijn, waarin de H. Geest waaien mag, muren

afbreekt en verbindingen tot stand brengt.
 

Pastor Ingrid Schraven, p.w.
 

 

Bedankt voor het afscheid
Nu ik als verse emeritus terug-denk aan mijn afscheid, ben ik u alleen maar dank-baar. Het was allemaal even har-

telijk en welge-meend. Iedereen was goed te pas en iedereen deed met plezier mee. Voor die sfeer en die goede geest

bedank ik u allen. Het was trouwens ook fantastisch georganiseerd.
Net als in al die maanden dat ik ziek was kwam er heel veel goedheid op me af. Je zou er beduusd en verlegen van

worden. Dat er in die schitterende gezamenlijke viering in de St. Joseph zoveel mensen waren, van overal vandaan,

maar vooral uit heel Ensche-de, heeft me ontzettend goed gedaan. Ik zag ze allemaal als mensen met wie je in de

loop van de jaren veel hebt gedeeld. Wat was dat mooi, hoor ik nog elke dag zeggen. Het leek wel kerstmis, zei

iemand.
Misschien was dat wel het mooiste afscheidsgeschenk, ook met het oog op de toekomst, dat nog een keer duidelijk te

zien was hoeveel positieve krachten er naar boven komen als mensen, zoals bij deze gelegenheid, gezamenlijk ergens

hun schouders onder zetten. Dat is met plezier en met geloof samen-kerk-zijn. Dat geeft moed voor de toekomst, ook

voor de nieuwe parochie. Ik hoop dat iedereen blijft meedoen. Allemaal heel hartelijk bedankt voor alles wat ik van

u mocht krijgen, niet alleen op die dag, maar altijd al.
Het ga u allen goed. Mensen die het moeilijk hebben of ziek zijn wens ik sterkte. Laten we de zieken en de mensen

die niet goed mee kunnen komen bijzondere aandacht blijven geven. Ik hoop en bid dat er altijd ruimte blijft voor

iedereen en dat Jezus Christus de Enige zal zijn, die ons als kerk en als gelovigen bij elkaar zal houden. Ik

bedank God dat ik tien jaar met u onderweg mocht zijn en dat Hij bij ons was, vooral ook als het wel eens moeilijk

was. Ik bedank hier ook alle vrijwilligers en mijn collega's. We kunnen het alleen maar met elkaar.
Het pastorale team trekt verder met u mee. Gelukkig dat het team versterkt wordt met pastor Jan van den

Nieuwendijk, die ik veel geluk en zegen wens. Dat wens ik ook de hele nieuwe parochie toe en de nieuwe pastoor, die

in de loop van dit jaar benoemd zal worden. Laten we bidden dat er altijd weer opnieuw mensen gevonden worden, die

zich met hart en ziel willen inzetten voor de kerk.
Als in mijn hoofd alles weer op de plaats zit, stel ik me wel weer be-schikbaar voor enkele pastorale activi-

teiten, maar alleen na overleg met het team. Ik trek me terug. Het was goed. Ik blijf in uw midden met hartelijke

gevoelens en met dankbaarheid aan u denken.
Vrede en alle goeds en Gods zegen!
 

Jan Kortstee, emeritus-pastor
 

            
Bestuurlijke fusie is een inhoudelijk middel om een doel te bereiken
- Fusie is geen doel op zich -
Na een afscheid een nieuw begin
(19e bericht)
 

Op 21 maart vierden we het afscheid van Pastor Jan Kortstee. Het was een indrukwekkend en waardig afscheid. Ruim

800 mensen waren in de St. Josephkerk aanwezig, bovendien zaten voor in de kerk ook nog 90 koorleden vanuit alle

koren van de Enschedese parochies. Ook de krant heeft hier ruim aandacht aan besteed.
Als afscheidscadeau wenste pastor Kortstee een bijdrage ter ondersteu-ning van het Citypastoraat Enschede en de

leefgemeenschap de Wonne. Dit heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 1600,- opgeleverd.
 

Parochie St. Jacobus de Meerdere is een feit. Per 1 april heeft het bisdom een decreet afgegeven waarin de fusie

wordt bekrachtigd. Dit decreet is in het paasweekeinde in alle kerken van de Parochie St. Jacobus de Meerdere

voorgelezen.
Wat zijn de consequenties?
In de eerste plaats verandert er voor de parochianen niet zoveel. De zeven kerken blijven, de vrijwilligers blijven

zich inzetten voor hun lokale geloofs-gemeenschap. In die lokale gemeen-schappen, met hun eigen kleur, wordt het

geloof beleefd, gevierd en uitge-dragen. Een nieuw of het  vertrouwde lokale bestuur blijft, maar heet voortaan

locatieraad. Voor enkele ge-loofsgemeenschappen is een pasto-raatgroep nieuw, maar is voor anderen ook weer zeer

vertrouwd.
Nieuw is het parochiebestuur van onze grote parochie St. Jacobus de Meerdere. In een vorig nummer van Vierluik

hebben we de namen van de leden al genoemd. Hieronder een foto van het bestuur waarop u nu ook de gezichten bij die

namen ziet. Voor een deel bekende gezichten.
Rien Tiehatten (1946) tot 2001 in dienst van de Koninklijke Luchtmacht. Voorzitter parochiekoor St. Jozef-parochie.

Tot 1 april voorzitter stuur-groep ParochieVerband Enschede
Tonnie Oude Elferink (1959) sinds 2009 controller Werkbedrijf UWV Centrale Stafafdelingen BV en PCF. Vanaf 2000

penningmeester parochie St. Jan/Michaël en sinds 2004 tevens penningmeester ParochieVerband Enschede.
Guus Berkien (1948) sinds 1973 werkzaam als leraar Nederlands aan de katholieke scholengemeenschap Twickel in

Hengelo. Tot 1 april 4 jaar vice-voorzitter bestuur St. Joseph-parochie.
Wim Wijfjes (1953) diverse functies vervuld in de commerciële bouw-wereld. Voorzitter pastoraatgroep en tot 1 april

vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Verrijzenis-parochie.
Trees Schaap-Scholte Lubberink (1947) werkzaam als managementas-sistente van de bedrijfskundig en medisch manager

van het laboratorium Medisch Spectrum Twente. Mede-initiatiefnemer ontstaan van Vierluik, sinds 1993 eindredacteur

van Vierluik. Lid Centrale Redactie PVE.
Olaf Fisscher (1947) sinds 1992 hoog-leraar Organisatiekunde en Bedrijfs-ethiek aan de UT. O.a. lid Raad van

Toezicht stichting Carmelcollege, lid Raad van Commissarissen woning-corporatie De Woonplaats Enschede
Gerard Oude Egberink (1938). Gepen-sioneerd. Vroeger Hoofd commerciële dienst. Lid van de Staten van Overijssel

voor het CDA. Tot 1 maart raadslid Gemeente Enschede. Lid stuurgroep diaconie Mariaparochie.
 

Voorste rij van links naar rechts:
Tonnie Oude Elferink, penningmees-ter; Trees Schaap, communicatie; Pastor Jan Kortstee (wordt nieuw te benoemen

pastoor), voorzitter.
Achterste rij van links naar rechts:
Gerard Oude Egberink, lid; Rien Tie-hatten, vice-voorzitter; Olaf Fisscher, lid; Guus Berkien, secretaris; Wim

Wijfjes, gebouwen.
 

Vooral op bestuurlijk niveau zijn de veranderingen veelomvattend en zal het voor iedereen wennen zijn met name aan

de nieuwe structuur. Veel werk aan de winkel dus, maar het nieuwe bestuur heeft er zin in en schuwt het werk zeker

niet!
Om de lijnen naar de lokale gemeen-schappen kort te houden zal elk bestuurslid aan een bepaalde kerk gekoppeld

worden, zodat ook de communicatie over en weer snel en efficiënt zal zijn!
 

U, als parochiaan van deze grote parochie St. Jacobus de Meerdere, zult hopelijk in positieve zin iets merken van

deze nieuwe structuur.
Inspirerend, het lijkt wel een nieuw elan dat door katholiek Enschede waait. Misschien herkent u iets van dat

speciale gevoel van verbonden-heid met al die mensen in onze parochie! We zoeken net als enkelen van ons, misschien

voor-zichtig tastend, soms weifelend, onze geloofsweg (Jaco-buspad) door het leven.
Laat je raken door God middels de boodschap van het evangelie en laat je inspireren door die bijzondere persoon

Jezus van Nazareth. Want dat is wat ons allen bindt, dat is waar het uiteindelijk om gaat en dat is wat ons maakt

tot één parochie.
Al het andere is slechts organisatie en structuur en we zijn het met elkaar eens dat deze organisatie en structuur

wel moet kloppen om goed te kunnen functioneren.
Er is nog veel werk te doen op de weg die we met zijn allen gaan!
 

Voorts een heugelijke mededeling die in het paasweekeinde ook is voorge-lezen in alle kerken van de parochie St.

Jacobus de Meerdere. Per 1 april 2010 is benoemd tot halftime pasto-raal werker in de nieuwe parochie St. Jacobus

de Meerdere pastor Jan van den Nieuwendijk. Thans parttime werkzaam in het Citypastoraat.
Hieronder stelt hij zich aan u voor.
 

Namens het bestuur St. Jacobus de Meerdere,
Rien Tiehatten, vice-voorzitter
 

 

Even voorstellen…
Pastor Jan van den Nieuwendijk
Foto: TC Tubantia
 

Mag ik mij even voorstellen. Per 1 april ben ik voor 20 uur per week werkzaam voor onze nieuwe parochie Jacobus de

Meerdere. Dus voor alle 7 parochies in de stad. Ik ben aangesteld voor diaconie en pastoraal opbouw-werk. Ik ben

ook als pastor parttime werkzaam bij het Citypastoraat En-schede.
Ik ben in 1949 geboren in Gouda in een katholiek gezin met 7 kinderen. Mijn oma vond dat ik priester moest worden,

zelf leek mij het missiona-rissenbestaan wel avontuurlijk. Het werd geen van beide.
In mijn pubertijd zijn we met het gezin verhuis naar de kust, naar Helle-voetsluis en op mijn 38ste ben ik verhuisd

naar Middelburg in Zeeland. Ik werkte in die periode in de Hervormde kerk als opbouwwerker (MAwerker) en later

samen met mijn vrouw Michèle als relatietherapeut.
In 2002 zijn we vertrokken naar Twente alwaar ik ben gaan werken bij het Dekenaat Twente, toen nog Dekenaat Noord

en Dekenaat Zuid als pastoraal opbouwwerker en begeleider van pastorale teams die toen in opbouw waren. Bij de

opheffing van de dekenaten door de bezuinigingen van het Bisdom kwam de baan te vervallen en kon ik aan het werk

als RK pastor bij het Citypastoraat Enschede.
En dan nu in het pastorale team van de stad Enschede meewerken aan de diaconale opbouw van de parochies.
Het is voor mij nog steeds een uit-daging om in een afbrokkelende kerk opbouwwerk te mogen doen. Zonder de feiten

te negeren vind ik nog steeds dat de kerken in de samenleving iets te betekenen heeft voor die samenleving. En

natuurlijk moeten we de hand in eigen boezem steken en staat de kerk onder zware morele druk vanuit de samenleving.

Blijft staan dat we die-zelfde samenleving ook iets te zeggen hebben over armoede, vluchtelingen, vrede, aandacht

voor mensen, omgaan met relaties en ook over seksualiteit.
 

Juist nu is het werken in de katholieke kerk een uitdaging om de geest scherp te houden en te geloven in de werking

van de Heilige Geest. Voor mij is het evangelische uitgangspunt de gelijke-nis in Mattheus 25: 31 – 46 die eindigt

met “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook

voor mij niet gedaan.” Er zijn voor mensen die geen aanzien hebben en daarvoor moet je soms de aanzienlijken aan-

spreken.
 

De kerk heeft nu ook een grote verant-woordelijkheid voor alle ouderen in de parochies, in de wijken en buurten.

Aandacht voor mensen in de parochies, buurten en wijken, daar wil ik me voor inzetten en dat kunnen we als

pastoraal team allemaal niet alleen. Daar hebben we oudere en jonge mensen bij nodig. Aan die opbouw wil ik

meewerken.
Ik hoop U te ontmoeten.
 

Jan van den Nieuwendijk
 

 

Meldpunt voor vragen over seksueel geweld
 

Het pastorale team van de stad heeft na overleg met het nieuwe parochie-bestuur besloten om per direct een 06-

nummer beschikbaar te stellen dat dient als meldpunt voor een ieder die zie wil melden of vragen heeft over

seksueel geweld in de RK kerk.
U krijgt dan een pastor aan de lijn die als therapeut ervaring heeft met slacht-offers en daders van seksueel

geweld en incest.
U mag ook anoniem bellen.
Als U liever met een vrouwelijke pastor wilt spreken dan wordt U daar direct naar toe verwezen. Een afspraak voor

een persoonlijk gesprek is ook mogelijk.
Het mobiele nummer is
06 19 114 307
Het nummer is op de werkdagen be-reikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur
Mocht de pastor op het tijdstip dat U belt ander werk verrichten dan wordt er een afspraak gemaakt of U wordt

teruggebeld. Ook is verwijzing naar juridische of therapeutische ondersteu-ning mogelijk.
U kunt ook direct contact op nemen met de officiële instantie van de Rooms Katholieke Kerk als U een officiële

klacht wilt indienen of zich wilt melden. Dit is:
Hulp en Recht te Utrecht, telefoonnummer 0900 8998411
Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.
 

Pastoraal team St. Jacobus de Meer-dere, Enschede
 

De vigiliemis
 

In het Romeins missaal dat in op-dracht van paus Paulus VI volgens de richtlijnen van de Constitutie over de

liturgie is herzien, is voor een aantal grote feesten zoals Kerstmis, Pinksteren en Maria ten hemelop-neming, een

oud gebruik in ere hersteld, namelijk de vigiliemis op de vooravond van het feest. Voor deze hoogfeesten zijn er

thans twee misformulieren in het missaal te vinden: één voor eucharistieviering op de vooravond - voorafgaand of

volgend op het avondgebed van die dag - en één voor de dag zelf.
 

Historische ontwikkeling
AI heel vroeg in de geschiedenis van de kerk was er sprake van een ver-vroeging van de viering van een grote

feestdag op de vooravond. Dit vooraf vieren had een boete karakter en kreeg oorspronkelijk gestalte in een eigen

misformulier en een vasten. Deze viering werd vigilie genoemd. De eucharistieviering vond in de avond-uren plaats

als een afsluiting van de vastendag. In de loop van de tijd werd deze viering van de eucharistie in de avond

geleidelijk vervroegd naar de morgen en ontstonden de zogenaamde vigiliedagen met als kenmerk zich door vasten en

onthouding voor te bereiden op het komende feest. De teksten voor deze eucharistievieringen zijn nog te vinden in

het Romeins missaal dat na het Concilie van Trente is uitgegeven. Omdat het vasten echter steeds meer in onbruik

raakte, kregen deze vigiliedagen een formalistisch karakter. Reeds in 1955 werden er daarom tien van de zeventien

afge-schaft. De vigilies die toen gehand-haafd bleven, waren bedoeld als een voorbereiding op het komende feest.
 

De vigiliemis van Pinksteren
In de vigiliemis van Pinksteren valt op dat er - in tegenstelling tot de andere vigiliemissen - voor de eerste

lezing vier lezingen gegeven worden, waaruit er één gekozen kan worden. In tegenstelling tot de regel dat er ge-

durende de paastijd niet gelezen wordt uit het Oude Testament, zijn deze vier lezingen wel genomen uit het Eerste

testament.
 

Deze vier lezingen geven ieder op hun eigen wijze een aspect weer van de betekenis van het Pinksterfeest. De eerste

lezing gaat over de toren van Babel en verwijst naar het talen-wonder dat plaatsvond op het Pink-sterfeest in

Jeruzalem. De tweede lezing verhaalt het in vuur verschijnen van God op de berg Sinaï en verwijst naar de vurige

tongen die zich op ieder van de apostelen neerzetten. De derde lezing vertelt ons hoe God in de dode beenderen zijn

Geest stort waardoor zij weer gaan leven en maakt ons duidelijk dat het Gods Geest is die leven schenkt. De vierde

lezing spreekt over de uitstorting van de Gods Geest over zijn dienaren en dienaressen en verwijst naar het

sacrament van het vormsel.
 

E. de Jong
 

Uit: Parochiebladenservice

 

 

Gewend
 

Ruim anderhalve maand werk in nu bij AriënsZorgpalet in Enschede, en mensen vragen mij wel eens, ben je al gewend?

Tja, wat is wennen, wanneer ben je gewend aan een plek. Betekent het dat je je collega’s leert kennen, de plek waar

je werkt, de mensen voor wie je werkt? Allemaal een beetje, maar wat wil je anders na zo’n korte tijd. Na tien jaar

ziekenhuiservaring in de stand Hengelo is de zorg binnen verzorgingshuizen en verpleeghuizen een heel andere.

Mensen zijn hier niet voor korte tijd, maar leven hier, soms tijdelijk op reactiveringafdelingen, maar veel vaker

is dit een plek waar-van we hopen dat ze zich thuis voelen, omdat dit hun laatste thuis is.
En al denk je dat je al heel wat van het leven weet, hier in huis kom ik er weer achter hoeveel verschillende

gezichten oud worden heeft. Het gezicht van de onrust, ongedurig in beweging blijven omdat je op zoekt bent naar

iets, maar niet meer kunt verwoorden naar wat. Het gezicht van de berusting, rustig op een stoel zittend en leven

aan je voor-bij zien trekken. Het gezicht van de zoektocht naar leven, dat het vinkje op de vensterbank ziet en

bewonderd. Het gezicht van de verhalen die soms verstaanbaar en soms zien verteld worden aan wie ze horen wil.
Veel verhalen zijn hier te delen, veel mensen nog te ontmoeten, kennis mee te maken, ik kijk er naar uit. Het

blijft een spannend avontuur met mensen op weg te mogen zijn en met hen op te trekken in het huis van hun leven, en

dan komt dat wennen vanzelf wel. Een mooi gedicht wil ik u niet onthouden. Het is van G. van der Graft (Willem

Barnard, 1920) en het draagt de naam; Het ouderdomt, en laat iets zien van de verlangens en verwachtingen van de

oudere mens.
 

Ik weet het niet meer, hoor,
ik leef maar door
afwachtend wat komt.
Het ouderdomt.
Brood rijmt nog steeds op dood
maar God schiet al te kort,
liefde lijkt wel een vies
woord voor anti-vries.
 

Kon ik maar dooien tot jeugd!
De adem die ik verzucht
groeit langzaam aan tot een korst
ijs om mijn borst
 

Anneke Peijnenborg,
Geestelijke verzorging Ariënszorgpalet
 

 

Herdenking van de 150e geboortedag van
ALPHONS ARIENS
 

Op 26 april a.s. zal het 150 jaar geleden zijn, dat de bekende priester en emancipator Alphons Ariëns werd geboren.
Ter gelegenheid hiervan organiseren het Ariëns Comité en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis een

lezingenprogramma op zaterdag 24 april a.s. in het Ariëns Konvikt aan de Keistraat 9 te Utrecht.
Het programma is als volgt:
10.00 uur: zaal open, inloop, koffie of thee
10.30 uur opening: door Hub Crijns (Ariëns Comité) en Jan Jacobs (VNK)
10.45 - 11.15 lezing Drs. Wouter Beekers: ‘Christelijk-sociaal denken en de strijd om de moderniteit’, met

mogelijkheid tot vragen stellen.
Wouter Beekers is onderzoeker aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de

Vrije Universiteit Amsterdam.
11.30 - 11.45 pauze
11.45 - 12.15 lezing Dr. Wim H. Nijhof : ‘Rooms of Rood, het dilemma van Alphons Ariëns in de sociale strijd in de

textielindustrie in Twente’, met mogelijkheid tot vragen stellen.
Wim Nijhof is zelfstandig publicist, journalist, politicoloog en historicus, eind 2009 gepromoveerd op de biografie

van Jan Herman van Heek (1873-1957), onder de titel Kunst, Katoen en Kastelen.
Ca. 12.30 einde.
Hapje en drankje na afloop en gelegenheid om eigen lunch te nutti-gen tot uiterlijk 13.00 uur.
Er is geen officieel middagprogram-ma. Wel is het mogelijk aan te sluiten bij een spontaan verder in te vullen

stadswandeling door Utrecht, die in ieder geval zal voeren langs het ge-boortehuis van Ariëns aan de Hambur-

gerstraat 34 (zie plaquette aldaar) en langs de Sint-Willibrordkerk aan de Minrebroederstraat 21, waar hij zijn

eerste plechtige heilige mis opdroeg.
 

Voor evt. verdere inlichtingen:
dhr. J.N. Hinke, Anninksweg 72,
7557 AH  Hengelo.
Tel.: 074 - 2 42 96 86.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Een boom omhakken
 

Toen wij het stuk grond kochten waarop wij ons huis zouden laten bouwen, stonden achterop het terrein enkele niet

al te grote bomen. Voor zover mogelijk wilden we die proberen te behouden, om later in de achtertuin alvast wat

groen te hebben. Dat lukte. Bij de bouw bleven de bomen gespaard en zo hadden we vanaf het begin schaduw in onze

tuin.
Maar na vijf jaar werd ons duidelijk dat een van de bomen, een conifeer, te veel ruimte begon in te nemen. We

hadden hem al een paar keer gesnoeid, maar inmiddels overwelfde hij een groot deel van de tuin. Eronder wilde geen

gras meer groeien en dat betekende dat we na iedere regenbui dagenlang met een heleboel modder zaten. Daarom

besloten we om de boom om te hakken.
We vroegen een buurman, Omar, om het werk te doen. Hij is tuinman van beroep en had ons de keren ervoor de bomen al

gesnoeid. “Is het niet teveel werk voor één persoon?” vroeg ik, toen hij kwam kijken hoe groot de boom was

geworden. “Nee, nee, dat lukt wel, ik doe het voorzichtig aan,” antwoordde hij.
Omar nam drie dagen voor de klus. Hij heeft geen motorzaag en maakte gebruik van de klassieke gereed-schappen: een

kapmes, een bijl en een spade. Eerst kapte hij systematisch alle takken eraf, zodat er alleen een grote stronk met

de allerdikste takken overbleef. Daarna groef hij een diepe geul rondom tot bij de wortels. Die hakte hij één voor

één door en trok toen de stronk omver. Met de bijl hakte hij die in stukken en sleepte alles tot aan de straatkant,

waar hij de losse takken ook al opgestapeld had. Als het goed is, komt een wagen van de gemeente die takkenbossen

binnenkort ophalen. We hebben er al over gebeld. De bruikbare stukken brandhout zijn inmiddels door diverse buren

meegenomen.
Omar is geen jonge vent meer, hij is de vijftig al gepasseerd. Voor deze zware klus moest hij met overleg te werk

gaan om zich niet te forceren. Hij nam na een forse krachts-inspanning steeds de tijd om even bij te komen. Tijdens

het werken op het heetst van de dag dronk hij veel water om niet uit te drogen. Toen hij met de grote bijl aan het

hakken was, liet hij me zien hoe je kunt voorkomen dat de slagen doordreunen tot in je botten. Omar is een man met

ervaring.
Het is een plezier om te kijken naar iemand die zijn werk goed aanpakt. Ik ervaar het als een stimulans om mijn

eigen dingen ook goed te doen. Eigenlijk gaat het om iets belangrijks. Met aandacht en toewijding werken zet je met

beide benen op de grond, geeft bevrediging en het geeft ook richting. Het maakt niet uit om wat voor werk het gaat.

Je weet beter wie je bent en wat je kunt en misschien weet je ook beter wie jou nodig heeft.
 

Marc van der Post
 

 

De redactie van Vierluik wenst mederedactielid Anneke Kenter, veel sterkte bij het verlies van haar echtgenoot

Arend.
 

Uw hulp wordt gevraagd
Zaligverklaring
Zuster Maria Theresia
 

Mevrouw Marianne Windmeijer (Notaria bij de Rechtbank voor de Zalig-verklaring) vraagt ons in een brief die wij van

het bisdom Roermond ontving-en) een artikel te plaatsen in ons parochieblad. De tekst van de brief is als volgt:
Maandag 15 maart heeft bisschop Wiertz de toestemming gegeven om het proces van Zaligverklaring te starten van

zuster Maria Theresia van de Heilige Drievuldigheid van de Carmel van het Goddelijk Hart van Jezus te Sittard.

Geboren 14-11-1897 te Apeldoorn
Overleden 10-03-1926 te St. Louis, USA
Haar ouders Gerhart IJsseldijk en Johan-na Scholten zijn in 1896 in Vaasen getrouwd. Na hun huwelijk verhuisden zij

naar Apeldoorn waar op 14 novem-ber 1897 hun eerste dochter, zuster Maria Theresia, werd geboren. Na een periode in

Ochtrup te hebben gewoond, overleed vader Gerhart IJsseldijk en na een jaar hertrouwde Johanna Scholten in 1907 in

de St. Josephkerk te Enschede met H.A. Ticheler. In deze kerk heeft Zr. Maria Theresia ook haar Eerste Heilige

Communie gedaan (op 19 mei 1909).
Vandaar deze oproep in ons parochie-blad, want zo schrijft mevr. Windmeijer: “Mogelijk zijn er nog familieleden die

graag hun medewerking zouden willen verlenen.” Kortom, hoe meer informatie zij hebben, hoe beter zij zich op deze

Zaligverklaring kunnen voorbereiden.
 

Voor meer informatie kan de redactie u een telefoonnummer en e-mail adres doorgeven!
 

 

Rabo Nightlive
 

Rabo Nightlive is een uniek evene-ment van de KEBH en staat dit jaar in het teken van muziek van Nederlandse bodem.

Hierbij kunt u denken aan muziek van Nederlandse artiesten, films, musicals, cabaret en natuurlijk vergeten we het

Nederlandse lied niet. Enkele werken die u deze avond kunt verwachten: Good God van Anouk, De Fabriek, Soldaat van

Oranje, muziek van Expeditie Robinson en Sorry van Kyteman.
Zoals u inmiddels van de KEBH ge-wend bent wordt het geen gewoon concert, maar een heel bijzondere avond. Het

orkest heeft de hoofdrol, maar ook verschillende solisten, zowel vocaal als instrumentaal, gaat u deze avond horen

en zien. Ook alle jeugd van de KEBH verschijnt op zaterdag 19 juni op het podium.
Rabo Nightlive vindt plaats in het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan 35 op zaterdag 19 juni en begint om

20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. De KEBH heet u van harte welkom. Een kaart kost slechts € 8,50 en

kunt u reserveren door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kijk op www.kebh.nl/rnl voor infor-matie over dit bijzondere evenement.
 

Met vriendelijke groeten,
Koninklijke Enschedese Burgerharmonie
 

 

Van het PVE secretariaat
Het is handig om te weten, dat alle telefoonnummers van de pastores van-af nu een algemeen ingesproken voice-mail

hebben, waar een boodschap op ingesproken kan worden.